Tlačivá a dokumenty OSBD

Na stiahnutie: Dokumenty a tlačivá

 Rôzne tlačivá pre klientov (prevody vlastníckych práv, potvrdenia...)
 Dokumenty a informácie pre klientov (cenníky, ochrana údajov...)
 Tlačivá k stavebným úpravám (vzory žiadostí a vyhlásení...)
 Dokumenty OSBD (orgány družstva, voľby, vzory zápisníc...)

Rôzne tlačivá pre klientov OSBD

Členstvo v družstve, vlastníctvo bytu

 Oznámenie o pristúpení k Zmluve o výkone správy
 Zmluva o prevode členských práv
 Dohoda o zániku spoločného nájmu manželov
 Dohoda o zániku členstva v bytovom družstve
 Dohoda o výmene bytov
 Žiadosť o prevod bytu do vlastníctva
 Dotazník nadobúdateľa družstevného bytu

Energie, údržba

 Spoločné čestné vyhlásenie pre odber elektriny
 Techem - podklad na rozúčtovanie nákladov pri prevode bytu
 Ista - podklad na rozúčtovanie nákladov pri prevode bytu
 Objednávka na opravy - Centrálne stredisko údržby

Iné

 Žiadosť dotknutnej osoby o informácie / zmenu / výmaz osobných údajov

Dokumenty a informácie pre klientov

Cenníky

 Aktuálny cenník poplatkov za úkony družstva
 Aktuálny cenník prác údržby

Údržba, kúrenie

 Napojenie bytových domov na kotolne
 Údržba a servis výťahov v bytových domoch pod správou OSBD
 Smernica pre meranie spotreby a nákladov tepelnej energie

Iné

 Čestné vyhlásenie o počte osôb v byte
 Informácia o obnove bytových domov zo ŠFRB
 Zásady požiarnej bezpečnosti
 Informácia o spracovaní osobných údajov

Žiadosť o preplatenie blokov z fondu opráv

 Žiadosť o preplatenie blokov z fondu opráv

Tlačivá pre stavebné úpravy

 1. Žiadosť o predbežný súhlas so stavebnou úpravou
 2. Vyhlásenie firmy alebo stavebného dozoru (príloha k žiadosti)
 3. Vyjadrenie vlastníkov bytov k stavebným úpravám pre panelové domy (príloha k žiadosti)
 Ohlásenie na Mestský úrad
 Vyjadrenie nadpolovičnej väčšiny vlastníkov k stavebným úpravám pre tehlové alebo porobetónové domy (príloha k žiadosti)

Montáž klimatizačného zariadenia:

 1. Žiadosť o vydanie predbežného súhlasu na montáž klimatizačnej jednotky
 2. Vyhlásenie realizačnej firmy pre montáž klimatizačného zariadenia
 3. Vyjadrenie vlastníkov k montáži klimatizačnej jednotky

Dokumenty OSBD

Orgány družstva a voľby

 Volebný poriadok pre voľby do orgánov OSBD
 Stanovy družstva

Iné

 Rozsah činností zástupcu vlastníkov
 Smernica pre zabezpečenie údržby odb prehliadok skúšok zdvíhacích zariadení