Zhromaždenie delegátov OSBD Nitra

Zhromaždenie delegátov je v súlade so stanovami družstva najvyšším orgánom družstva, kde uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti družstva a kontrolujú činnosť družstva a jeho orgánov. Môže napríklad:

  • rozhodovať o zániku, zlúčení, rozdelení družstva, prijímať a meniť stanovy družstva, volebný a rokovací poriadok,
  • voliť a odvolávať členov (náhradníkov) predstavenstva a kontrolnej komisie,
  • prerokovávať a schvaľovať správy predstavenstva a kontrolnej komisie o činnosti družstva, a na návrh kontrolnej komisie (do 2 rokov) meniť právoplatné rozhodnutia predstavenstva, ktorým boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy,
  • rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva,
  • schvaľovať zásady hospodárenia, schvaľovať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a rozhodovať tom, ako sa naloží so ziskom či ako sa uhradí prípadná strata a pod.

V rámci bytového družstva určuje zhromaždenie delegátov počet volebných obvodov (VO), pričom volebné obvody sú vytvorené zlúčením viacerých členských samospráv tak, aby jeden volebný obvod tvorili členské samosprávy v blízkej lokalite s približne rovnakým počtom členov. V OSBD je v Nitre spolu 46 volebných obvodov a vo Vrábľoch 4.

Kompletný zoznam delegátov

Zhromaždenia delegátov OSBD so sídlom v Nitre zvolených na volebné obdobie 2016 – 2021 na členských schôdzach, ktoré sa konali v priebehu júna 2016 v jednotlivých bytových domoch.

NITRA

VO č. 1 Peter Hübner
VO č. 2 Cecília Kosibová
VO č. 3 Milan Lörincz
VO č. 4 Stanislav Múdry
VO č. 5 PhDr. Lívia Gábrišová
VO č. 6 Ing. Miriam Polónyová
VO č. 7 Etela Senecká
VO č. 8 Mária Kinclová
VO č. 9 Ing. Alžbeta Osuská
VO č.10 Mgr. Július Kárász
VO č.11 Mgr. Terézia Kiššová
VO č.12 Róbert Kollár
VO č.13 Katarína Velčická
VO č.14 Ing. Mikuláš Gajdoš
VO č.15 Ing. Anton Žikla
VO č.16 Mgr. Viera Žiaková
VO č.17 Mgr. Margita Vlasáková
VO č.18 Ladislav Balko
VO č.19 Ing. Marián Bidelnica
VO č.20 Margita Paukeová
VO č.21 Peter Čecho
VO č.22 Ing. Peter Kološta
VO č.23 František Hollý
VO č.24 Ján Kiss
VO č.25 Mária Čáporová
VO č.26 Ing. Miloslav Kramár
VO č.27 Baltazár Bakai
VO č.28 Daniela Žáková
VO č.29 Mgr. Michal Fuska
VO č.30 Ing. Ľubomír Berežný
VO č.31 Mária Lietavová
VO č.32 Milan Boledovič
VO č.33 PhDr. Eva Al-Absiová, PhD.
VO č.34 Mgr. Beáta Ondrejková
VO č.35 Bohdan Palamarčuk
VO č.36 Alexander Kóša
VO č.37 Peter Lavo
VO č.38 Andrea Bernáthová
VO č.39 Gabriela Levická
VO č.40 Eva Kocanová
VO č.41 Helena Gajdošová
VO č.42 Karol Latečka
VO č.43 Marek Švihorík
VO č.44 Peter Vereš
VO č.45 Jozef Pintér
VO č. 46 Ing. Jozef Korec

VRÁBLE

VO č.47 Stanislav Paukov
VO č.48 PaedDr. Ingrid Klimantová, PhD.
VO č.49 Ing. Ladislav Jamrich
VO č.50 Ing. František Klozík

Dôležité dokumenty, ktorými sa riadia voľby do orgánov družstva:

Volebný poriadok 2016 (PDF)

Stanovy OSBD Nitra – plné znenie (PDF)