Oznamujeme vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 1.1.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80 € a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16 €. Ak vlastník alebo nájomca bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe, alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov, aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabuliach svojich vchodov!

Riaditeľstvo OSBD Nitra

Riaditeľstvo OSBD Nitra je profesionálny nevolený orgán, ktorý sa stará o fungovanie družstva a poskytovanie služieb členom a iným klientom. Podliehajú mu všetky úseky OSBD, ako aj Klientske centrum a Strediská údržby.

JUDr. Marián Betka, riaditeľ OSBDRiaditeľom OSBD Nitra je JUDr. Marián Betka.

Ako môžete kontaktovať riaditeľa OSBD:

e-mail: riaditel@osbdnr.sk

sekretariát riaditeľa: 037/692 78 21 

Úlohou riaditeľa OSBD je riadiť a organizovať každodenný chod družstva so všetkými jeho úsekmi, zložkami a zamestnancami.

Riaditeľ má k dispozícii profesionálne tímy odborníkov, ktorí organizujú a vykonávajú všetky činnosti súvisiace s fungovaním družstva a podporou členskej základne, vrátane správy členských bytových domov a nájomných bytov, klientskeho centra, stredísk údržby, ekonomických, právnych či logistických činností.

V hierarchii riadiacich orgánov bytového družstva riaditeľa menuje a odvoláva predstavenstvo, ktorému priamo zodpovedá za svoju činnosť. Okrem toho riaditeľ podlieha aj kontrolnej komisii, ktorej musí poskytnúť súčinnosť.

Kontakty na Riaditeľstvo a iné úseky OSBD Nitra