DÔLEŽITÝ OZNAM č.1

Vážení vlastníci, nájomníci bytov, klienti

v súvislosti s opätovným vyhlásením núdzového stavu s účinnosťou od 01.10.2020 (Uznesenie vlády SR č. 587 z 30.09.2020) a následne prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku Vás žiadame, aby ste:

- obmedzili osobnú návštevu družstva a Vaše požiadavky voči družstvu vybavovali osobnou návštevou len v neodkladných prípadoch,

- Vaše požiadavky adresované družstvu, resp. Centrálnemu stredisku údržby, zasielali podľa možností mailovou poštou alebo riešili telefonicky, aby sme eliminovali počet ľudí stretávajúcich sa v priestoroch družstva,

- pri nutnej osobnej návšteve v priestoroch družstva dôsledne dodržiavali nosenie rúška, používanie dezinfekcie, dodržiavanie odstupov, používanie vlastného pera a tiež rešpektovali zákaz podávania rúk.

-

Klientske centrum - tel. kontakt: 6927841, 6927842, 0905 433 765 mailová adresa: klientcentrum@osbdnr.sk

-

Centrálne stredisko údržby, Benkova 2, Nitra:

- majstri údržby – 6 510 301, mail: mudry@osbdnr.sk

- vedúci CSU – 6 510 243, mail: latecka@osbdnr.sk

- stredisko Vráble –78 34 084, mail: vrable@osbdnr.sk

-

Veríme, že nájdeme u Vás porozumenie a vzájomným rešpektovaním sa, pomôžeme eliminovať riziko ochorenia COVID-19, na čo možno najmenšiu mieru.

Všetky dôležité informácie a oznamy budeme zverejňovať na našej webovej stránke www.osbdnr.sk, a budeme ich priebežne aktualizovať v nadväznosti na

aktuálnu celospoločenskú situáciu.

Ďakujeme za porozumenie.

DÔLEŽITÝ OZNAM č.2

V priebehu mesiaca október 2020 sa budú v bytových domoch v správe Okresného stavebného bytového družstva so sídlom Dlhá č. 4 v Nitre konať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vzhľadom na aktuálne prijaté Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 Vám oznamujeme nasledovné :

-

schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa uskutočňuje na základe ust. § 8b ods. 1 písm. f) a ust. § 14a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

-

Opatrenie č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 vyníma zo zákazov v ňom uvedených „ zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov a tiež zasadnutia ( schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona“.

-

Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov je teda schôdza, ktorá sa v zmysle Opatrenia č. OLP/8326/2020 „uskutočňuje na základe zákona“ a preto sa na ňu nevzťahujú zákazy uvedené v tomto opatrení.

-

Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa teda môžu uskutočniť bez obmedzenia počtu účastníkov za dodržania nasledovných opatrení:

- bez ohľadu na to, či sa schôdza koná v interiéri alebo exteriéri musia mať všetci prítomní prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) rúškom alebo šatkou, šálom a pod.,

- platí zákaz podávania rúk ,

- pokiaľ sa schôdza uskutočňuje v interiéri je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- odporúča sa používať vlastné pero pri podpisovaní listín,

- vlastník bytu, ktorý trpí akútnym respiračným ochorením je povinný zostať v domácej izolácii,

- v prípade konania schôdze v interiéri, v ktorom je zabezpečené sedenie, zabezpečiť podľa možnosti sedenie tak, aby obsadenými miestami bolo jedno miesto voľné.

Čo sa týka zákazu uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, podľa uznes. vlády SR č. 645 zo dňa 12.10.2020, treba vychádzať z aplikácie zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, kde je zadefinované, že výkon tohto práva slúži občanom na využitie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Iné zhromaždenia neslúžiace tomuto účelu sa nepovažujú za zhromaždenie podľa tohto zákona. Schôdza vlastníkov sa uskutočňuje za účelom rozhodovania o správe domu vlastníkmi bytov, teda nie je výkonom zhromažďovacieho práva v zmysle citovaného zákona.

Pokiaľ vlastníci bytov odmietnu prísť na schôdzu, je to ich slobodná voľba, je však potrebné vyhotoviť zápisnicu, v ktorej uvediete, že schôdza sa v zvolanom termíne neuskutočnila, podpíšete ju Vy ako zástupca vlastníkov a overovatelia.

Informačný portál PoSchodoch.sk

Na čo vám poslúži portál PoSchodoch.sk pre vlastníkov a používateľov bytov v správe OSBD

Ak chcete mať všetky informácie o svojom byte a bytovom dome vždy po ruke a na jednom mieste, je tu pre vás internetový portál PoSchodoch.sk. Tieto webové stránky slúžia na lepšiu informovanosť používateľov bytov a OSBD ho zaviedlo už v roku 2013.

Ako funguje portál PoSchodoch.sk

Každý používateľ má pridelený jedinečný kód a na jednom mieste môže dostať aktuálne informácie za svoj byt (vyúčtovanie, zálohový predpis, analýza platieb, informácie o upomienkach a iné), ale tiež za bytový dom, napríklad stav prostriedkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv i v samostatnom fonde na vodomery.

Družstvo na portáli uverejňuje aj každú zmluvu o dielo jednotlivých domov, zápisnice zo schôdzí a podobne. Je to možné aj vďaka prepojeniu so správcovským softvérom, takže informácie sú aktuálne a presné. Portál na pomoc klientom môže využívať aj Klientske centrum OSBD.

Táto užitočná služba je spoplatnená symbolickou sumou 0,12 EUR bez DPH za mesiac a poplatky za používanie portálu sú obsiahnuté v ročnom vyúčtovaní.

Postup pri registrácii na portáli PoSchodoch.sk

Ak ešte nie ste na portáli prihlásení alebo ste sa v minulosti odhlásili a chceli by ste službu opäť používať, môžete sa zaregistrovať na tejto web stránke: POSCHODOCH – Registrácia. Registrácia trvá iba pár minút a potom budete mať prístup ku všetkým dôležitým informáciám, týkajúcim sa vášho bytu a financií, správcu a bytového domu.

Čo budete potrebovať:

  • počítač s prístupom na internet
  • váš registračný kód (vydá OSBD)
  • mobilný telefón kvôli autorizácii

Pri registrácii budete potrebovať jedinečný registračný kód, ktorý identifikuje vás byt a bytový dom, aby ste dostávali správne informácie.

Svoj osobný registračný kód si vyžiadajte v Klientskom centre OSBD. Potom ho zadáte na stránke POSCHODOCH – Registrácia a nasledujete ďalšie pokyny.

Systém vás vyzve, aby ste zadali svoje používateľské meno a bezpečné heslo – obe si určíte sami. Pre bezpečné overenie vášho používateľského účtu budete potrebovať aj mobilný telefón a e-mail, kam vám príde potvrdzovacia správa s kontrolnými kódmi.

Po overení a potvrdení vám systém zriadi používateľské konto, cez ktoré sa budete vedieť vždy prihlásiť na portál PoSchodoch.sk a získať všetky potrebné informácie o financiách a správe svojho bytu a bytového domu. Celý proces – ak už máte registračný kód - by nemal trvať viac ako pár minút.