Zhromaždenie delegátov OSBD Nitra

Zhromaždenie delegátov je v súlade so stanovami družstva najvyšším orgánom družstva, kde uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti družstva a kontrolujú činnosť družstva a jeho orgánov. Môže napríklad:

  • rozhodovať o zániku, zlúčení, rozdelení družstva, prijímať a meniť stanovy družstva, volebný a rokovací poriadok,
  • voliť a odvolávať členov (náhradníkov) predstavenstva a kontrolnej komisie,
  • prerokovávať a schvaľovať správy predstavenstva a kontrolnej komisie o činnosti družstva, a na návrh kontrolnej komisie (do 2 rokov) meniť právoplatné rozhodnutia predstavenstva, ktorým boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy,
  • rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva,
  • schvaľovať zásady hospodárenia, schvaľovať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a rozhodovať tom, ako sa naloží so ziskom či ako sa uhradí prípadná strata a pod.

V rámci bytového družstva určuje zhromaždenie delegátov počet volebných obvodov (VO), pričom volebné obvody sú vytvorené zlúčením viacerých členských samospráv tak, aby jeden volebný obvod tvorili členské samosprávy v blízkej lokalite s približne rovnakým počtom členov. V OSBD je v Nitre spolu 46 volebných obvodov a vo Vrábľoch 4.

Kompletný zoznam delegátov

Zhromaždenia delegátov OSBD so sídlom v Nitre zvolených na volebné obdobie 2021 – 2026 na členských schôdzach, ktoré sa konali v priebehu mesiacov máj 2021 – jún 2021 v jednotlivých volebných obvodoch.

NITRA

VO č. 1 Peter Hübner
VO č. 2 Cecília Kosibová
VO č. 3 Milan Lörincz
VO č. 4 Terézia Čapeková
VO č. 5 Jozef Bednárik
VO č. 6 Ladislav Varga
VO č. 7 Etela Senecká
VO č. 8 Mária Banásová
VO č. 9 Viera Ondrová
VO č.10 Mgr. Július Kárász
VO č.11 RNDr. Klára Ondrejková
VO č.12 Zuzana Ševčíková
VO č.13 Katarína Velčická
VO č.14 Ing. Mikuláš Gajdoš
VO č.15 prof. Ing. Anton Žikla, CSc.
VO č.16 Anna Talianová
VO č.17 Miroslav Košťál
VO č.18 Ladislav Balko
VO č.19 Ing. Marián Bidelnica
VO č.20 Ľubomír Paška
VO č.21 Zuzana Maťová
VO č.22 Ružena Szórádová
VO č.23 František Hollý
VO č.24 Ján Kiss
VO č.25 Ivan Vavrík
VO č.26 Gabriela Dršková
VO č.27 Jozef Burian
VO č.28 Mgr. Daniela Žáková
VO č.29 Jaroslav Kahan
VO č.30 Ing. Ľubomír Berežný
VO č.31 Ing. Margita Šumichrastová
VO č.32 Milan Boledovič
VO č.33 Tibor Grisa
VO č.34 Ľuboš Hudec
VO č.35 Ladislav Jakubík
VO č.36 Alexander Kóša
VO č.37 Ľuboš Gregor
VO č.38 Pavol Pálenkáš
VO č.39 Klára Vinciová
VO č.40 Eva Kocanová
VO č.41 Renáta Zimmermannová
VO č.42 Karol Latečka
VO č.43 Ing. Igor Šebo
VO č.44 Roman Kuťka
VO č.45 Jozef Pintér
VO č.46 Ing. Jozef Korec

VRÁBLE

VO č.47 Stanislav Paukov
VO č.48 PaedDr. Ingrid Klimantová, PhD.
VO č.49 Ing. Ladislav Jamrich
VO č.50 Ľudovít Formel

Dôležité dokumenty, ktorými sa riadia voľby do orgánov družstva:

Volebný poriadok 2017 (PDF)

Stanovy OSBD Nitra – plné znenie (PDF)