Kúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBD

Energetický slovníček s vysvetlením pojmov

Energetický slovníček s vysvetlením pojmov
Ako sa vypočítava cena tepla z fixnej a variabilnej zložky. Čo je to kontrahované množstvo tepla. Čo znamená dennostupeň...

Cena tepla
– pre domácnosti je na Slovensku regulovaná. Znamená to, že ju teplárenským spoločnostiam schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (pozri ÚRSO). Celková cena sa skladá z fixnej a variabilnej zložky. Variabilná zložka ceny tepla sa vyjadruje v €/kWh (čo predstavuje energiu) a fixná zložka je vyjadrená v €/kW (čo predstavuje príkon) – nie je preto správne ich spočítavať. Najlepšie je robiť prepočty cez finančné náklady, nie cez technické jednotky.

Centralizované zásobovanie teplom (CZT)
– systém dodávky tepla a teplej vody (TÚV), pri ktorom je z jedného centrálneho zdroja zásobovaných viacero objektov. Poskytuje aj možnosť prechodu na obnoviteľné zdroje energie, čo je pri inom type vykurovania problematické.

Dennostupeň (D°)
– jednotka, ktorá vyjadruje náročnosť potreby tepla na vykurovanie v závislosti od klimatických podmienok (zmien vonkajšej teploty). Je to rozdiel medzi teplotou v miestnosti a strednou vonkajšou teplotou za predpokladu, že vonkajšia teplota je nižšia ako teplota v miestnosti. Počet dennostupňov sa udáva obyčajne za príslušný mesiac a vypočíta sa vynásobením počtu vykurovacích dní v mesiaci a rozdielu medzi menovitou teplotou miestnosti (20 °C) a priemernou mesačnou teplotou.

Fixná zložka ceny tepla (FZ)
– tvorí približne 30 % z celkovej ceny tepla. Zahŕňa náklady, ktoré vznikajú pri výrobe a dodávke tepla bez ohľadu na to, či je v danom roku extrémne studená alebo mierna zima. Patria sem odpisy investícií, atesty, povinné odborné prehliadky a skúšky, revízie, opravy, audity, poplatky za znečistenie životného prostredia a iné. Fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom sa určuje v eurách na kilowatt celkového regulačného príkonu (pozri regulačný príkon). Výšku primeraného zisku v tepelnej energetike určuje § 3 Vyhlášky ÚRSO č. 219/2011 Z. z. Bežne sa zisk pohybuje vo výške cca 3 - 4 % celkovej ceny tepla.

Kontrahované množstvo tepla (zazmluvnená výroba alebo dodávka)
– objednané množstvo tepla, ktoré je vopred dohodnuté alebo potvrdené odberateľmi (stanovuje sa na určité časové obdobie, spravidla jeden rok).

Odovzdávacia stanica tepla (OST)
– prispôsobuje tlak a teplotu vyhrievacieho média podmienkam vhodným pre vnútorné domové rozvody a radiátory. Súčasne sa tu ohrieva teplá úžitková voda pre zásobované objekty. Systém regulácie umiestnený v OST naviac riadi vykurovanie podľa klimatických podmienok a dennej doby.

Regulačný príkon
– regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou tepla na vykurovanie a spotrebou tepla v teplej úžitkovej vode sa vypočíta, ak skutočne dodaného množstvo tepla, osobitne aj teplo v teplej úžitkovej vode, v kilowatthodinách v roku t-2 do odberného zariadenia vydelíme počtom hodín 5300, ak sa dodávateľ a odberateľ na základe výpočtu energetickej hospodárnosti budovy nedohodnú inak. (Číslo 5300 je konštanta, ktorá vyjadruje priemerný počet vykurovacích hodín za rok a „t“ je regulačný rok, na ktorý sa určuje cena.)

Variabilná zložka ceny tepla (VZ)
– tvorí približne 70 % z celkovej ceny tepla a spadajú sem náklady na primárne palivá a energie. V slovenských podmienkach tvoria prevažnú časť náklady na nákup primárneho paliva (zemný plyn, drevná štiepka...) a zvyšok sú náklady na elektrinu a technologickú vodu. Cenu zemného plynu na výrobu tepla pre domácnosti reguluje ÚRSO. Variabilná zložka maximálnej ceny tepla sa určuje v eurách za kilowatthodinu na objednané množstvo tepla.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)
– schvaľuje ceny energií a chráni konečných odberateľov proti zneužitiu monopolného postavenia dodávateľov energií. Rovnako plní aj legislatívnu funkciu – vydáva výnosy, resp. vyhlášky, ktorými reguluje cenotvorbu, štandardy a iné oblasti energetického odvetvia.