Poistenie bytových domov

Zmeny v poistení bytových domov OSBD od 1. 1. 2021

Vážení zástupcovia vlastníkov bytov,

chceme vás informovať, že OSBD ako správca vašich bytových domov, pripravuje od 1.1.2021 zmenu poistnej zmluvy na všetky bytové domy. Poistné podmienky súčasnej poistnej zmluvy už nezodpovedajú súčasným nárokom na kvalitné pokrytie všetkých rizík v prípade poistnej udalosti.

Poistné sumy na ktoré sú bytové domy poistené v súčasnosti už nekorešpondujú s trhovými cenami bytov, nakoľko ceny bytov za posledné roky výrazne vzrástli a naďalej rastú. Média prakticky denne informujú o nešťastiach, ktoré mali za následok zničenie majetku ľudí, či už v dôsledku čoraz častejších ničivých prírodných javov spôsobené globálnymi klimatickými zmenami alebo v dôsledku nečakaných technických porúch zariadení alebo dokonca úmyselným konaním ľudí s cieľom zničenia alebo poškodenia cudzieho majetku. Z tohto dôvodu je poistná ochrana majetku, na ktorý si ľudia často sporia alebo splácajú celý život, veľmi dôležitá.

Podstatou pripravovanej zmeny poistnej zmluvy je zmena rozsahu poistenia čo sa týka poistných súm a zmena v štruktúre pripoistení. V súčasnosti poistné sumy u väčšiny bytových domov v správe OSBD vychádzajú medzi 300-400 € na m2 zastavanej plochy všetkých podlaží bytového domu. Po pripravovanej zmene poistnej zmluvy bude poistná suma zvýšená na 1300 € na m2. Takáto poistná suma vychádza z trhových cien nehnuteľnosti v našom regióne.

Čo je predmetom poistenia bytových domov v správe OSBD

1. Základné poistenie bytových domov

Toto poistenie poskytne poistnú ochranu pre bytový dom (BD), vrátane všetkých bytov patriacich BD a všetkých stavebných súčastí, spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Aké riziká základné poistenie kryje?

  • Požiar: požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla
  • Voda: škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia
  • Krádež: krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus po krádeži vlámaním
  • Víchrica: víchrica a krupobitie
  • Živel: povodeň a záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy
  • Ostatné: náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov a stožiarov

Poistná suma: je stanovená individuálne pre každý bytový dom (podľa m2) - spoluúčasť: 30 €

Skupinové pripoistenia k základnému poisteniu

 
Predmet poistenia poistná suma na každý BD
bez DPH
riziko
(20%)
spoluúčasť (Eur)
cena
       
stavebné súčasti budovy - krádež, vandalizmus 50 000 € krádež, vandalizmus 30,00
sklo 20 000 € rozbitie skla 0,00
vypratávacie náklady 750 000 € požiar, voda, víchrica, krádež , živel, ostatné 30,00
demontáž/montáž 20 000 € požiar, voda, víchrica, krádež , živel, ostatné 30,00
zvonku budovy umiestnené predmety 20 000 € víchrica 30,00
atmosférické zrážky na spoločných častiach a zariadeniach 20 000 € živel 30,00
spätné vystúpenie vody 20 000 € voda 30,00
únik vody zo strešných žľabov a vonkajších. zvodov 20 000 € živel 30,00
náklady na uniknuté médium 50 000 € voda 30,00
firemné štíty, povrchová úprava zasklenia 10 000 € sklo 30,00
škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi 20 000 € živel 30,00
náklady na náhradné ubytovanie 50 000 € požiar, voda, víchrica, krádež , živel, ostatné, prerušenie prev. SE 30,00
stavebné a rekonštrukčné práce 50 000 € požiar, voda, víchrica, živel, ostatné 30,00
       

Skupinové pripoistenia dojednané za účelom pokrytia ďalších škôd, ktoré môžu vzniknúť pri poistnej udalosti a základné poistenie ich nekryje.

2. Poistenie zodpovednosti za škodu

Je určené pre všetkých vlastníkov bytov v BD. Poistenie kryje: – zodpovednosť z vlastníctva bytu a/alebo nebytového priestoru – vzájomná (tzv. krížová) zodpovednosť za škodu medzi vlastníkmi bytov a/alebo nebytových priestorov navzájom - kryje škody napr.: - vytopenie susedov z prasknutého potrubia v byte, prasknutého prívodu do WC alebo do vodovodnej batérie - kryje aj škodu spôsobenú vykonávaním stavebných prác v byte alebo nebytovom priestore, ktoré vykonával samotný vlastník. - poistná suma 200 000 € pre každý bytový dom - spoluúčasť: 0 €

3. Poistenie strojov a elektroniky

- poistené sú osobné a nákladné výťahy, elektronické vstupné a garážové brány, domové zvončeky, elektronické vrátniky vrátane kamerového systému, spoločná kotolňa, spoločná práčovňa, spoločné antény, spoločné satelity a iné predmety, ktoré sú súčasťou súboru strojov a elektroniky v bytovom dome. - poistná suma 50 100 € pre každý bytový dom - spoluúčasť: 50€

Zvýši sa mesačné poistné v zálohovom predpise?

Vzhľadom na podstatné zvýšenie poistných súm, na ktoré budú jednotlivé bytové domy poistené príde k úprave položiek – poistné a pripoistenie v zálohovom predpise. V porovnaní s doterajšou výškou mesačného poistného, ktoré v súčasnosti platia vlastníci bytov v mesačnom zálohovom predpise príde k zvýšeniu týchto položiek:

- od 0,00 € do 0,50 € u vlastníkov v 2 561 bytoch

- od 0,51 € do 1,00 € u vlastníkov v 11 811 bytoch

- od 1,01 € do 1,89 € u vlastníkov v 669 bytoch

Informácie o poistných sumách na konkrétny bytový doma ako aj o výške ročného poistného získate v OSBD na tel. č.037/6927804

Kontakt a likvidácia poistných udalosti:
Tel:037/69 278 06 Ing. Valnohová, ekonomický úsek

Zamestnanec preberie doklady potrebné k likvidácii poistnej udalosti, prípadne vám odporučí ďalší postup v riešení poistnej udalosti.

POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV S PRÍKLADMI - PDF