Energie a ekonomika bytových domovEnergie a ekonomika bytových domovEnergie a ekonomika bytových domovEnergie a ekonomika bytových domovEnergie a ekonomika bytových domov

Oznamujeme vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 1.1.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80 € a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16 €. Ak vlastník alebo nájomca bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe, alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov, aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabuliach svojich vchodov!

Energie a financie

Ekonomika bytových domov

  • Domy v správe OSBD Nitra majú od roku 2008 samostatné účty.
  • Každý bytový dom má službový účet (prevádzkový účet bytového domu – nájomné, platby za energie) a fondový účet (Fond prevádzky, údržby a opráv bytového domu).
  • Stav financií možno sledovať aj cez portál poschodoch.sk.
  • Viac o ekonomike domov v OSBD

Všetko o kúrení v bytových domoch

  • Dozviete sa, kedy sa začína vykurovacia sezóna a ako sa na ňu pripraviť alebo čo robiť, ak nefunguje kúrenie.
  • Energetický slovníček základných pojmov, ktoré sú vo vyúčtovaní.
  • Viac o kúrení v bytových domoch