Kúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBD

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov bude možné od 25.5.2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách :

Pondelok : 8:00 - 15:00

Utorok : 8:00 - 15:00

Streda : 8:00 - 15:00

Štvrtok : 8:00 - 15:00

Piatok : 8:00 - 14:00

Klientske centrum: tel.č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk:

učtáreň nájomného: tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/692 7811 vyúčtovanie Vráble.

Osobné vybavovanie reklamácií údajov z vyúčtovania za Vráble bude možné v stredisku údržby Vráble

v dňoch 3.6.2020 a 10.6.2020 v čase od 13:00 do 16:00

.

Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

zodpovednosť výsledky prináša a preto nastal čas na 4. fázu uvoľňovania. Premiér SR dňa 18.5.2020 ohlásil výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie.

Na základe vyššie uvedeného prehodnotilo OSBD Nitra doterajšie opatrenia a prijalo nasledovné zmeny na pracovisku:

1 ) S účinnosťou od 25.5.2020 bude umožnený vstup do administratívnej budovy pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek v kancelárií Klientskeho centra.

2 ) Pri vstupe do priestorov administratívnej budovy bude povinnosťou klientov používať ochranného rúška, aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre.

3 ) Koordinovanie vstupu do budovy pre klientov bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec družstva.

4 ) S účinnosťou od 20.05.2020 sa povoľuje možnosť rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spôsobom konania schôdzí vlastníkov, resp. písomného hlasovania bez obmedzenia počtu osôb pri dodržaní všetkých opatrení zabraňujúcich šíreniu COVID-19.

.

Kedy sa začína vykurovacie obdobie a ako sa naň pripraviť

Kedy sa začína vykurovacie obdobie a ako sa naň pripraviť
Máte pocit, že sa vonku už príliš ochladilo, ale u vás v byte sa nekúri? Je možné, že sa ešte nezačalo povinné vykurovanie...

Určený čas dodávky tepla na vykurovanie – vykurovacie obdobie – sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

Túto problematiku upravuje Zákon o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. a vykonávacia Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

Kedy začína dodávateľ tepla poskytovať teplo na vykurovanie

Vykurovať sa začína, ak vo vykurovacom období (1. 9. – 31. 5.) klesne priemerná denná teplota vonkajšieho vzduchu dva po sebe nasledujúce dni pod 13 stupňov Celzia a podľa predpovede počasia sa neočakáva zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúci deň nad 13◦ C.

Vonkajšia priemerná denná teplota sa vypočíta z vonkajších teplôt meraných v tieni o 7.00 hod., o 14.00 hod. a o 21.00 hod., pričom treba vylúčiť vplyv sálania okolitých stien bytových domov (t.j. nemerať teplotu medzi husto postavenými budovami, ale na voľnom priestranstve, kde voľne prúdi vzduch).

Priemer získame, keď sa súčet všetkých štyroch hodnôt – teplota nameraná o 21.00 h sa započítava dvakrát –, vydelí štyrmi. Ak táto priemerná hodnota po dva dni idúce za sebou nie je vyššia ako 13 stupňov Celzia, znamená to, že treba začať vykurovať.

Môže dodávateľ prerušiť už začatú dodávku tepla, ak sa oteplí?

Áno, v zákone sa uvádza, že dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch po sebe nasledujúcich dní nad 13◦ C a podľa predpovede sa v nasledujúcom dni neočakáva pokles pod túto hodnotu. Ak sa opätovne ochladí najmenej na dva dni, dodávateľ vykurovanie obnoví.

Ako sa pripraviť na vykurovaciu sezónu v bytovom dome

Termostatické hlavice je dobré v čase, keď sa nekúri, ale predovšetkým pred začiatkom vykurovacej sezóny (čiže pred 1. septembrom) nechať naplno otvorené. S reguláciou tepla v radiátoroch začínajte až po 2-3 dňoch od skutočného začiatku vykurovania.

Na začiatku vykurovacej sezóny treba odvzdušniť radiátory v bytoch na vrchných poschodiach, pokiaľ nie sú nainštalované samoodvzdušňovacie ventily. Na proces dozrie zástupca vlastníkov bytov, ktorý obyvateľov horných bytov o tejto potrebe informuje.

Po začatí dodávky tepla vo vykurovacom období a spustení ústredného kúrenia v bytovom dome by za predpokladu, že vykurovací systém je funkčný a odvzdušnený, malo vo vašom byte kúriť.

Bytový dom má tiež svoju UK miestnosť (na reguláciu ústredného kúrenia), kde možno centrálne upraviť prietočnosť systému. Toto sa využíva napríklad po celkovej obnove, keď zateplený dom už netreba toľko vykurovať.