Poistenie bytových domov

 

Kontakt a likvidácia poistných udalosti:

Telefónne číslo 037 / 692 78 06

Zamestnanec preberie doklady potrebné k likvidácii poistnej udalosti, prípadne vám odporučí ďalší postup v riešení poistnej udalosti.

 Všeobecné poistné podmienky
 Osobitné poistné podmienky
 Informácie o poistení bytových domov a budov na bývanie

Vážení zástupcovia vlastníkov bytov,

chceme Vás informovať, že OSBD Nitra, ako správca Vášho bytového domu, pripravilo od 1.1.2024 zmenu poistnej zmluvy na všetky bytové domy v správe OSBD Nitra. Od 1.1.2024 sú všetky bytové domy poistené v Poisťovni PREMIUM a prišlo k zmenám poistných podmienok.

Média prakticky denne informujú o nešťastiach ktoré mali za následok zničenie majetku ľudí, či už v dôsledku čoraz častejších ničivých prírodných javov spôsobené globálnymi klimatickými zmenami, alebo v dôsledku nečakaných technických porúch zariadení alebo dokonca úmyselným konaním ľudí s cieľom zničenia alebo poškodenia cudzieho majetku. Z tohto dôvodu poistná ochrana majetku, na ktorý si ľudia často sporia alebo splácajú celý život je veľmi dôležitá

Dôvodom na zmenu poisťovacej spoločnosti je naša snaha zabezpečiť pre Vás, čo najlepšie krytie poistných rizík za čo najlepšiu cenu vzhľadom k výraznému nárastu cien materiálov a prác pri odstraňovaní škôd, čo už poistné sumy a rozsah poistenia v poisťovni Allianz nebol dostatočný.

Podstatou zmeny poistnej zmluvy nie je len zmena poisťovacej spoločnosti, ale aj zmena rozsahu poistenia čo sa týka poistných súm a doplnenie predmetov poistenia na základe skúseností z riešenia likvidácie poistných udalostí za posledné roky

V súlade s ust. Čl. VII ods. 2, bod 2.4 Zmluvy o výkone správy bol s účinnosťou od 1.1.2024 upravený mesačný predpis úhrad za užívanie bytu a služby s tým spojené v položkách „poistné“ a „pripoistenie“ z dôvodu zmeny štruktúry a rozsahu poistnej zmluvy

Čo je predmetom poistenia PREMIOVÉ Bytové domy?

Toto poistenie poskytne poistnú ochranu pre bytový dom (BD), vrátane všetkých bytov patriacich BD a všetkých stavebných súčastí, spoločných častí a spoločných zariadení domu.

1. poistenie majetku

Poistenie majetku kryje nasledovné skupiny rizík za bytový dom:

1 poistenie majetku

2. poistenie zodpovednosti za škodu

Je určené pre všetkých vlastníkov bytov v BD a kryje nasledovné škody:

2. poistenie zodpovednosti za škodu

Kontakt a likvidácia poistných udalosti:

Telefónne číslo 037 / 692 78 06

Zamestnanec preberie doklady potrebné k likvidácii poistnej udalosti, prípadne vám odporučí ďalší postup v riešení poistnej udalosti.

 Všeobecné poistné podmienky
 Osobitné poistné podmienky
 Informácie o poistení bytových domov a budov na bývanie