Údržba domov v správe OSBDÚdržba domov v správe OSBDÚdržba domov v správe OSBDÚdržba domov v správe OSBDÚdržba domov v správe OSBD

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov bude možné od 25.5.2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách :

Pondelok : 8:00 - 15:00

Utorok : 8:00 - 15:00

Streda : 8:00 - 15:00

Štvrtok : 8:00 - 15:00

Piatok : 8:00 - 14:00

Klientske centrum: tel.č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk:

učtáreň nájomného: tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/692 7811 vyúčtovanie Vráble.

Osobné vybavovanie reklamácií údajov z vyúčtovania za Vráble bude možné v stredisku údržby Vráble

v dňoch 3.6.2020 a 10.6.2020 v čase od 13:00 do 16:00

.

Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

zodpovednosť výsledky prináša a preto nastal čas na 4. fázu uvoľňovania. Premiér SR dňa 18.5.2020 ohlásil výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie.

Na základe vyššie uvedeného prehodnotilo OSBD Nitra doterajšie opatrenia a prijalo nasledovné zmeny na pracovisku:

1 ) S účinnosťou od 25.5.2020 bude umožnený vstup do administratívnej budovy pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek v kancelárií Klientskeho centra.

2 ) Pri vstupe do priestorov administratívnej budovy bude povinnosťou klientov používať ochranného rúška, aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre.

3 ) Koordinovanie vstupu do budovy pre klientov bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec družstva.

4 ) S účinnosťou od 20.05.2020 sa povoľuje možnosť rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spôsobom konania schôdzí vlastníkov, resp. písomného hlasovania bez obmedzenia počtu osôb pri dodržaní všetkých opatrení zabraňujúcich šíreniu COVID-19.

.

Havarijná služba pre bytové domy OSBD

Čo pokrýva Havarijná služba pre OSBD v mestách Nitra a Vráble

Havarijná služba je k dispozícii členom a partnerom OSBD Nitra v prípade vážnych havarijných stavov mimo úradných hodín Centrálneho strediska údržby, to znamená v pracovné dni v čase od 16.00 do 7.00, a cez víkendy, sviatky - dni pracovného voľna 24 hodín.

Náplň a rozsah havarijnej služby je organizovaný pre havarijné poruchy, najmä na zariadeniach vodoinštalačných, plynových, ústrednom vykurovaní, elektroinštaláciách a výťahových zariadeniach.

Havarijná služba zabezpečuje odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, nahlásenej zástupcom vlastníkov alebo vlastníkom bytu v prípade, ak tieto závady bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok vlastníkov. Ide napríklad o problémy ako je prasknutý radiátor, vytápanie bytov z dôvodu poškodeného potrubia SV, TUV, upchatá kanalizácia, únik plynu, poruchy v elektrickom zariadení, potreba vyslobodiť osoby zo zaseknutého výťahu, nefunkčný výťah a podobne.

Nahlasovanie opráv na havarijnú službu OSBD: 0905 387 890

Opravy, ktoré nie sú akútne - nehavarijné stavy

Ak máte problém, ktorý nie je akútny, nahláste požiadavku na údržbu cez Centrálne stredisko údržby (CSÚ Klokočina) v bežných pracovných hodinách.

Nahlasovanie opráv na CSÚ Klokočina: 037 / 6 510 301
v pracovných dňoch 7:30 - 16:00 hod.

Nahlasovanie opráv vo Vrábloch: O.Pichňová 037 / 7 834 804
v pracovných dňoch 8:00-14:30 hod., od 14:30 do 16:00 nahlasujte na CSÚ Klokočina alebo na druhý deň.