Komplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD Nitra

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Oznamujeme Vám, že dňa 12.08.2020 (streda) bude prevádzka OSBD v administratívnych budovách na Chrenovej – vrátane Klientskeho centra ukončená o 14,00 hod.

Centrálne stredisko údržby bude v riadnej prevádzke. ...

Osobné vybavovanie klientov je možné od 1.6. 2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách.

Prípadné informácie získate na tel .č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk,

resp. učtáreň nájomného tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/6982 78 11 vyúčtovanie Vráble


Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

Premiér SR spoločne s hlavným hygienikom SR dňa 19. júna 2020 ohlásili ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie. Naďalej stále platí pre klientov pri vstupe do priestorov administratívnej budovy OSBD Nitra:

- povinnosť používať ochranného rúška,

- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

Reklamačný poriadok OSBD

Okresné stavebné bytové družstvo, so sídlom Dlhá č. 4 v Nitre ako správca bytov zabezpečuje výkon správy, ktorý spočíva v zabezpečovaní dodávok plnení spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov, prevádzku, údržbu a opravy domov, spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva, za podmienok stanovených zákonom č. 182/1993 Z.z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení a zmluvou o výkone správy, uzatvorenou s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov.

Pri porušení povinností zo strany správcu, ktoré pre neho vyplývajú zo zákona alebo zo zmluvy o výkone správy, má každý vlastník právo na uplatnenie zodpovednosti za vady a to uplatnením reklamácie, ktorej podmienky a spôsob je upravený týmto reklamačným poriadkom.

Reklamačný poriadok - plné znenie - PDF