DÔLEŽITÝ OZNAM č.1

Vážení vlastníci, nájomníci bytov, klienti

v súvislosti s opätovným vyhlásením núdzového stavu s účinnosťou od 01.10.2020 (Uznesenie vlády SR č. 587 z 30.09.2020) a následne prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku Vás žiadame, aby ste:

- obmedzili osobnú návštevu družstva a Vaše požiadavky voči družstvu vybavovali osobnou návštevou len v neodkladných prípadoch,

- Vaše požiadavky adresované družstvu, resp. Centrálnemu stredisku údržby, zasielali podľa možností mailovou poštou alebo riešili telefonicky, aby sme eliminovali počet ľudí stretávajúcich sa v priestoroch družstva,

- pri nutnej osobnej návšteve v priestoroch družstva dôsledne dodržiavali nosenie rúška, používanie dezinfekcie, dodržiavanie odstupov, používanie vlastného pera a tiež rešpektovali zákaz podávania rúk.

-

Klientske centrum - tel. kontakt: 6927841, 6927842, 0905 433 765 mailová adresa: klientcentrum@osbdnr.sk

-

Centrálne stredisko údržby, Benkova 2, Nitra:

- majstri údržby – 6 510 301, mail: mudry@osbdnr.sk

- vedúci CSU – 6 510 243, mail: latecka@osbdnr.sk

- stredisko Vráble –78 34 084, mail: vrable@osbdnr.sk

-

Veríme, že nájdeme u Vás porozumenie a vzájomným rešpektovaním sa, pomôžeme eliminovať riziko ochorenia COVID-19, na čo možno najmenšiu mieru.

Všetky dôležité informácie a oznamy budeme zverejňovať na našej webovej stránke www.osbdnr.sk, a budeme ich priebežne aktualizovať v nadväznosti na

aktuálnu celospoločenskú situáciu.

Ďakujeme za porozumenie.

DÔLEŽITÝ OZNAM č.2

V priebehu mesiaca október 2020 sa budú v bytových domoch v správe Okresného stavebného bytového družstva so sídlom Dlhá č. 4 v Nitre konať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vzhľadom na aktuálne prijaté Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 Vám oznamujeme nasledovné :

-

schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa uskutočňuje na základe ust. § 8b ods. 1 písm. f) a ust. § 14a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

-

Opatrenie č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 vyníma zo zákazov v ňom uvedených „ zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov a tiež zasadnutia ( schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona“.

-

Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov je teda schôdza, ktorá sa v zmysle Opatrenia č. OLP/8326/2020 „uskutočňuje na základe zákona“ a preto sa na ňu nevzťahujú zákazy uvedené v tomto opatrení.

-

Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa teda môžu uskutočniť bez obmedzenia počtu účastníkov za dodržania nasledovných opatrení:

- bez ohľadu na to, či sa schôdza koná v interiéri alebo exteriéri musia mať všetci prítomní prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) rúškom alebo šatkou, šálom a pod.,

- platí zákaz podávania rúk ,

- pokiaľ sa schôdza uskutočňuje v interiéri je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- odporúča sa používať vlastné pero pri podpisovaní listín,

- vlastník bytu, ktorý trpí akútnym respiračným ochorením je povinný zostať v domácej izolácii,

- v prípade konania schôdze v interiéri, v ktorom je zabezpečené sedenie, zabezpečiť podľa možnosti sedenie tak, aby obsadenými miestami bolo jedno miesto voľné.

Čo sa týka zákazu uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, podľa uznes. vlády SR č. 645 zo dňa 12.10.2020, treba vychádzať z aplikácie zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, kde je zadefinované, že výkon tohto práva slúži občanom na využitie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Iné zhromaždenia neslúžiace tomuto účelu sa nepovažujú za zhromaždenie podľa tohto zákona. Schôdza vlastníkov sa uskutočňuje za účelom rozhodovania o správe domu vlastníkmi bytov, teda nie je výkonom zhromažďovacieho práva v zmysle citovaného zákona.

