Tlačivá a dokumenty OSBD

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov je možné od 1.6. 2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách.

Prípadné informácie získate na tel .č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk,

resp. učtáreň nájomného tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/6982 78 11 vyúčtovanie Vráble


Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

Premiér SR spoločne s hlavným hygienikom SR dňa 19. júna 2020 ohlásili ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie. Naďalej stále platí pre klientov pri vstupe do priestorov administratívnej budovy OSBD Nitra:

- povinnosť používať ochranného rúška,

- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

Na stiahnutie: Dokumenty a tlačivá

 Rôzne tlačivá pre klientov (prevody vlastníckych práv, potvrdenia...)
 Dokumenty a informácie pre klientov (cenníky, ochrana údajov...)
 Tlačivá k stavebným úpravám (vzory žiadostí a vyhlásení...)
 Dokumenty OSBD (orgány družstva, voľby, vzory zápisníc...)

Rôzne tlačivá pre klientov OSBD

Členstvo v družstve, vlastníctvo bytu

 Vyhlásenie o pristúpení k Zmluve o výkone správy
 Zmluva o prevode členských práv
 Zmluva o prevode bytu
 Dohoda o zániku spoločného nájmu manželov
 Dohoda o zániku členstva v bytovom družstve
 Dohoda o výmene bytov
 Žiadosť o prevod bytu do osobného vlastníctva
 Dotazník nadobúdateľa družstevného bytu

Energie, údržba

 Spoločné čestné vyhlásenie pre odber elektriny
 Techem - podklad na rozúčtovanie nákladov pri prevode bytu
 Ista - podklad na rozúčtovanie nákladov pri prevode bytu
 Objednávka na opravy - Centrálne stredisko údržby

Iné

 Žiadosť dotknutnej osoby o informácie / zmenu / výmaz osobných údajov

Dokumenty a informácie pre klientov

Cenníky, reklamácie

 Aktuálny cenník poplatkov za úkony družstva
 Aktuálny cenník prác údržby
 Reklamačný poriadok OSBD

Údržba, kúrenie

 Napojenie bytových domov na kotolne
 Údržba a servis výťahov v bytových domoch pod správou OSBD
 Smernica pre meranie spotreby a nákladov tepelnej energie

Iné

 Čestné vyhlásenie o počte osôb v byte
 Informácia o obnove bytových domov zo ŠFRB
 Zásady požiarnej bezpečnosti
 Informácia o spracovaní osobných údajov

Tlačivá pre stavebné úpravy

 Žiadosť o predbežný súhlas so stavebnou úpravou
 Vyhlásenie firmy alebo stavebného dozoru (príloha k žiadosti)
 Vyjadrenie vlastníkov bytov k stavebným úpravám pre panelové domy (príloha k žiadosti)
 Ohlásenie na Mestský úrad
 Vyjadrenie nadpolovičnej väčšiny vlastníkov k stavebným úpravám pre tehlové alebo porobetónové domy (príloha k žiadosti)

Dokumenty OSBD

Orgány družstva a voľby

 Volebný poriadok pre voľby do orgánov OSBD
 Stanovy družstva

Iné

 Rozsah právomocí zástupcu vlastníkov
 Smernica pre zabezpečenie údržby odb prehliadok skúšok zdvíhacích zariadení