Kúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBD

DÔLEŽITÝ OZNAM č.1

Vážení vlastníci, nájomníci bytov,vážení klienti,

v súvislosti so zákazom vychádzania pre celé Slovensko

od soboty 24.10.2020 do nedele 1.11.2020

a následne prijatých opatrení Ústredného krízového štábu SR v dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku Vám oznamujeme,že

.

- od 26.10.2020 (pondelok) nie je možná osobná návšteva družstva, resp, údržby pre riešenie Vašich požiadaviek.

.

- Vaše požiadavky zasielajte družstvu, resp. údržbe podľa možnosti mailovou poštou,písomne alebo riešte telefonicky,

.

Kontakt:

.

Klientske centrum - tel. kontakt: 6927841, 6927842, 0905 433 765 mailová adresa: klientcentrum@osbdnr.sk

.

Centrálne stredisko údržby, Benkova 2,Nitra

- majstri údržby – 6 510 301, mail: mudry@osbdnr.sk

- vedúci CSU – 6 510 243, mail: latecka@osbdnr.sk

- stredisko Vráble –78 34 084, mail: vrable@osbdnr.sk

.

Veríme, že nájdeme u Vás porozumenie a vzájomným rešpektovaním sa, pomôžeme eliminovať riziko ochorenia COVID-19, na čo možno najmenšiu mieru.

Všetky dôležité informácie a oznamy budeme zverejňovať na našej webovej stránke www.osbdnr.sk, a budeme ich priebežne aktualizovať v nadväznosti na

aktuálnu celospoločenskú situáciu.

Ďakujeme za porozumenie.

DÔLEŽITÝ OZNAM č.2

V priebehu mesiaca október 2020 sa budú v bytových domoch v správe Okresného stavebného bytového družstva so sídlom Dlhá č. 4 v Nitre konať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vzhľadom na aktuálne prijaté Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 Vám oznamujeme nasledovné :

-

schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa uskutočňuje na základe ust. § 8b ods. 1 písm. f) a ust. § 14a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

-

Opatrenie č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 vyníma zo zákazov v ňom uvedených „ zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov a tiež zasadnutia ( schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona“.

-

Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov je teda schôdza, ktorá sa v zmysle Opatrenia č. OLP/8326/2020 „uskutočňuje na základe zákona“ a preto sa na ňu nevzťahujú zákazy uvedené v tomto opatrení.

-

Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa teda môžu uskutočniť bez obmedzenia počtu účastníkov za dodržania nasledovných opatrení:

- bez ohľadu na to, či sa schôdza koná v interiéri alebo exteriéri musia mať všetci prítomní prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) rúškom alebo šatkou, šálom a pod.,

- platí zákaz podávania rúk ,

- pokiaľ sa schôdza uskutočňuje v interiéri je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- odporúča sa používať vlastné pero pri podpisovaní listín,

- vlastník bytu, ktorý trpí akútnym respiračným ochorením je povinný zostať v domácej izolácii,

- v prípade konania schôdze v interiéri, v ktorom je zabezpečené sedenie, zabezpečiť podľa možnosti sedenie tak, aby obsadenými miestami bolo jedno miesto voľné.

Čo sa týka zákazu uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, podľa uznes. vlády SR č. 645 zo dňa 12.10.2020, treba vychádzať z aplikácie zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, kde je zadefinované, že výkon tohto práva slúži občanom na využitie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Iné zhromaždenia neslúžiace tomuto účelu sa nepovažujú za zhromaždenie podľa tohto zákona. Schôdza vlastníkov sa uskutočňuje za účelom rozhodovania o správe domu vlastníkmi bytov, teda nie je výkonom zhromažďovacieho práva v zmysle citovaného zákona.

Pokiaľ vlastníci bytov odmietnu prísť na schôdzu, je to ich slobodná voľba, je však potrebné vyhotoviť zápisnicu, v ktorej uvediete, že schôdza sa v zvolanom termíne neuskutočnila, podpíšete ju Vy ako zástupca vlastníkov a overovatelia.

Energetický slovníček s vysvetlením pojmov

Energetický slovníček s vysvetlením pojmov
Ako sa vypočítava cena tepla z fixnej a variabilnej zložky. Čo je to kontrahované množstvo tepla. Čo znamená dennostupeň...

