Kúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBD

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov bude možné od 25.5.2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách :

Pondelok : 8:00 - 15:00

Utorok : 8:00 - 15:00

Streda : 8:00 - 15:00

Štvrtok : 8:00 - 15:00

Piatok : 8:00 - 14:00

Klientske centrum: tel.č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk:

učtáreň nájomného: tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/692 7811 vyúčtovanie Vráble.

Osobné vybavovanie reklamácií údajov z vyúčtovania za Vráble bude možné v stredisku údržby Vráble

v dňoch 3.6.2020 a 10.6.2020 v čase od 13:00 do 16:00

.

Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

zodpovednosť výsledky prináša a preto nastal čas na 4. fázu uvoľňovania. Premiér SR dňa 18.5.2020 ohlásil výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie.

Na základe vyššie uvedeného prehodnotilo OSBD Nitra doterajšie opatrenia a prijalo nasledovné zmeny na pracovisku:

1 ) S účinnosťou od 25.5.2020 bude umožnený vstup do administratívnej budovy pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek v kancelárií Klientskeho centra.

2 ) Pri vstupe do priestorov administratívnej budovy bude povinnosťou klientov používať ochranného rúška, aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre.

3 ) Koordinovanie vstupu do budovy pre klientov bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec družstva.

4 ) S účinnosťou od 20.05.2020 sa povoľuje možnosť rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spôsobom konania schôdzí vlastníkov, resp. písomného hlasovania bez obmedzenia počtu osôb pri dodržaní všetkých opatrení zabraňujúcich šíreniu COVID-19.

.

Energetický slovníček s vysvetlením pojmov

Energetický slovníček s vysvetlením pojmov
Ako sa vypočítava cena tepla z fixnej a variabilnej zložky. Čo je to kontrahované množstvo tepla. Čo znamená dennostupeň...

Cena tepla
– pre domácnosti je na Slovensku regulovaná. Znamená to, že ju teplárenským spoločnostiam schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (pozri ÚRSO). Celková cena sa skladá z fixnej a variabilnej zložky. Variabilná zložka ceny tepla sa vyjadruje v €/kWh (čo predstavuje energiu) a fixná zložka je vyjadrená v €/kW (čo predstavuje príkon) – nie je preto správne ich spočítavať. Najlepšie je robiť prepočty cez finančné náklady, nie cez technické jednotky.

Centralizované zásobovanie teplom (CZT)
– systém dodávky tepla a teplej vody (TÚV), pri ktorom je z jedného centrálneho zdroja zásobovaných viacero objektov. Poskytuje aj možnosť prechodu na obnoviteľné zdroje energie, čo je pri inom type vykurovania problematické.

Dennostupeň (D°)
– jednotka, ktorá vyjadruje náročnosť potreby tepla na vykurovanie v závislosti od klimatických podmienok (zmien vonkajšej teploty). Je to rozdiel medzi teplotou v miestnosti a strednou vonkajšou teplotou za predpokladu, že vonkajšia teplota je nižšia ako teplota v miestnosti. Počet dennostupňov sa udáva obyčajne za príslušný mesiac a vypočíta sa vynásobením počtu vykurovacích dní v mesiaci a rozdielu medzi menovitou teplotou miestnosti (20 °C) a priemernou mesačnou teplotou.

Fixná zložka ceny tepla (FZ)
– tvorí približne 30 % z celkovej ceny tepla. Zahŕňa náklady, ktoré vznikajú pri výrobe a dodávke tepla bez ohľadu na to, či je v danom roku extrémne studená alebo mierna zima. Patria sem odpisy investícií, atesty, povinné odborné prehliadky a skúšky, revízie, opravy, audity, poplatky za znečistenie životného prostredia a iné. Fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom sa určuje v eurách na kilowatt celkového regulačného príkonu (pozri regulačný príkon). Výšku primeraného zisku v tepelnej energetike určuje § 3 Vyhlášky ÚRSO č. 219/2011 Z. z. Bežne sa zisk pohybuje vo výške cca 3 - 4 % celkovej ceny tepla.

Kontrahované množstvo tepla (zazmluvnená výroba alebo dodávka)
– objednané množstvo tepla, ktoré je vopred dohodnuté alebo potvrdené odberateľmi (stanovuje sa na určité časové obdobie, spravidla jeden rok).

Odovzdávacia stanica tepla (OST)
– prispôsobuje tlak a teplotu vyhrievacieho média podmienkam vhodným pre vnútorné domové rozvody a radiátory. Súčasne sa tu ohrieva teplá úžitková voda pre zásobované objekty. Systém regulácie umiestnený v OST naviac riadi vykurovanie podľa klimatických podmienok a dennej doby.

Regulačný príkon
– regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou tepla na vykurovanie a spotrebou tepla v teplej úžitkovej vode sa vypočíta, ak skutočne dodaného množstvo tepla, osobitne aj teplo v teplej úžitkovej vode, v kilowatthodinách v roku t-2 do odberného zariadenia vydelíme počtom hodín 5300, ak sa dodávateľ a odberateľ na základe výpočtu energetickej hospodárnosti budovy nedohodnú inak. (Číslo 5300 je konštanta, ktorá vyjadruje priemerný počet vykurovacích hodín za rok a „t“ je regulačný rok, na ktorý sa určuje cena.)

Variabilná zložka ceny tepla (VZ)
– tvorí približne 70 % z celkovej ceny tepla a spadajú sem náklady na primárne palivá a energie. V slovenských podmienkach tvoria prevažnú časť náklady na nákup primárneho paliva (zemný plyn, drevná štiepka...) a zvyšok sú náklady na elektrinu a technologickú vodu. Cenu zemného plynu na výrobu tepla pre domácnosti reguluje ÚRSO. Variabilná zložka maximálnej ceny tepla sa určuje v eurách za kilowatthodinu na objednané množstvo tepla.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)
– schvaľuje ceny energií a chráni konečných odberateľov proti zneužitiu monopolného postavenia dodávateľov energií. Rovnako plní aj legislatívnu funkciu – vydáva výnosy, resp. vyhlášky, ktorými reguluje cenotvorbu, štandardy a iné oblasti energetického odvetvia.