O Z N Á M E N I E

Oznamujeme Vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 01.01.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80€ a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16€. V prípade, že vlastník alebo nájomník bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov
aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabukiach svojich vchodov.

OSBD v Nitre - správa a údržba bytov

osbd nitra

Okresné stavebné bytové družstvo Nitra vzniklo pred vyše päťdesiatimi rokmi, v súčasnosti má 5 240 členov.

Počet bytov k 31.12.2017 je 14 990.

Vo vlastníctve OSBD je 1 000 a v správe OSBD je 13 088 bytov v meste Nitra a Vráble.

Pár riadkov...

V správe družstva je 13 088 bytov prevedených do vlastníctva z toho podľa lokalít:

  • v meste Nitra 10 032 bytov
  • v meste Vráble 1 055 bytov

Klientske centrum

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poplatky za služby poskytované v Klientskom centre OSBD je možné uhrádzať len v hotovosti, t.j.
nie je možná platba platobnou kartou.

Prevádzka klientského centra je nepretržitá počas celého pracovného týždňa bez obedňajšej prestávky nasledovne:

Pondelok: 8,00 - 15,30
Utorok: 8,00 - 15,00 tel: 037 69 278 41
Streda: 8,00 - 17,00 tel: 037 69 278 42
Štvrtok: 8,00 - 15,00
Piatok: 8,00 - 14,00

>> Klientske centrum OSBD Nitra ...