Deratizácia v bytových domochDesinsekcia v bytových domoch

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov bude možné od 25.5.2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách :

Pondelok : 8:00 - 15:00

Utorok : 8:00 - 15:00

Streda : 8:00 - 15:00

Štvrtok : 8:00 - 15:00

Piatok : 8:00 - 14:00

Klientske centrum: tel.č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk:

učtáreň nájomného: tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/692 7811 vyúčtovanie Vráble.

Osobné vybavovanie reklamácií údajov z vyúčtovania za Vráble bude možné v stredisku údržby Vráble

v dňoch 3.6.2020 a 10.6.2020 v čase od 13:00 do 16:00

.

Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

zodpovednosť výsledky prináša a preto nastal čas na 4. fázu uvoľňovania. Premiér SR dňa 18.5.2020 ohlásil výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie.

Na základe vyššie uvedeného prehodnotilo OSBD Nitra doterajšie opatrenia a prijalo nasledovné zmeny na pracovisku:

1 ) S účinnosťou od 25.5.2020 bude umožnený vstup do administratívnej budovy pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek v kancelárií Klientskeho centra.

2 ) Pri vstupe do priestorov administratívnej budovy bude povinnosťou klientov používať ochranného rúška, aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre.

3 ) Koordinovanie vstupu do budovy pre klientov bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec družstva.

4 ) S účinnosťou od 20.05.2020 sa povoľuje možnosť rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spôsobom konania schôdzí vlastníkov, resp. písomného hlasovania bez obmedzenia počtu osôb pri dodržaní všetkých opatrení zabraňujúcich šíreniu COVID-19.

.

Hygiena v bytových domoch OSBD

Deratizácia, desinsekcia, hygiena a otázky zdravia

V bytových domoch a ich okolí sa môžu zhromažďovať hlodavce ako potkany a myši, ktoré robia šarapatu, alebo nepríjemný hmyz - termity či šváby.

Ďalším problémom býva vznik plesní vo vlhkých, zle vetraných priestoroch, ktorá môže byť pri dlhodobejšom vystavení zdraviu škodlivá.

Videli ste vo vašom bytovom dome potkana, šváby, mravce?

Čo robiť v takomto prípade? Deratizácie, desinsekcie a iné podobné problémy rieši družstvo vo svojich bytových domoch v súčinnosti so Zástupcom vlastníkov cez dodávateľské služby.

Deratizácia je likvidácia hlodavcov. Desinsekcia je likvidácia nežiaduceho hmyzu. Ak máte podozrenie, že váš dom takéto služby potrebje, kontaktujte Zástupcu vlastníkov vo svojom dome, prípadne priamo Technický úsek OSBD.

Celomestská deratizácia sa podľa nariadenia Mestského úradu vykonáva raz ročne v období september až október v spoločných priestoroch bytových domov. Ak je zásah potrebný mimo tohto času, tak Zástupca vlastníkov podá žiadanku na výkon deratizácie/desinsekcie a to bez ohľadu na to, či ide o spoločné priestory alebo byt.

Máte obavy z podozrivej plesne v dome, chodbe, pivnici?

Plesne vznikajú najmä pri veľkých teplotných rozdieloch a nedostatočnom vetraní. V prípade výskytu nebezpečne vyzerajúcej plesne to treba nahlásiť v Klientskom centre, Energetické oddelenie spolu s Technickým úsekom potom hľadá a snaží sa odstrániť príčinu vzniku plesne.

V prvom rade sa aplikuje sa protiplesňový náter a pokiaľ sa dá, opraví sa medzera, ktorá prepúšťa chlad alebo vlhkosť. Niekedy treba upraviť aj vetrací režim v postihnutých priestoroch. V prípade obavy z vzniku vážnych zdravotných problémov kontaktujte Regionálny úrad verejného zdravotníctva.