Tlačivá a dokumentyTlačivá a dokumentyTlačivá a dokumentyTlačivá a dokumenty

Oznamujeme vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 1.1.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80 € a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16 €. Ak vlastník alebo nájomca bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe, alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov, aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabuliach svojich vchodov!

Ako postupovať pri rekonštrukcii bytu

Pred kompletnou alebo aj čiastočnou rekonštrukciou bytu, ktorý máte v osobnom vlastníctve a pod správou OBSD Nitra, si potrebujete najskôr stavebné úpravy podrobne premyslieť a naplánovať. Najlepšie je skontaktovať Klientske centrum OSBD, kde vám poradia čo a ako.

Keďže si budete musieť splniť ohlasovaciu povinnosť voči OSBD a pri zásadných zmenách aj voči Mestskému úradu, treba si plány detailne prediskutovať s odborníkmi a pripraviť tieto podklady a tlačivá pre OSBD.

Platí to najmä v prípadoch, keď sa chystáte búrať akékoľvek steny, robiť zásahy do fasády a pri iných zásadných stavebných úpravách:

 • prestavba bytového jadra
 • posúvanie priečok v byte
 • búranie otvorov do stien
 • presun WC s kanalizáciou alebo kúpeľne na iné miesto
 • zmena rozmerov / pozície okien
 • krytie, striešky či zábradlie balkóna / loggie
 • inštalácia klimatizačných jednotiek

V závislosti od typu stavebných zásahov sa proces schvaľovania odlišuje.

Potrebné dokumenty na rekonštrukciu bytu v osobnom vlastníctve:

 • Žiadosť o predbežný súhlas so stavebnou úpravou
 • Vyhlásenie firmy alebo stavebného dozoru (príloha k žiadosti)
 • Vyjadrenie vlastníkov susediacich bytov (príloha k žiadosti)
 • Jednoduchú projektovú dokumentáciu - nárys plánovaných úprav (príloha k žiadosti)
 • Ohlásenie na Mestský úrad - v niektorých prípadoch (prestavby, búranie priečok, zasahovanie do fasád...)
 • Vyjadrenie nadpolovičnej väčšiny k stavebným úpravám pre tehlové a porobetónové domy (príloha k žiadosti)

Tieto dokumenty (na stiahnutie v PDF v sekcii Tlačivá a dokumenty) prinesiete do Klientskeho centra a po zaplatení administratívneho poplatku 10 eur vám ODBD vydá na počkanie predbežný súhlas so stavebnými úpravami. Ak treba ohlásiť stavebné úpravy aj na Mestský úrad a získať jeho povolenie, druhé originály týchto dokumentov spolu s predbežným súhlasom OSBD Nitra doručíte na MÚ v Nitre alebo vo Vrábľoch.

Za predpokladu, že všetky súhlasy získate a nevyskytnú sa nejaké problémy, môžete začať s rekonštrukciou. V rámci udržiavania susedských vzťahov je dobré informovať susedov včas o plánovaných stavebných prácach, aj pokiaľ nie je potrebné ich vyjadrenie na predbežný súhlas so stavebnými prácami.

Udržiavacie práce v byte, ktoré pomenúva Stavebný zákon a ktoré nijako nezasahujú do konštukcií alebo ostatných spoločných častí a spoločných zariadení v dome a ktoré zásadným spôsobom neohrozujú a v neprimeranom rozsahu nerušia vlastníkov v dome, nahlasovať netreba.