Energie a ekonomika bytových domovEnergie a ekonomika bytových domovEnergie a ekonomika bytových domovEnergie a ekonomika bytových domovEnergie a ekonomika bytových domov

DÔLEŽITÝ OZNAM č.1

Vážení vlastníci, nájomníci bytov,vážení klienti,

v súvislosti so zákazom vychádzania pre celé Slovensko

od soboty 24.10.2020 do nedele 1.11.2020

a následne prijatých opatrení Ústredného krízového štábu SR v dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku Vám oznamujeme,že

.

- od 26.10.2020 (pondelok) nie je možná osobná návšteva družstva, resp, údržby pre riešenie Vašich požiadaviek.

.

- Vaše požiadavky zasielajte družstvu, resp. údržbe podľa možnosti mailovou poštou,písomne alebo riešte telefonicky,

.

Kontakt:

.

Klientske centrum - tel. kontakt: 6927841, 6927842, 0905 433 765 mailová adresa: klientcentrum@osbdnr.sk

.

Centrálne stredisko údržby, Benkova 2,Nitra

- majstri údržby – 6 510 301, mail: mudry@osbdnr.sk

- vedúci CSU – 6 510 243, mail: latecka@osbdnr.sk

- stredisko Vráble –78 34 084, mail: vrable@osbdnr.sk

.

Veríme, že nájdeme u Vás porozumenie a vzájomným rešpektovaním sa, pomôžeme eliminovať riziko ochorenia COVID-19, na čo možno najmenšiu mieru.

Všetky dôležité informácie a oznamy budeme zverejňovať na našej webovej stránke www.osbdnr.sk, a budeme ich priebežne aktualizovať v nadväznosti na

aktuálnu celospoločenskú situáciu.

Ďakujeme za porozumenie.

DÔLEŽITÝ OZNAM č.2

V priebehu mesiaca október 2020 sa budú v bytových domoch v správe Okresného stavebného bytového družstva so sídlom Dlhá č. 4 v Nitre konať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vzhľadom na aktuálne prijaté Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 Vám oznamujeme nasledovné :

-

schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa uskutočňuje na základe ust. § 8b ods. 1 písm. f) a ust. § 14a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

-

Opatrenie č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 vyníma zo zákazov v ňom uvedených „ zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov a tiež zasadnutia ( schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona“.

-

Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov je teda schôdza, ktorá sa v zmysle Opatrenia č. OLP/8326/2020 „uskutočňuje na základe zákona“ a preto sa na ňu nevzťahujú zákazy uvedené v tomto opatrení.

-

Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa teda môžu uskutočniť bez obmedzenia počtu účastníkov za dodržania nasledovných opatrení:

- bez ohľadu na to, či sa schôdza koná v interiéri alebo exteriéri musia mať všetci prítomní prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) rúškom alebo šatkou, šálom a pod.,

- platí zákaz podávania rúk ,

- pokiaľ sa schôdza uskutočňuje v interiéri je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- odporúča sa používať vlastné pero pri podpisovaní listín,

- vlastník bytu, ktorý trpí akútnym respiračným ochorením je povinný zostať v domácej izolácii,

- v prípade konania schôdze v interiéri, v ktorom je zabezpečené sedenie, zabezpečiť podľa možnosti sedenie tak, aby obsadenými miestami bolo jedno miesto voľné.

Čo sa týka zákazu uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, podľa uznes. vlády SR č. 645 zo dňa 12.10.2020, treba vychádzať z aplikácie zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, kde je zadefinované, že výkon tohto práva slúži občanom na využitie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Iné zhromaždenia neslúžiace tomuto účelu sa nepovažujú za zhromaždenie podľa tohto zákona. Schôdza vlastníkov sa uskutočňuje za účelom rozhodovania o správe domu vlastníkmi bytov, teda nie je výkonom zhromažďovacieho práva v zmysle citovaného zákona.

Pokiaľ vlastníci bytov odmietnu prísť na schôdzu, je to ich slobodná voľba, je však potrebné vyhotoviť zápisnicu, v ktorej uvediete, že schôdza sa v zvolanom termíne neuskutočnila, podpíšete ju Vy ako zástupca vlastníkov a overovatelia.