Pokiaľ vlastníci bytov odmietnu prísť na schôdzu, je to ich slobodná voľba, je však potrebné vyhotoviť zápisnicu, v ktorej uvediete, že schôdza sa v zvolanom termíne neuskutočnila, podpíšete ju Vy ako zástupca vlastníkov a overovatelia.

Zhromaždenie delegátov OSBD Nitra

Zhromaždenie delegátov je v súlade so stanovami družstva najvyšším orgánom družstva, kde uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti družstva a kontrolujú činnosť družstva a jeho orgánov. Môže napríklad:

  • rozhodovať o zániku, zlúčení, rozdelení družstva, prijímať a meniť stanovy družstva, volebný a rokovací poriadok,
  • voliť a odvolávať členov (náhradníkov) predstavenstva a kontrolnej komisie,
  • prerokovávať a schvaľovať správy predstavenstva a kontrolnej komisie o činnosti družstva, a na návrh kontrolnej komisie (do 2 rokov) meniť právoplatné rozhodnutia predstavenstva, ktorým boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy,
  • rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva,
  • schvaľovať zásady hospodárenia, schvaľovať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a rozhodovať tom, ako sa naloží so ziskom či ako sa uhradí prípadná strata a pod.

V rámci bytového družstva určuje zhromaždenie delegátov počet volebných obvodov (VO), pričom volebné obvody sú vytvorené zlúčením viacerých členských samospráv tak, aby jeden volebný obvod tvorili členské samosprávy v blízkej lokalite s približne rovnakým počtom členov. V OSBD je v Nitre spolu 46 volebných obvodov a vo Vrábľoch 4.

Kompletný zoznam delegátov

Zhromaždenia delegátov OSBD so sídlom v Nitre zvolených na volebné obdobie 2016 – 2021 na členských schôdzach, ktoré sa konali v priebehu júna 2016 v jednotlivých bytových domoch.

NITRA

VO č. 1 Peter Hübner
VO č. 2 Cecília Kosibová
VO č. 3 Milan Lörincz
VO č. 4 Stanislav Múdry
VO č. 5 PhDr. Lívia Gábrišová
VO č. 6 Ing. Miriam Polónyová
VO č. 7 Etela Senecká
VO č. 8 Mária Kinclová
VO č. 9 Ing. Alžbeta Osuská
VO č.10 Mgr. Július Kárász
VO č.11 Mgr. Terézia Kiššová
VO č.12 Róbert Kollár
VO č.13 Katarína Velčická
VO č.14 Ing. Mikuláš Gajdoš
VO č.15 Ing. Anton Žikla
VO č.16 Mgr. Viera Žiaková
VO č.17 Mgr. Margita Vlasáková
VO č.18 Ladislav Balko
VO č.19 Ing. Marián Bidelnica
VO č.20 Margita Paukeová
VO č.21 Peter Čecho
VO č.22 Ing. Peter Kološta
VO č.23 František Hollý
VO č.24 Ján Kiss
VO č.25 Mária Čáporová
VO č.26 Ing. Miloslav Kramár
VO č.27 Baltazár Bakai
VO č.28 Daniela Žáková
VO č.29 Mgr. Michal Fuska
VO č.30 Ing. Ľubomír Berežný
VO č.31 Mária Lietavová
VO č.32 Milan Boledovič
VO č.33 PhDr. Eva Al-Absiová, PhD.
VO č.34 Mgr. Beáta Ondrejková
VO č.35 Bohdan Palamarčuk
VO č.36 Alexander Kóša
VO č.37 Peter Lavo
VO č.38 Andrea Bernáthová
VO č.39 Gabriela Levická
VO č.40 Eva Kocanová
VO č.41 Helena Gajdošová
VO č.42 Karol Latečka
VO č.43 Marek Švihorík
VO č.44 Peter Vereš
VO č.45 Jozef Pintér
VO č. 46 Ing. Jozef Korec

VRÁBLE

VO č.47 Stanislav Paukov
VO č.48 PaedDr. Ingrid Klimantová, PhD.
VO č.49 Ing. Ladislav Jamrich
VO č.50 Ing. František Klozík

Dôležité dokumenty, ktorými sa riadia voľby do orgánov družstva:

Volebný poriadok 2016 (PDF)

Stanovy OSBD Nitra – plné znenie (PDF)