Tlačivá a dokumenty OSBD

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov bude možné od 25.5.2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách :

Pondelok : 8:00 - 15:00

Utorok : 8:00 - 15:00

Streda : 8:00 - 15:00

Štvrtok : 8:00 - 15:00

Piatok : 8:00 - 14:00

Klientske centrum: tel.č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk:

učtáreň nájomného: tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/692 7811 vyúčtovanie Vráble.

Osobné vybavovanie reklamácií údajov z vyúčtovania za Vráble bude možné v stredisku údržby Vráble

v dňoch 3.6.2020 a 10.6.2020 v čase od 13:00 do 16:00

.

Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

zodpovednosť výsledky prináša a preto nastal čas na 4. fázu uvoľňovania. Premiér SR dňa 18.5.2020 ohlásil výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie.

Na základe vyššie uvedeného prehodnotilo OSBD Nitra doterajšie opatrenia a prijalo nasledovné zmeny na pracovisku:

1 ) S účinnosťou od 25.5.2020 bude umožnený vstup do administratívnej budovy pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek v kancelárií Klientskeho centra.

2 ) Pri vstupe do priestorov administratívnej budovy bude povinnosťou klientov používať ochranného rúška, aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre.

3 ) Koordinovanie vstupu do budovy pre klientov bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec družstva.

4 ) S účinnosťou od 20.05.2020 sa povoľuje možnosť rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spôsobom konania schôdzí vlastníkov, resp. písomného hlasovania bez obmedzenia počtu osôb pri dodržaní všetkých opatrení zabraňujúcich šíreniu COVID-19.

.

Na stiahnutie: Dokumenty a tlačivá

 Rôzne tlačivá pre klientov (prevody vlastníckych práv, potvrdenia...)
 Dokumenty a informácie pre klientov (cenníky, ochrana údajov...)
 Tlačivá k stavebným úpravám (vzory žiadostí a vyhlásení...)
 Dokumenty OSBD (orgány družstva, voľby, vzory zápisníc...)

Rôzne tlačivá pre klientov OSBD

Členstvo v družstve, vlastníctvo bytu

 Vyhlásenie o pristúpení k Zmluve o výkone správy
 Zmluva o prevode členských práv
 Zmluva o prevode bytu
 Dohoda o zániku spoločného nájmu manželov
 Dohoda o zániku členstva v bytovom družstve
 Dohoda o výmene bytov
 Žiadosť o prevod bytu do osobného vlastníctva
 Dotazník nadobúdateľa družstevného bytu

Energie, údržba

 Spoločné čestné vyhlásenie pre odber elektriny
 Techem - podklad na rozúčtovanie nákladov pri prevode bytu
 Ista - podklad na rozúčtovanie nákladov pri prevode bytu
 Objednávka na opravy - Centrálne stredisko údržby

Iné

 Žiadosť dotknutnej osoby o informácie / zmenu / výmaz osobných údajov

Dokumenty a informácie pre klientov

Cenníky, reklamácie

 Aktuálny cenník poplatkov za úkony družstva
 Aktuálny cenník prác údržby
 Reklamačný poriadok OSBD

Údržba, kúrenie

 Napojenie bytových domov na kotolne
 Smernica: teplota TÚV a pravidlá rozpočítavania tepla a studenej vody
 Údržba a servis výťahov v bytových domoch pod správou OSBD

Iné

 Čestné vyhlásenie o počte osôb v byte
 Informácia o obnove bytových domov zo ŠFRB

 Zásady požiarnej bezpečnosti
 Informácia o spracovaní osobných údajov

Tlačivá pre stavebné úpravy

 Žiadosť o predbežný súhlas so stavebnou úpravou
 Vyhlásenie firmy alebo stavebného dozoru (príloha k žiadosti)
 Vyjadrenie vlastníkov bytov k stavebným úpravám pre panelové domy (príloha k žiadosti)
 Ohlásenie na Mestský úrad
 Vyjadrenie nadpolovičnej väčšiny vlastníkov k stavebným úpravám pre tehlové alebo porobetónové domy (príloha k žiadosti)

Dokumenty OSBD

Hlasovania vlastníkov

 Vzor: Zápisnica zo schôdze vlastníkov
 Vzor: Zápisnica o vykonaní písomného hlasovania vlastníkov
 Vzor: Uznesenie zo schôdze vlastníkov - Ročné vyúčtovanie
 Vzor: Uznesenie zo schôdze vlastníkov o čerpaní úveru
 Vzor: Písomné hlasovanie vlastníkov - Hlasovacia listina
 Tabuľka hlasovaní bytových družstiev podľa zákona 283

Orgány družstva a voľby

 Volebný poriadok pre voľby do orgánov OSBD
 Stanovy družstva

Iné

 Rozsah právomocí zástupcu vlastníkov
 Smernica k prevádzke a údržbe výťahov v bytových domoch