Komplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD Nitra

OZNAM 1 : Plánované preušenie distribúcie elektriny.

Dátum: 04.03.2020 od 07:30 hod. do 12:00 Župné námestie 5

Dátum: 04.03.2020 od 11:30 hod. do 15:00 Župné námestie 7

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Jedlíkova 5,7,9,11,13,15

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Petzvalova 5,7,9,11

OZNAM 2: odpočty meradiel v bytoch s rádiovým zberom dát bez vstupu do bytov. Bytové domy vybavené prístrojmi pre rádiový odpočet v bytoch sa odpočítavajú v priebehu prvého mesiaca (január 2020) bez vstupu do bytov. Archivácia koncových stavov, ako aj jednotlivých údajov z vodomerov a PRVN, sa odčítava spravidla k 31.12. daného roka.

Reklamačný poriadok OSBD

Okresné stavebné bytové družstvo, so sídlom Dlhá č. 4 v Nitre ako správca bytov zabezpečuje výkon správy, ktorý spočíva v zabezpečovaní dodávok plnení spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov, prevádzku, údržbu a opravy domov, spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva, za podmienok stanovených zákonom č. 182/1993 Z.z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení a zmluvou o výkone správy, uzatvorenou s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov.

Pri porušení povinností zo strany správcu, ktoré pre neho vyplývajú zo zákona alebo zo zmluvy o výkone správy, má každý vlastník právo na uplatnenie zodpovednosti za vady a to uplatnením reklamácie, ktorej podmienky a spôsob je upravený týmto reklamačným poriadkom.

Reklamačný poriadok - plné znenie - PDF