Default text

Poistenie bytových domov

Zmeny v poistení bytových domov OSBD od 1. 1. 2021

Vážení zástupcovia vlastníkov bytov,

chceme vás informovať, že OSBD ako správca vašich bytových domov, pripravuje od 1.1.2021 zmenu poistnej zmluvy na všetky bytové domy. Poistné podmienky súčasnej poistnej zmluvy už nezodpovedajú súčasným nárokom na kvalitné pokrytie všetkých rizík v prípade poistnej udalosti.

Poistné sumy na ktoré sú bytové domy poistené v súčasnosti už nekorešpondujú s trhovými cenami bytov, nakoľko ceny bytov za posledné roky výrazne vzrástli a naďalej rastú. Média prakticky denne informujú o nešťastiach, ktoré mali za následok zničenie majetku ľudí, či už v dôsledku čoraz častejších ničivých prírodných javov spôsobené globálnymi klimatickými zmenami alebo v dôsledku nečakaných technických porúch zariadení alebo dokonca úmyselným konaním ľudí s cieľom zničenia alebo poškodenia cudzieho majetku. Z tohto dôvodu je poistná ochrana majetku, na ktorý si ľudia často sporia alebo splácajú celý život, veľmi dôležitá.

Podstatou pripravovanej zmeny poistnej zmluvy je zmena rozsahu poistenia čo sa týka poistných súm a zmena v štruktúre pripoistení. V súčasnosti poistné sumy u väčšiny bytových domov v správe OSBD vychádzajú medzi 300-400 € na m2 zastavanej plochy všetkých podlaží bytového domu. Po pripravovanej zmene poistnej zmluvy bude poistná suma zvýšená na 1300 € na m2. Takáto poistná suma vychádza z trhových cien nehnuteľnosti v našom regióne.

Čo je predmetom poistenia bytových domov v správe OSBD

1. Základné poistenie bytových domov

Toto poistenie poskytne poistnú ochranu pre bytový dom (BD), vrátane všetkých bytov patriacich BD a všetkých stavebných súčastí, spoločných častí a spoločných zariadení domu.

Aké riziká základné poistenie kryje?

  • Požiar: požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla
  • Voda: škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia
  • Krádež: krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus po krádeži vlámaním
  • Víchrica: víchrica a krupobitie
  • Živel: povodeň a záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy
  • Ostatné: náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov a stožiarov

Poistná suma: je stanovená individuálne pre každý bytový dom (podľa m2) - spoluúčasť: 30 €

Skupinové pripoistenia k základnému poisteniu

 
Predmet poistenia poistná suma na každý BD
bez DPH
riziko
(20%)
spoluúčasť (Eur)
cena
       
stavebné súčasti budovy - krádež, vandalizmus 50 000 € krádež, vandalizmus 30,00
sklo 20 000 € rozbitie skla 0,00
vypratávacie náklady 750 000 € požiar, voda, víchrica, krádež , živel, ostatné 30,00
demontáž/montáž 20 000 € požiar, voda, víchrica, krádež , živel, ostatné 30,00
zvonku budovy umiestnené predmety 20 000 € víchrica 30,00
atmosférické zrážky na spoločných častiach a zariadeniach 20 000 € živel 30,00
spätné vystúpenie vody 20 000 € voda 30,00
únik vody zo strešných žľabov a vonkajších. zvodov 20 000 € živel 30,00
náklady na uniknuté médium 50 000 € voda 30,00
firemné štíty, povrchová úprava zasklenia 10 000 € sklo 30,00
škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi 20 000 € živel 30,00
náklady na náhradné ubytovanie 50 000 € požiar, voda, víchrica, krádež , živel, ostatné, prerušenie prev. SE 30,00
stavebné a rekonštrukčné práce 50 000 € požiar, voda, víchrica, živel, ostatné 30,00
       

Skupinové pripoistenia dojednané za účelom pokrytia ďalších škôd, ktoré môžu vzniknúť pri poistnej udalosti a základné poistenie ich nekryje.

2. Poistenie zodpovednosti za škodu

Je určené pre všetkých vlastníkov bytov v BD. Poistenie kryje: – zodpovednosť z vlastníctva bytu a/alebo nebytového priestoru – vzájomná (tzv. krížová) zodpovednosť za škodu medzi vlastníkmi bytov a/alebo nebytových priestorov navzájom - kryje škody napr.: - vytopenie susedov z prasknutého potrubia v byte, prasknutého prívodu do WC alebo do vodovodnej batérie - kryje aj škodu spôsobenú vykonávaním stavebných prác v byte alebo nebytovom priestore, ktoré vykonával samotný vlastník. - poistná suma 200 000 € pre každý bytový dom - spoluúčasť: 0 €

3. Poistenie strojov a elektroniky

- poistené sú osobné a nákladné výťahy, elektronické vstupné a garážové brány, domové zvončeky, elektronické vrátniky vrátane kamerového systému, spoločná kotolňa, spoločná práčovňa, spoločné antény, spoločné satelity a iné predmety, ktoré sú súčasťou súboru strojov a elektroniky v bytovom dome. - poistná suma 50 100 € pre každý bytový dom - spoluúčasť: 50€

Zvýši sa mesačné poistné v zálohovom predpise?

