Energie a ekonomika bytových domovEnergie a ekonomika bytových domovEnergie a ekonomika bytových domovEnergie a ekonomika bytových domovEnergie a ekonomika bytových domov

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov bude možné od 25.5.2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách :

Pondelok : 8:00 - 15:00

Utorok : 8:00 - 15:00

Streda : 8:00 - 15:00

Štvrtok : 8:00 - 15:00

Piatok : 8:00 - 14:00

Klientske centrum: tel.č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk:

učtáreň nájomného: tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/692 7811 vyúčtovanie Vráble.

Osobné vybavovanie reklamácií údajov z vyúčtovania za Vráble bude možné v stredisku údržby Vráble

v dňoch 3.6.2020 a 10.6.2020 v čase od 13:00 do 16:00

.

Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

zodpovednosť výsledky prináša a preto nastal čas na 4. fázu uvoľňovania. Premiér SR dňa 18.5.2020 ohlásil výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie.

Na základe vyššie uvedeného prehodnotilo OSBD Nitra doterajšie opatrenia a prijalo nasledovné zmeny na pracovisku:

1 ) S účinnosťou od 25.5.2020 bude umožnený vstup do administratívnej budovy pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek v kancelárií Klientskeho centra.

2 ) Pri vstupe do priestorov administratívnej budovy bude povinnosťou klientov používať ochranného rúška, aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre.

3 ) Koordinovanie vstupu do budovy pre klientov bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec družstva.

4 ) S účinnosťou od 20.05.2020 sa povoľuje možnosť rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spôsobom konania schôdzí vlastníkov, resp. písomného hlasovania bez obmedzenia počtu osôb pri dodržaní všetkých opatrení zabraňujúcich šíreniu COVID-19.

.

Ekonomika bytových domov v správe OSBD

Bytové domy v správe OSBD Nitra majú od roku 2008 v banke otvorené dva samostatné účty:

  • službový účet (účet, na ktorý užívatelia bytov uhrádzajú predpísanú výšku zálohového mesačného predpisu)
  • fondový účet (účet fond prevádzky, údržby a opráv bytového domu)

Každý užívateľ bytu (vlastník alebo nájomca) je povinný platiť na účet bytového domu pravidelné mesačné úhrady za užívanie bytu a služby s ním spojené (anuita, poplatok za správu, poistné, príspevok do fondu opráv, upratovacie služby, preddavky za energie a iné.)

Ako sa uhrádzajú zálohové platby

Podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa úhrady platia na účet domu mesačne vopred (v OSBD do 25. dňa v mesiaci). Výška zálohovej platby je záväzná a jej svojvoľné znižovanie sa považuje za nedoplatok. Ak zaplatíte oneskorene alebo uhradíte nižšiu ako predpísanú sumu, správca má právo od nájomcov bytov vymáhať poplatok z omeškania a od vlastníkov bytov úrok z omeškania v zmysle platnej Zmluvy o výkone správy.

Keďže OSBD Nitra je povinným platcom DPH, táto daň vo výške 20 % sa prejaví zdanením nákladov pre vlastníkov bytov v týchto položkách: správa, paušálny poplatok za havarijnú službu a poplatok za spravovanie úveru.

Ak zistíte v zálohovom predpise nezrovnalosti, napríklad v spotrebe teplej alebo studenej vody, môžete ho reklamovať v Klientskom centre OSBD. V prípade oprávnenej reklamácie bude vydaný nový zálohový predpis.

Predpísané zálohové platby je potrebné platiť na číslo účtu vášho bytového domu, ktoré sa nachádza v hornej časti zálohového predpisu. Rovnako dôležité je uvádzať správny variabilný a špecifický symbol (určujú konkrétneho užívateľa, vďaka čomu sa platba zaúčtuje na konkrétny byt). Sú takisto uvedené v hornej časti zálohového predpisu.

Ako bytový dom ovplyvňujú neplatiči

Užívatelia bytov, ktorí včas alebo dlhodobo neuhrádzajú mesačný zálohový predpis alebo neuhradili nedoplatok z vyúčtovania, môžu bytovému domu narobiť problémy. Podľa zákona totiž správca zodpovedá za záväzky len do výšky prijatých úhrad.

Ak by mal dom nedostatok prostriedkov na službovom účte (z čoho vyplýva neschopnosť platiť zálohy za poskytované služby) aj na fondovom účte (napríklad preto, že má nízku tvorbu fondu opráv a je ohrozená údržba a opravy bytového domu), dodávateľ energií by v krajnom prípade mohol dom odstaviť od dodávok vody, tepla a elektriny – to sa však zatiaľ v OSBD nestalo.

V ojedinelých prípadoch sa môže stať, že v procese ročného vyúčtovania pri nedostatku peňazí na samostatných účtoch domov nemožno vlastníkom vrátiť preplatky do stanovenej lehoty, pokiaľ dlžníci neuhradia nedoplatky. Preplatky sú uhradené akonáhle je na účte dostatok finančných prostriedkov.

Potrebujete informácie o financiách svojho bytu, bytového domu? Kontaktujte Klientske centrum OSBD

Informácie môžete pohodlne získať aj cez portál PoSchodoch.sk ► VIAC o portáli

Poistenie bytových domov s nadštandardnými podmienkami

OSBD Nitra je členom Slovenského zväzu bytových družstiev (SZBD), ktorého všetci členovia spravujú dovedna 234 000 bytov. Vďaka tomuto počtu sa SZBD podarilo v rámcovej zmluve so spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa dojednať veľmi výhodné podmienky pre poistenie bytových domov. Patrí sem aj exkluzívne pripoistenie zodpovednosti za škodu pre vlastníkov i nájomcov bytov v symbolickej sume 2 eurá ročne.

Fondy a komerčné úvery na obnovu bytových domov

Keďže bytové domy zväčša nemajú vo Fonde prevádzky, údržby a opráv domu dosť prostriedkov, aby z nich zaplatili komplexnú obnovu, majú tri možnosti financovania:

  • dotácia z ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja,
  • úverový príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania,
  • alebo peniaze čerpané z komerčných úverov z bánk.

S riešením financovania zo všetkých týchto zdrojov má OSBD Nitra dlhoročné skúsenosti. Pri úverových zmluvách zabezpečuje kompletný servis.