Údržba domov v správe OSBDÚdržba domov v správe OSBDÚdržba domov v správe OSBDÚdržba domov v správe OSBDÚdržba domov v správe OSBD

Havarijná služba pre bytové domy OSBD

Čo pokrýva Havarijná služba pre OSBD v mestách Nitra a Vráble

Havarijná služba je k dispozícii vlastníkov a nájomníkom bytov, zmluvným partnerom OSBD Nitra v prípade vážnych havarijných stavov mimo úradných hodín Centrálneho strediska údržby, to znamená v pracovné dni v čase od 16.00 do 7.00, a cez víkendy, sviatky - dni pracovného voľna 24 hodín.

Náplň a rozsah havarijnej služby je organizovaný pre havarijné poruchy, najmä na zariadeniach vodoinštalačných, plynových, ústrednom vykurovaní, elektroinštaláciách a výťahových zariadeniach.

Havarijná služba zabezpečuje odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, nahlásenej zástupcom vlastníkov alebo vlastníkom bytu v prípade, ak tieto závady bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok vlastníkov. Ide napríklad o problémy ako je prasknutý radiátor, vytápanie bytov z dôvodu poškodeného potrubia SV, TUV, upchatá kanalizácia, únik plynu, poruchy v elektrickom zariadení, potreba vyslobodiť osoby zo zaseknutého výťahu, nefunkčný výťah a podobne.

Nahlasovanie opráv na havarijnú službu OSBD: 0905 387 890

Opravy, ktoré nie sú akútne - nehavarijné stavy

Ak máte problém, ktorý nie je akútny, nahláste požiadavku na údržbu cez Centrálne stredisko údržby (CSÚ Klokočina) v bežných pracovných hodinách.

Nahlasovanie opráv na CSÚ Klokočina: 037 / 6 510 301
v pracovných dňoch 7:30 - 15:30 hod.

Nahlasovanie opráv vo Vrábloch: Ľ.Barátová 037 / 7 834 804
v pracovných dňoch 8:00-15:00 hod., od 15:00 hod, havarijná služba 0904 420 713