Vzhľadom na podstatné zvýšenie poistných súm, na ktoré budú jednotlivé bytové domy poistené príde k úprave položiek – poistné a pripoistenie v zálohovom predpise. V porovnaní s doterajšou výškou mesačného poistného, ktoré v súčasnosti platia vlastníci bytov v mesačnom zálohovom predpise príde k zvýšeniu týchto položiek:

- od 0,00 € do 0,50 € u vlastníkov v 2 561 bytoch

- od 0,51 € do 1,00 € u vlastníkov v 11 811 bytoch

- od 1,01 € do 1,89 € u vlastníkov v 669 bytoch

Informácie o poistných sumách na konkrétny bytový doma ako aj o výške ročného poistného získate v OSBD na tel. č.037/6927804

Kontakt a likvidácia poistných udalosti:
Tel:037/69 278 06 

Zamestnanec preberie doklady potrebné k likvidácii poistnej udalosti, prípadne vám odporučí ďalší postup v riešení poistnej udalosti.

POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV S PRÍKLADMI - PDF

DÔLEŽITÝ OZNAM č.1

Vážení vlastníci, nájomníci bytov,vážení klienti,

v súvislosti so zákazom vychádzania pre celé Slovensko

od soboty 24.10.2020 do nedele 1.11.2020

a následne prijatých opatrení Ústredného krízového štábu SR v dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku Vám oznamujeme,že

.

- od 26.10.2020 (pondelok) nie je možná osobná návšteva družstva, resp, údržby pre riešenie Vašich požiadaviek.

.

- Vaše požiadavky zasielajte družstvu, resp. údržbe podľa možnosti mailovou poštou,písomne alebo riešte telefonicky,

.

Kontakt:

.

Klientske centrum - tel. kontakt: 6927841, 6927842, 0905 433 765 mailová adresa: klientcentrum@osbdnr.sk

.

Centrálne stredisko údržby, Benkova 2,Nitra

- majstri údržby – 6 510 301, mail: mudry@osbdnr.sk

- vedúci CSU – 6 510 243, mail: latecka@osbdnr.sk

- stredisko Vráble –78 34 084, mail: vrable@osbdnr.sk

.

Veríme, že nájdeme u Vás porozumenie a vzájomným rešpektovaním sa, pomôžeme eliminovať riziko ochorenia COVID-19, na čo možno najmenšiu mieru.

Všetky dôležité informácie a oznamy budeme zverejňovať na našej webovej stránke www.osbdnr.sk, a budeme ich priebežne aktualizovať v nadväznosti na

aktuálnu celospoločenskú situáciu.

Ďakujeme za porozumenie.

DÔLEŽITÝ OZNAM č.2

V priebehu mesiaca október 2020 sa budú v bytových domoch v správe Okresného stavebného bytového družstva so sídlom Dlhá č. 4 v Nitre konať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vzhľadom na aktuálne prijaté Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 Vám oznamujeme nasledovné :

-

schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa uskutočňuje na základe ust. § 8b ods. 1 písm. f) a ust. § 14a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

-

Opatrenie č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 vyníma zo zákazov v ňom uvedených „ zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov a tiež zasadnutia ( schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona“.

-

Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov je teda schôdza, ktorá sa v zmysle Opatrenia č. OLP/8326/2020 „uskutočňuje na základe zákona“ a preto sa na ňu nevzťahujú zákazy uvedené v tomto opatrení.

-

Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa teda môžu uskutočniť bez obmedzenia počtu účastníkov za dodržania nasledovných opatrení:

- bez ohľadu na to, či sa schôdza koná v interiéri alebo exteriéri musia mať všetci prítomní prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) rúškom alebo šatkou, šálom a pod.,

- platí zákaz podávania rúk ,

- pokiaľ sa schôdza uskutočňuje v interiéri je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- odporúča sa používať vlastné pero pri podpisovaní listín,

- vlastník bytu, ktorý trpí akútnym respiračným ochorením je povinný zostať v domácej izolácii,

- v prípade konania schôdze v interiéri, v ktorom je zabezpečené sedenie, zabezpečiť podľa možnosti sedenie tak, aby obsadenými miestami bolo jedno miesto voľné.

Čo sa týka zákazu uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, podľa uznes. vlády SR č. 645 zo dňa 12.10.2020, treba vychádzať z aplikácie zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, kde je zadefinované, že výkon tohto práva slúži občanom na využitie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Iné zhromaždenia neslúžiace tomuto účelu sa nepovažujú za zhromaždenie podľa tohto zákona. Schôdza vlastníkov sa uskutočňuje za účelom rozhodovania o správe domu vlastníkmi bytov, teda nie je výkonom zhromažďovacieho práva v zmysle citovaného zákona.

Pokiaľ vlastníci bytov odmietnu prísť na schôdzu, je to ich slobodná voľba, je však potrebné vyhotoviť zápisnicu, v ktorej uvediete, že schôdza sa v zvolanom termíne neuskutočnila, podpíšete ju Vy ako zástupca vlastníkov a overovatelia.