Tlačivá a dokumenty OSBD

DÔLEŽITÝ OZNAM: Od 31. 3. do 17. 4. 2020 bude prevádzka OSBD pokračovať v núdzovom režime.

Neodkladné záležitosti bude možné riešiť iba telefonicky na týchto telefonických číslach od 8:00 do 14:00 alebo e-mailom:

Klientske centrum: 0905 433 765, klient_centrum@osbdnr.sk

Riaditeľstvo: 037/69278 21

Ekonomický úsek: 037/69278 05

Technický úsek: 037/69278 32

Údržba Klokočina: 037/6510 301 (rieši len hav.stavy)

Havarijná služba po 16:00: 0905 387 890

Pracovisko Vráble: 0905 788 005

Na stiahnutie: Dokumenty a tlačivá

 Rôzne tlačivá pre klientov (prevody vlastníckych práv, potvrdenia...)
 Dokumenty a informácie pre klientov (cenníky, ochrana údajov...)
 Tlačivá k stavebným úpravám (vzory žiadostí a vyhlásení...)
 Dokumenty OSBD (orgány družstva, voľby, vzory zápisníc...)

Rôzne tlačivá pre klientov OSBD

Členstvo v družstve, vlastníctvo bytu

 Vyhlásenie o pristúpení k Zmluve o výkone správy
 Zmluva o prevode bytu
 Dohoda o zániku spoločného nájmu manželov
 Dohoda o zániku členstva v bytovom družstve
 Dohoda o výmene bytov
 Žiadosť o prevod bytu do osobného vlastníctva

Energie, údržba

 Spoločné čestné vyhlásenie pre odber elektriny
 Techem - podklad na rozúčtovanie nákladov pri prevode bytu
 Ista - podklad na rozúčtovanie nákladov pri prevode bytu
 Objednávka na opravy - Centrálne stredisko údržby

Iné

 Žiadosť dotknutnej osoby o informácie / zmenu / výmaz osobných údajov

Dokumenty a informácie pre klientov

Cenníky, reklamácie

 Aktuálny cenník poplatkov za úkony družstva
 Aktuálny cenník prác údržby
 Reklamačný poriadok OSBD

Údržba, kúrenie

 Napojenie bytových domov na kotolne
 Smernica: teplota TÚV a pravidlá rozpočítavania tepla a studenej vody
 Údržba a servis výťahov v bytových domoch pod správou OSBD

Iné

 Čestné vyhlásenie o počte osôb v byte
 Informácia o obnove bytových domov zo ŠFRB
 Domový poriadok pre bytové domy v správe OSBD
 Zásady požiarnej bezpečnosti
 Informácia o spracovaní osobných údajov

Tlačivá pre stavebné úpravy

 Žiadosť o predbežný súhlas so stavebnou úpravou
 Vyhlásenie firmy alebo stavebného dozoru (príloha k žiadosti)
 Vyjadrenie vlastníkov bytov k stavebným úpravám pre panelové domy (príloha k žiadosti)
 Ohlásenie na Mestský úrad
 Vyjadrenie nadpolovičnej väčšiny vlastníkov k stavebným úpravám pre tehlové alebo porobetónové domy (príloha k žiadosti)

Dokumenty OSBD

Hlasovania vlastníkov

 Vzor: Zápisnica zo schôdze vlastníkov
 Vzor: Zápisnica o vykonaní písomného hlasovania vlastníkov
 Vzor: Uznesenie zo schôdze vlastníkov - Ročné vyúčtovanie
 Vzor: Uznesenie zo schôdze vlastníkov o čerpaní úveru
 Vzor: Písomné hlasovanie vlastníkov - Hlasovacia listina
 Tabuľka hlasovaní bytových družstiev podľa zákona 283

Orgány družstva a voľby

 Volebný poriadok pre voľby do orgánov OSBD
 Stanovy družstva

Iné

 Rozsah právomocí zástupcu vlastníkov
 Smernica k prevádzke a údržbe výťahov v bytových domoch