Kúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBDKúrenie v bytových domoch OSBD

DÔLEŽITÝ OZNAM č.1

Vážení vlastníci, nájomníci bytov,vážení klienti,

v súvislosti so zákazom vychádzania pre celé Slovensko

od soboty 24.10.2020 do nedele 1.11.2020

a následne prijatých opatrení Ústredného krízového štábu SR v dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku Vám oznamujeme,že

.

- od 26.10.2020 (pondelok) nie je možná osobná návšteva družstva, resp, údržby pre riešenie Vašich požiadaviek.

.

- Vaše požiadavky zasielajte družstvu, resp. údržbe podľa možnosti mailovou poštou,písomne alebo riešte telefonicky,

.

Kontakt:

.

Klientske centrum - tel. kontakt: 6927841, 6927842, 0905 433 765 mailová adresa: klientcentrum@osbdnr.sk

.

Centrálne stredisko údržby, Benkova 2,Nitra

- majstri údržby – 6 510 301, mail: mudry@osbdnr.sk

- vedúci CSU – 6 510 243, mail: latecka@osbdnr.sk

- stredisko Vráble –78 34 084, mail: vrable@osbdnr.sk

.

Veríme, že nájdeme u Vás porozumenie a vzájomným rešpektovaním sa, pomôžeme eliminovať riziko ochorenia COVID-19, na čo možno najmenšiu mieru.

Všetky dôležité informácie a oznamy budeme zverejňovať na našej webovej stránke www.osbdnr.sk, a budeme ich priebežne aktualizovať v nadväznosti na

aktuálnu celospoločenskú situáciu.

Ďakujeme za porozumenie.

DÔLEŽITÝ OZNAM č.2

V priebehu mesiaca október 2020 sa budú v bytových domoch v správe Okresného stavebného bytového družstva so sídlom Dlhá č. 4 v Nitre konať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vzhľadom na aktuálne prijaté Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 Vám oznamujeme nasledovné :

-

schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa uskutočňuje na základe ust. § 8b ods. 1 písm. f) a ust. § 14a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

-

Opatrenie č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 vyníma zo zákazov v ňom uvedených „ zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov a tiež zasadnutia ( schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona“.

-

Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov je teda schôdza, ktorá sa v zmysle Opatrenia č. OLP/8326/2020 „uskutočňuje na základe zákona“ a preto sa na ňu nevzťahujú zákazy uvedené v tomto opatrení.

-

Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa teda môžu uskutočniť bez obmedzenia počtu účastníkov za dodržania nasledovných opatrení:

- bez ohľadu na to, či sa schôdza koná v interiéri alebo exteriéri musia mať všetci prítomní prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) rúškom alebo šatkou, šálom a pod.,

- platí zákaz podávania rúk ,

- pokiaľ sa schôdza uskutočňuje v interiéri je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- odporúča sa používať vlastné pero pri podpisovaní listín,

- vlastník bytu, ktorý trpí akútnym respiračným ochorením je povinný zostať v domácej izolácii,

- v prípade konania schôdze v interiéri, v ktorom je zabezpečené sedenie, zabezpečiť podľa možnosti sedenie tak, aby obsadenými miestami bolo jedno miesto voľné.

Čo sa týka zákazu uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, podľa uznes. vlády SR č. 645 zo dňa 12.10.2020, treba vychádzať z aplikácie zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, kde je zadefinované, že výkon tohto práva slúži občanom na využitie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Iné zhromaždenia neslúžiace tomuto účelu sa nepovažujú za zhromaždenie podľa tohto zákona. Schôdza vlastníkov sa uskutočňuje za účelom rozhodovania o správe domu vlastníkmi bytov, teda nie je výkonom zhromažďovacieho práva v zmysle citovaného zákona.

Pokiaľ vlastníci bytov odmietnu prísť na schôdzu, je to ich slobodná voľba, je však potrebné vyhotoviť zápisnicu, v ktorej uvediete, že schôdza sa v zvolanom termíne neuskutočnila, podpíšete ju Vy ako zástupca vlastníkov a overovatelia.

Kedy sa začína vykurovacie obdobie a ako sa naň pripraviť

Kedy sa začína vykurovacie obdobie a ako sa naň pripraviť
Máte pocit, že sa vonku už príliš ochladilo, ale u vás v byte sa nekúri? Je možné, že sa ešte nezačalo povinné vykurovanie...

Určený čas dodávky tepla na vykurovanie – vykurovacie obdobie – sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

Túto problematiku upravuje Zákon o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. a vykonávacia Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

Kedy začína dodávateľ tepla poskytovať teplo na vykurovanie

Vykurovať sa začína, ak vo vykurovacom období (1. 9. – 31. 5.) klesne priemerná denná teplota vonkajšieho vzduchu dva po sebe nasledujúce dni pod 13 stupňov Celzia a podľa predpovede počasia sa neočakáva zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúci deň nad 13◦ C.

Vonkajšia priemerná denná teplota sa vypočíta z vonkajších teplôt meraných v tieni o 7.00 hod., o 14.00 hod. a o 21.00 hod., pričom treba vylúčiť vplyv sálania okolitých stien bytových domov (t.j. nemerať teplotu medzi husto postavenými budovami, ale na voľnom priestranstve, kde voľne prúdi vzduch).

Priemer získame, keď sa súčet všetkých štyroch hodnôt – teplota nameraná o 21.00 h sa započítava dvakrát –, vydelí štyrmi. Ak táto priemerná hodnota po dva dni idúce za sebou nie je vyššia ako 13 stupňov Celzia, znamená to, že treba začať vykurovať.

Môže dodávateľ prerušiť už začatú dodávku tepla, ak sa oteplí?

Áno, v zákone sa uvádza, že dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch po sebe nasledujúcich dní nad 13◦ C a podľa predpovede sa v nasledujúcom dni neočakáva pokles pod túto hodnotu. Ak sa opätovne ochladí najmenej na dva dni, dodávateľ vykurovanie obnoví.

Ako sa pripraviť na vykurovaciu sezónu v bytovom dome

Termostatické hlavice je dobré v čase, keď sa nekúri, ale predovšetkým pred začiatkom vykurovacej sezóny (čiže pred 1. septembrom) nechať naplno otvorené. S reguláciou tepla v radiátoroch začínajte až po 2-3 dňoch od skutočného začiatku vykurovania.

Na začiatku vykurovacej sezóny treba odvzdušniť radiátory v bytoch na vrchných poschodiach, pokiaľ nie sú nainštalované samoodvzdušňovacie ventily. Na proces dozrie zástupca vlastníkov bytov, ktorý obyvateľov horných bytov o tejto potrebe informuje.

Po začatí dodávky tepla vo vykurovacom období a spustení ústredného kúrenia v bytovom dome by za predpokladu, že vykurovací systém je funkčný a odvzdušnený, malo vo vašom byte kúriť.

Bytový dom má tiež svoju UK miestnosť (na reguláciu ústredného kúrenia), kde možno centrálne upraviť prietočnosť systému. Toto sa využíva napríklad po celkovej obnove, keď zateplený dom už netreba toľko vykurovať.