Tlačivá a dokumentyTlačivá a dokumentyTlačivá a dokumentyTlačivá a dokumenty

DÔLEŽITÝ OZNAM č.1

Vážení vlastníci, nájomníci bytov,vážení klienti,

v súvislosti so zákazom vychádzania pre celé Slovensko

od soboty 24.10.2020 do nedele 1.11.2020

a následne prijatých opatrení Ústredného krízového štábu SR v dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku Vám oznamujeme,že

.

- od 26.10.2020 (pondelok) nie je možná osobná návšteva družstva, resp, údržby pre riešenie Vašich požiadaviek.

.

- Vaše požiadavky zasielajte družstvu, resp. údržbe podľa možnosti mailovou poštou,písomne alebo riešte telefonicky,

.

Kontakt:

.

Klientske centrum - tel. kontakt: 6927841, 6927842, 0905 433 765 mailová adresa: klientcentrum@osbdnr.sk

.

Centrálne stredisko údržby, Benkova 2,Nitra

- majstri údržby – 6 510 301, mail: mudry@osbdnr.sk

- vedúci CSU – 6 510 243, mail: latecka@osbdnr.sk

- stredisko Vráble –78 34 084, mail: vrable@osbdnr.sk

.

Veríme, že nájdeme u Vás porozumenie a vzájomným rešpektovaním sa, pomôžeme eliminovať riziko ochorenia COVID-19, na čo možno najmenšiu mieru.

Všetky dôležité informácie a oznamy budeme zverejňovať na našej webovej stránke www.osbdnr.sk, a budeme ich priebežne aktualizovať v nadväznosti na

aktuálnu celospoločenskú situáciu.

Ďakujeme za porozumenie.

DÔLEŽITÝ OZNAM č.2

V priebehu mesiaca október 2020 sa budú v bytových domoch v správe Okresného stavebného bytového družstva so sídlom Dlhá č. 4 v Nitre konať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vzhľadom na aktuálne prijaté Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 Vám oznamujeme nasledovné :

-

schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa uskutočňuje na základe ust. § 8b ods. 1 písm. f) a ust. § 14a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

-

Opatrenie č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 vyníma zo zákazov v ňom uvedených „ zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov a tiež zasadnutia ( schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona“.

-

Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov je teda schôdza, ktorá sa v zmysle Opatrenia č. OLP/8326/2020 „uskutočňuje na základe zákona“ a preto sa na ňu nevzťahujú zákazy uvedené v tomto opatrení.

-

Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa teda môžu uskutočniť bez obmedzenia počtu účastníkov za dodržania nasledovných opatrení:

- bez ohľadu na to, či sa schôdza koná v interiéri alebo exteriéri musia mať všetci prítomní prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) rúškom alebo šatkou, šálom a pod.,

- platí zákaz podávania rúk ,

- pokiaľ sa schôdza uskutočňuje v interiéri je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- odporúča sa používať vlastné pero pri podpisovaní listín,

- vlastník bytu, ktorý trpí akútnym respiračným ochorením je povinný zostať v domácej izolácii,

- v prípade konania schôdze v interiéri, v ktorom je zabezpečené sedenie, zabezpečiť podľa možnosti sedenie tak, aby obsadenými miestami bolo jedno miesto voľné.

Čo sa týka zákazu uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, podľa uznes. vlády SR č. 645 zo dňa 12.10.2020, treba vychádzať z aplikácie zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, kde je zadefinované, že výkon tohto práva slúži občanom na využitie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Iné zhromaždenia neslúžiace tomuto účelu sa nepovažujú za zhromaždenie podľa tohto zákona. Schôdza vlastníkov sa uskutočňuje za účelom rozhodovania o správe domu vlastníkmi bytov, teda nie je výkonom zhromažďovacieho práva v zmysle citovaného zákona.

Pokiaľ vlastníci bytov odmietnu prísť na schôdzu, je to ich slobodná voľba, je však potrebné vyhotoviť zápisnicu, v ktorej uvediete, že schôdza sa v zvolanom termíne neuskutočnila, podpíšete ju Vy ako zástupca vlastníkov a overovatelia.

5 krokov pri stavebných úpravách v byte

Tento jednoduchý postup v 5 krokoch platí pre akékoľvek stavebné úpravy v byte.

 1. Zavolajte do Klientskeho centra
  • Pracovníci klientskeho centra s vami plánované stavebné úpravy prejdú a povedia vám, či potrebujete nejaké vyjadrenia, súhlasy, povolenia, alebo nie.
  • Existuje zhruba 50 druhov rôznych renovácií a pri každom prípade sa môžu objaviť špecifické požiadavky. Niektoré jednoduché zásahy síce nepodliehajú oznamovaniu ani povoľovaniu, ale môže sa na ne vzťahovať záruka celého domu.
  • Príklad 1: Výmena okien oznamovacej povinnosti nepodlieha, ale po celkovej obnove domu ešte platí záruka na obvodový plášť a zateplenie (až do 10 rokov) a mohla by padnúť kvôli nesprávnej výmene okien.
  • Príklad 2: Inštalácia klimatizačnej jednotky sa bez problémov povoľuje, ale len vtedy, ak je umiestnená na podlahe balkóna.
 2. Pripravte si podklady a tlačivá potrebné na povolenia
  • Pri každej úprave treba aj jednoduchý plán (nárys) zamýšľaných stavebných úprav, pri väčšine vyjadrenie susedov a pri niektorých aj vyjadrenie statika.
 3. Dokumenty zaneste do Klientskeho centra OSBD
  • Pokiaľ máte všetko, čo treba, v KC vám vydajú Predbežný súhlas OSBD so stavebnými úpravami. Ak vám zo zákona vyplýva ohlasovacia povinnosť voči MsÚ, prejdite na bod 4.
 4. Požiadajte o povolenie na Mestskom úrade
  • Ak vám zo zákona vyplýva povinnosť stavebné úpravy ohlásiť Mestskému úradu (napr. búranie priečok, zásahy do fasád...), odneste potrebné dokumenty (v druhom originále, nie fotokópia!) spolu s predbežným súhlasom OSBD na Odbor Stavebného poriadku vášho Mestského úradu (Referát stavebného úradu). Majú 30 dní na vyjadrenie.
  • Kým ho nezískate, nezačínajte s prácami.
  • Povolenie zo stavebného úradu potom doručte do Klientskeho centra.
 5. Realizujte povolené stavebné úpravy
  • Ak ste si splnili všetky zákonné povinnosti – informovali bytové družstvo, získali od neho predbežný súhlas, prípadne súhlas príslušného stavebného úradu, môžete realizovať plánované stavebné úpravy.
  • V prípade konfliktov či podozrení môže prísť zástupca OSBD na kontrolu, pravda, len za prítomnosti vlastníka bytu. Alternatívne môže OSBD požiadať stavebný úrad o výkon štátneho stavebného dohľadu nad nepovolenou stavbou resp. stavbou, ktorá sa nerealizuje podľa povolenia.