Komplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD Nitra

Reklamačný poriadok OSBD

Okresné stavebné bytové družstvo, so sídlom Dlhá č. 4 v Nitre ako správca bytov zabezpečuje výkon správy, ktorý spočíva v zabezpečovaní dodávok plnení spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov, prevádzku, údržbu a opravy domov, spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva, za podmienok stanovených zákonom č. 182/1993 Z.z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení a zmluvou o výkone správy, uzatvorenou s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov.

Pri porušení povinností zo strany správcu, ktoré pre neho vyplývajú zo zákona alebo zo zmluvy o výkone správy, má každý vlastník právo na uplatnenie zodpovednosti za vady a to uplatnením reklamácie, ktorej podmienky a spôsob je upravený týmto reklamačným poriadkom.

Reklamačný poriadok - plné znenie - PDF