Údržba domov v správe OSBDÚdržba domov v správe OSBDÚdržba domov v správe OSBDÚdržba domov v správe OSBDÚdržba domov v správe OSBD

Oznamujeme vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 1.1.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80 € a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16 €. Ak vlastník alebo nájomca bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe, alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov, aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabuliach svojich vchodov!

Havarijná služba pre bytové domy OSBD

Čo pokrýva Havarijná služba pre OSBD v mestách Nitra a Vráble

Havarijná služba je k dispozícii členom a partnerom OSBD Nitra v prípade vážnych havarijných stavov mimo úradných hodín Centrálneho strediska údržby, to znamená v pracovné dni v čase od 16.00 do 7.00, a cez víkendy, sviatky - dni pracovného voľna 24 hodín.

Náplň a rozsah havarijnej služby je organizovaný pre havarijné poruchy, najmä na zariadeniach vodoinštalačných, plynových, ústrednom vykurovaní, elektroinštaláciách a výťahových zariadeniach.

Havarijná služba zabezpečuje odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, nahlásenej zástupcom vlastníkov alebo vlastníkom bytu v prípade, ak tieto závady bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok vlastníkov. Ide napríklad o problémy ako je prasknutý radiátor, vytápanie bytov z dôvodu poškodeného potrubia SV, TUV, upchatá kanalizácia, únik plynu, poruchy v elektrickom zariadení, potreba vyslobodiť osoby zo zaseknutého výťahu, nefunkčný výťah a podobne.

Nahlasovanie opráv na havarijnú službu OSBD: 0905 387 890

Opravy, ktoré nie sú akútne - nehavarijné stavy

Ak máte problém, ktorý nie je akútny, nahláste požiadavku na údržbu cez Centrálne stredisko údržby (CSÚ Klokočina) v bežných pracovných hodinách.

Nahlasovanie opráv na CSÚ Klokočina: 037 / 6 510 301
v pracovných dňoch 7:30 - 16:00 hod.

Nahlasovanie opráv vo Vrábloch: O.Pichňová 037 / 7 834 804
v pracovných dňoch 8:00-14:30 hod., od 14:30 do 16:00 nahlasujte na CSÚ Klokočina alebo na druhý deň.