Tlačivá a dokumentyTlačivá a dokumentyTlačivá a dokumentyTlačivá a dokumenty

DÔLEŽITÝ OZNAM č.1

Vážení vlastníci, nájomníci bytov, klienti

v súvislosti s opätovným vyhlásením núdzového stavu s účinnosťou od 01.10.2020 (Uznesenie vlády SR č. 587 z 30.09.2020) a následne prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku Vás žiadame, aby ste:

- obmedzili osobnú návštevu družstva a Vaše požiadavky voči družstvu vybavovali osobnou návštevou len v neodkladných prípadoch,

- Vaše požiadavky adresované družstvu, resp. Centrálnemu stredisku údržby, zasielali podľa možností mailovou poštou alebo riešili telefonicky, aby sme eliminovali počet ľudí stretávajúcich sa v priestoroch družstva,

- pri nutnej osobnej návšteve v priestoroch družstva dôsledne dodržiavali nosenie rúška, používanie dezinfekcie, dodržiavanie odstupov, používanie vlastného pera a tiež rešpektovali zákaz podávania rúk.

-

Klientske centrum - tel. kontakt: 6927841, 6927842, 0905 433 765 mailová adresa: klientcentrum@osbdnr.sk

-

Centrálne stredisko údržby, Benkova 2, Nitra:

- majstri údržby – 6 510 301, mail: mudry@osbdnr.sk

- vedúci CSU – 6 510 243, mail: latecka@osbdnr.sk

- stredisko Vráble –78 34 084, mail: vrable@osbdnr.sk

-

Veríme, že nájdeme u Vás porozumenie a vzájomným rešpektovaním sa, pomôžeme eliminovať riziko ochorenia COVID-19, na čo možno najmenšiu mieru.

Všetky dôležité informácie a oznamy budeme zverejňovať na našej webovej stránke www.osbdnr.sk, a budeme ich priebežne aktualizovať v nadväznosti na

aktuálnu celospoločenskú situáciu.

Ďakujeme za porozumenie.

DÔLEŽITÝ OZNAM č.2

V priebehu mesiaca október 2020 sa budú v bytových domoch v správe Okresného stavebného bytového družstva so sídlom Dlhá č. 4 v Nitre konať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vzhľadom na aktuálne prijaté Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 Vám oznamujeme nasledovné :

-

schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa uskutočňuje na základe ust. § 8b ods. 1 písm. f) a ust. § 14a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

-

Opatrenie č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 vyníma zo zákazov v ňom uvedených „ zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov a tiež zasadnutia ( schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona“.

-

Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov je teda schôdza, ktorá sa v zmysle Opatrenia č. OLP/8326/2020 „uskutočňuje na základe zákona“ a preto sa na ňu nevzťahujú zákazy uvedené v tomto opatrení.

-

Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa teda môžu uskutočniť bez obmedzenia počtu účastníkov za dodržania nasledovných opatrení:

- bez ohľadu na to, či sa schôdza koná v interiéri alebo exteriéri musia mať všetci prítomní prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) rúškom alebo šatkou, šálom a pod.,

- platí zákaz podávania rúk ,

- pokiaľ sa schôdza uskutočňuje v interiéri je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- odporúča sa používať vlastné pero pri podpisovaní listín,

- vlastník bytu, ktorý trpí akútnym respiračným ochorením je povinný zostať v domácej izolácii,

- v prípade konania schôdze v interiéri, v ktorom je zabezpečené sedenie, zabezpečiť podľa možnosti sedenie tak, aby obsadenými miestami bolo jedno miesto voľné.

Čo sa týka zákazu uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, podľa uznes. vlády SR č. 645 zo dňa 12.10.2020, treba vychádzať z aplikácie zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, kde je zadefinované, že výkon tohto práva slúži občanom na využitie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Iné zhromaždenia neslúžiace tomuto účelu sa nepovažujú za zhromaždenie podľa tohto zákona. Schôdza vlastníkov sa uskutočňuje za účelom rozhodovania o správe domu vlastníkmi bytov, teda nie je výkonom zhromažďovacieho práva v zmysle citovaného zákona.

Pokiaľ vlastníci bytov odmietnu prísť na schôdzu, je to ich slobodná voľba, je však potrebné vyhotoviť zápisnicu, v ktorej uvediete, že schôdza sa v zvolanom termíne neuskutočnila, podpíšete ju Vy ako zástupca vlastníkov a overovatelia.