Ekonomika bytových domov v správe OSBD

Bytové domy v správe OSBD Nitra majú od roku 2008 v banke otvorené dva samostatné účty:

  • službový účet (účet, na ktorý užívatelia bytov uhrádzajú predpísanú výšku zálohového mesačného predpisu)
  • fondový účet (účet fond prevádzky, údržby a opráv bytového domu)

Každý užívateľ bytu (vlastník alebo nájomca) je povinný platiť na účet bytového domu pravidelné mesačné úhrady za užívanie bytu a služby s ním spojené (anuita, poplatok za správu, poistné, príspevok do fondu opráv, upratovacie služby, preddavky za energie a iné.)

Ako sa uhrádzajú zálohové platby

Podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa úhrady platia na účet domu mesačne vopred (v OSBD do 25. dňa v mesiaci). Výška zálohovej platby je záväzná a jej svojvoľné znižovanie sa považuje za nedoplatok. Ak zaplatíte oneskorene alebo uhradíte nižšiu ako predpísanú sumu, správca má právo od nájomcov bytov vymáhať poplatok z omeškania a od vlastníkov bytov úrok z omeškania v zmysle platnej Zmluvy o výkone správy.

Keďže OSBD Nitra je povinným platcom DPH, táto daň vo výške 20 % sa prejaví zdanením nákladov pre vlastníkov bytov v týchto položkách: správa, paušálny poplatok za havarijnú službu a poplatok za spravovanie úveru.

Ak zistíte v zálohovom predpise nezrovnalosti, napríklad v spotrebe teplej alebo studenej vody, môžete ho reklamovať v Klientskom centre OSBD. V prípade oprávnenej reklamácie bude vydaný nový zálohový predpis.

Predpísané zálohové platby je potrebné platiť na číslo účtu vášho bytového domu, ktoré sa nachádza v hornej časti zálohového predpisu. Rovnako dôležité je uvádzať správny variabilný a špecifický symbol (určujú konkrétneho užívateľa, vďaka čomu sa platba zaúčtuje na konkrétny byt). Sú takisto uvedené v hornej časti zálohového predpisu.

Ako bytový dom ovplyvňujú neplatiči

Užívatelia bytov, ktorí včas alebo dlhodobo neuhrádzajú mesačný zálohový predpis alebo neuhradili nedoplatok z vyúčtovania, môžu bytovému domu narobiť problémy. Podľa zákona totiž správca zodpovedá za záväzky len do výšky prijatých úhrad.

Ak by mal dom nedostatok prostriedkov na službovom účte (z čoho vyplýva neschopnosť platiť zálohy za poskytované služby) aj na fondovom účte (napríklad preto, že má nízku tvorbu fondu opráv a je ohrozená údržba a opravy bytového domu), dodávateľ energií by v krajnom prípade mohol dom odstaviť od dodávok vody, tepla a elektriny – to sa však zatiaľ v OSBD nestalo.

V ojedinelých prípadoch sa môže stať, že v procese ročného vyúčtovania pri nedostatku peňazí na samostatných účtoch domov nemožno vlastníkom vrátiť preplatky do stanovenej lehoty, pokiaľ dlžníci neuhradia nedoplatky. Preplatky sú uhradené akonáhle je na účte dostatok finančných prostriedkov.

Potrebujete informácie o financiách svojho bytu, bytového domu? Kontaktujte Klientske centrum OSBD

Informácie môžete pohodlne získať aj cez portál PoSchodoch.sk ► VIAC o portáli

Poistenie bytových domov s nadštandardnými podmienkami

OSBD Nitra je členom Slovenského zväzu bytových družstiev (SZBD), ktorého všetci členovia spravujú dovedna 234 000 bytov. Vďaka tomuto počtu sa SZBD podarilo v rámcovej zmluve so spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa dojednať veľmi výhodné podmienky pre poistenie bytových domov. Patrí sem aj exkluzívne pripoistenie zodpovednosti za škodu pre vlastníkov i nájomcov bytov v symbolickej sume 2 eurá ročne.

Fondy a komerčné úvery na obnovu bytových domov

Keďže bytové domy zväčša nemajú vo Fonde prevádzky, údržby a opráv domu dosť prostriedkov, aby z nich zaplatili komplexnú obnovu, majú tri možnosti financovania:

  • dotácia z ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja,
  • úverový príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania,
  • alebo peniaze čerpané z komerčných úverov z bánk.

S riešením financovania zo všetkých týchto zdrojov má OSBD Nitra dlhoročné skúsenosti. Pri úverových zmluvách zabezpečuje kompletný servis.