Cena tepla
– pre domácnosti je na Slovensku regulovaná. Znamená to, že ju teplárenským spoločnostiam schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (pozri ÚRSO). Celková cena sa skladá z fixnej a variabilnej zložky. Variabilná zložka ceny tepla sa vyjadruje v €/kWh (čo predstavuje energiu) a fixná zložka je vyjadrená v €/kW (čo predstavuje príkon) – nie je preto správne ich spočítavať. Najlepšie je robiť prepočty cez finančné náklady, nie cez technické jednotky.

Centralizované zásobovanie teplom (CZT)
– systém dodávky tepla a teplej vody (TÚV), pri ktorom je z jedného centrálneho zdroja zásobovaných viacero objektov. Poskytuje aj možnosť prechodu na obnoviteľné zdroje energie, čo je pri inom type vykurovania problematické.

Dennostupeň (D°)
– jednotka, ktorá vyjadruje náročnosť potreby tepla na vykurovanie v závislosti od klimatických podmienok (zmien vonkajšej teploty). Je to rozdiel medzi teplotou v miestnosti a strednou vonkajšou teplotou za predpokladu, že vonkajšia teplota je nižšia ako teplota v miestnosti. Počet dennostupňov sa udáva obyčajne za príslušný mesiac a vypočíta sa vynásobením počtu vykurovacích dní v mesiaci a rozdielu medzi menovitou teplotou miestnosti (20 °C) a priemernou mesačnou teplotou.

Fixná zložka ceny tepla (FZ)
– tvorí približne 30 % z celkovej ceny tepla. Zahŕňa náklady, ktoré vznikajú pri výrobe a dodávke tepla bez ohľadu na to, či je v danom roku extrémne studená alebo mierna zima. Patria sem odpisy investícií, atesty, povinné odborné prehliadky a skúšky, revízie, opravy, audity, poplatky za znečistenie životného prostredia a iné. Fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom sa určuje v eurách na kilowatt celkového regulačného príkonu (pozri regulačný príkon). Výšku primeraného zisku v tepelnej energetike určuje § 3 Vyhlášky ÚRSO č. 219/2011 Z. z. Bežne sa zisk pohybuje vo výške cca 3 - 4 % celkovej ceny tepla.

Kontrahované množstvo tepla (zazmluvnená výroba alebo dodávka)
– objednané množstvo tepla, ktoré je vopred dohodnuté alebo potvrdené odberateľmi (stanovuje sa na určité časové obdobie, spravidla jeden rok).

Odovzdávacia stanica tepla (OST)
– prispôsobuje tlak a teplotu vyhrievacieho média podmienkam vhodným pre vnútorné domové rozvody a radiátory. Súčasne sa tu ohrieva teplá úžitková voda pre zásobované objekty. Systém regulácie umiestnený v OST naviac riadi vykurovanie podľa klimatických podmienok a dennej doby.

Regulačný príkon
– regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou tepla na vykurovanie a spotrebou tepla v teplej úžitkovej vode sa vypočíta, ak skutočne dodaného množstvo tepla, osobitne aj teplo v teplej úžitkovej vode, v kilowatthodinách v roku t-2 do odberného zariadenia vydelíme počtom hodín 5300, ak sa dodávateľ a odberateľ na základe výpočtu energetickej hospodárnosti budovy nedohodnú inak. (Číslo 5300 je konštanta, ktorá vyjadruje priemerný počet vykurovacích hodín za rok a „t“ je regulačný rok, na ktorý sa určuje cena.)

Variabilná zložka ceny tepla (VZ)
– tvorí približne 70 % z celkovej ceny tepla a spadajú sem náklady na primárne palivá a energie. V slovenských podmienkach tvoria prevažnú časť náklady na nákup primárneho paliva (zemný plyn, drevná štiepka...) a zvyšok sú náklady na elektrinu a technologickú vodu. Cenu zemného plynu na výrobu tepla pre domácnosti reguluje ÚRSO. Variabilná zložka maximálnej ceny tepla sa určuje v eurách za kilowatthodinu na objednané množstvo tepla.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)
– schvaľuje ceny energií a chráni konečných odberateľov proti zneužitiu monopolného postavenia dodávateľov energií. Rovnako plní aj legislatívnu funkciu – vydáva výnosy, resp. vyhlášky, ktorými reguluje cenotvorbu, štandardy a iné oblasti energetického odvetvia.