Ohlasovanie stavebných úprav a potrebné povolenia

Plánujete kompletnú rekonštrukciu bytu, ktorý máte v osobnom vlastníctve alebo nejaké stavebné úpravy? Tu sa dočítate, ako sa na to vopred pripraviť, aby prestavba mohla prebehnúť bez problémov. V závislosti od typu stavebných zásahov sa proces ohlasovania a schvaľovania odlišuje. Poradia vám v Klientskom centre OSBD.

Kompletné rekonštrukcie bytov | Búranie priečok | Zásahy do fasád domov

Ak sa chystáte búrať akékoľvek steny, robiť zásahy do fasády a pri iných zásadných stavebných úpravách si musíte splniť ohlasovaciu povinnosť voči OSBD a voči Mestskému úradu. Platí to napríklad pre tieto typy stavebných úprav:

 • prestavba bytového jadra
 • posúvanie priečok v byte
 • búranie otvorov do stien
 • presun WC s kanalizáciou alebo kúpeľne na iné miesto
 • zmena rozmerov / pozície okien
 • krytie, striešky či zábradlie balkóna / loggie
 • inštalácia klimatizačných jednotiek zvonka na fasádu

Odporúčame si najskôr plány detailne prediskutovať s odborníkmi vrátane projektantov, statika a realizačnej firmy, a pripraviť si nasledujúce podklady a tlačivá pre OSBD / Mestský úrad.

Potrebné dokumenty na stavebné úpravy bytu v osobnom vlastníctve:

 • Žiadosť o predbežný súhlas so stavebnou úpravou
 • Vyhlásenie firmy alebo stavebného dozoru
 • Vyjadrenie vlastníkov susediacich bytov
 • Jednoduchú projektovú dokumentáciu - nárys plánovaných úprav
 • Ohlásenie na Mestský úrad - v niektorých prípadoch (prestavby, búranie priečok, zasahovanie do fasád...)
 • Súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov (zasahovanie do fasád)

Tieto dokumenty prinesiete do Klientskeho centra a po zaplatení administratívneho poplatku 10 eur vám ODBD vydá na počkanie predbežný súhlas so stavebnými úpravami. Ak treba ohlásiť stavebné úpravy aj na Mestský úrad a získať jeho povolenie, druhé originály týchto dokumentov spolu s predbežným súhlasom OSBD Nitra doručíte na MÚ v Nitre alebo vo Vrábľoch.

Za predpokladu, že všetky súhlasy získate a nevyskytnú sa nejaké problémy, môžete začať s rekonštrukciou.

Prestavba bytového jadra na murované

Platia podmienky pre zásadné zmeny spomínané vyššie s ohlasovacou povinnosťou voči OBSD Nitra aj príslušnému Mestskému úradu.

Prestavba bytového jadra na sadrokartónové

Platia podmienky pre jednoduché čiastkové stavebné úpravy spomínané nižšie. Vlastník bytu si musí splniť oznamovaciu povinnosť voči OSBD. Následne však už vlastníkovi nevyplýva povinnosť riešiť ohlasovaciu povinnosť voči príslušnému Mestskému úradu.

Výmena podláh | Výmena sanity | Výmena kuchyne ...

Menšie úpravy v byte (jednoduché čiastkové stavebné úpravy), ktoré nijako nezasahujú do konštukcií, múrov (nosných alebo nenosných), fasády domu a zásadným spôsobom nenarušujú život v dome, nahlasovať takisto netreba.

Patrí sem napríklad:

 • Výmena podlahy (parkety, kachličky, linoleum, náter)
 • Výmena okien a balkónových dverí, pokiaľ sa neplánujú meniť rozmetry a pozícia
 • Inštalácia podhľadov a stropného osvetlenia
 • Výmena sanity (WC, vaňa, sprcha)
 • Výmena kuchynskej linky

Informujte o stavebných prácach susedov

Vždy však platí, že v rámci udržiavania susedských vzťahov je dobré informovať susedov včas o plánovaných stavebných prácach, aj pokiaľ nie je potrebné ich vyjadrenie na predbežný súhlas so stavebnými prácami.

Je to vhodné urobiť jednak preto, aby vaši susedia vedeli, že v tomto období môžu očakávať zvýšenú hlučnosť či prašnosť, a jednak kvôli bezpečnosti vchodu, ale aj preto, aby realizačná firma mala prístup a pohodu na rýchlu a nerušenú prácu.