DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov bude možné od 25.5.2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách :

Pondelok : 8:00 - 15:00

Utorok : 8:00 - 15:00

Streda : 8:00 - 15:00

Štvrtok : 8:00 - 15:00

Piatok : 8:00 - 14:00

Klientske centrum: tel.č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk:

učtáreň nájomného: tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/692 7811 vyúčtovanie Vráble.

Osobné vybavovanie reklamácií údajov z vyúčtovania za Vráble bude možné v stredisku údržby Vráble

v dňoch 3.6.2020 a 10.6.2020 v čase od 13:00 do 16:00

.

Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

zodpovednosť výsledky prináša a preto nastal čas na 4. fázu uvoľňovania. Premiér SR dňa 18.5.2020 ohlásil výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie.

Na základe vyššie uvedeného prehodnotilo OSBD Nitra doterajšie opatrenia a prijalo nasledovné zmeny na pracovisku:

1 ) S účinnosťou od 25.5.2020 bude umožnený vstup do administratívnej budovy pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek v kancelárií Klientskeho centra.

2 ) Pri vstupe do priestorov administratívnej budovy bude povinnosťou klientov používať ochranného rúška, aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre.

3 ) Koordinovanie vstupu do budovy pre klientov bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec družstva.

4 ) S účinnosťou od 20.05.2020 sa povoľuje možnosť rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spôsobom konania schôdzí vlastníkov, resp. písomného hlasovania bez obmedzenia počtu osôb pri dodržaní všetkých opatrení zabraňujúcich šíreniu COVID-19.

.

Riaditeľstvo OSBD Nitra

Riaditeľstvo OSBD Nitra je profesionálny nevolený orgán, ktorý sa stará o fungovanie družstva a poskytovanie služieb členom a iným klientom. Podliehajú mu všetky úseky OSBD, ako aj Klientske centrum a Strediská údržby.

OSBD NitraRiaditeľom OSBD Nitra je Ing. Zdenko Dubeň.

Ako môžete kontaktovať riaditeľa OSBD:

e-mail: riaditel@osbdnr.sk

sekretariát riaditeľa: 037/692 78 21 

Úlohou riaditeľa OSBD je riadiť a organizovať každodenný chod družstva so všetkými jeho úsekmi, zložkami a zamestnancami.

Riaditeľ má k dispozícii profesionálne tímy odborníkov, ktorí organizujú a vykonávajú všetky činnosti súvisiace s fungovaním družstva a podporou členskej základne, vrátane správy členských bytových domov a nájomných bytov, klientskeho centra, stredísk údržby, ekonomických, právnych či logistických činností.

V hierarchii riadiacich orgánov bytového družstva riaditeľa menuje a odvoláva predstavenstvo, ktorému priamo zodpovedá za svoju činnosť. Okrem toho riaditeľ podlieha aj kontrolnej komisii, ktorej musí poskytnúť súčinnosť.

Kontakty na Riaditeľstvo a iné úseky OSBD Nitra