Tlačivá a dokumentyTlačivá a dokumentyTlačivá a dokumentyTlačivá a dokumenty

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov bude možné od 25.5.2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách :

Pondelok : 8:00 - 15:00

Utorok : 8:00 - 15:00

Streda : 8:00 - 15:00

Štvrtok : 8:00 - 15:00

Piatok : 8:00 - 14:00

Klientske centrum: tel.č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk:

učtáreň nájomného: tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/692 7811 vyúčtovanie Vráble.

Osobné vybavovanie reklamácií údajov z vyúčtovania za Vráble bude možné v stredisku údržby Vráble

v dňoch 3.6.2020 a 10.6.2020 v čase od 13:00 do 16:00

.

Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

zodpovednosť výsledky prináša a preto nastal čas na 4. fázu uvoľňovania. Premiér SR dňa 18.5.2020 ohlásil výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie.

Na základe vyššie uvedeného prehodnotilo OSBD Nitra doterajšie opatrenia a prijalo nasledovné zmeny na pracovisku:

1 ) S účinnosťou od 25.5.2020 bude umožnený vstup do administratívnej budovy pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek v kancelárií Klientskeho centra.

2 ) Pri vstupe do priestorov administratívnej budovy bude povinnosťou klientov používať ochranného rúška, aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre.

3 ) Koordinovanie vstupu do budovy pre klientov bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec družstva.

4 ) S účinnosťou od 20.05.2020 sa povoľuje možnosť rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spôsobom konania schôdzí vlastníkov, resp. písomného hlasovania bez obmedzenia počtu osôb pri dodržaní všetkých opatrení zabraňujúcich šíreniu COVID-19.

.

5 krokov pri stavebných úpravách v byte

Tento jednoduchý postup v 5 krokoch platí pre akékoľvek stavebné úpravy v byte.

 1. Zavolajte do Klientskeho centra
  • Pracovníci klientskeho centra s vami plánované stavebné úpravy prejdú a povedia vám, či potrebujete nejaké vyjadrenia, súhlasy, povolenia, alebo nie.
  • Existuje zhruba 50 druhov rôznych renovácií a pri každom prípade sa môžu objaviť špecifické požiadavky. Niektoré jednoduché zásahy síce nepodliehajú oznamovaniu ani povoľovaniu, ale môže sa na ne vzťahovať záruka celého domu.
  • Príklad 1: Výmena okien oznamovacej povinnosti nepodlieha, ale po celkovej obnove domu ešte platí záruka na obvodový plášť a zateplenie (až do 10 rokov) a mohla by padnúť kvôli nesprávnej výmene okien.
  • Príklad 2: Inštalácia klimatizačnej jednotky sa bez problémov povoľuje, ale len vtedy, ak je umiestnená na podlahe balkóna.
 2. Pripravte si podklady a tlačivá potrebné na povolenia
  • Pri každej úprave treba aj jednoduchý plán (nárys) zamýšľaných stavebných úprav, pri väčšine vyjadrenie susedov a pri niektorých aj vyjadrenie statika.
 3. Dokumenty zaneste do Klientskeho centra OSBD
  • Pokiaľ máte všetko, čo treba, v KC vám vydajú Predbežný súhlas OSBD so stavebnými úpravami. Ak vám zo zákona vyplýva ohlasovacia povinnosť voči MsÚ, prejdite na bod 4.
 4. Požiadajte o povolenie na Mestskom úrade
  • Ak vám zo zákona vyplýva povinnosť stavebné úpravy ohlásiť Mestskému úradu (napr. búranie priečok, zásahy do fasád...), odneste potrebné dokumenty (v druhom originále, nie fotokópia!) spolu s predbežným súhlasom OSBD na Odbor Stavebného poriadku vášho Mestského úradu (Referát stavebného úradu). Majú 30 dní na vyjadrenie.
  • Kým ho nezískate, nezačínajte s prácami.
  • Povolenie zo stavebného úradu potom doručte do Klientskeho centra.
 5. Realizujte povolené stavebné úpravy
  • Ak ste si splnili všetky zákonné povinnosti – informovali bytové družstvo, získali od neho predbežný súhlas, prípadne súhlas príslušného stavebného úradu, môžete realizovať plánované stavebné úpravy.
  • V prípade konfliktov či podozrení môže prísť zástupca OSBD na kontrolu, pravda, len za prítomnosti vlastníka bytu. Alternatívne môže OSBD požiadať stavebný úrad o výkon štátneho stavebného dohľadu nad nepovolenou stavbou resp. stavbou, ktorá sa nerealizuje podľa povolenia.