Oznamujeme vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 1.1.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80 € a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16 €. Ak vlastník alebo nájomca bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov, aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabuliach svojich vchodov!

Chcem si inštalovať klimatizačnú jednotku, striešku na balkón / realizovať inú úpravu zvonka. Ako postupovať?

Chcem si inštalovať klimatizačnú jednotku, striešku na balkón / realizovať inú úpravu zvonka. Ako postupovať?

Pokiaľ chcete umiestniť nejaké zariadenie na dom zvonka (na obvodový plášť a strešný plášť bytového domu), potrebujete informovať OSBD a získať súhlas z kancelárie hlavného architekta mesta.

Ide napríklad, ale nielen, o tieto inštalácie: strieška nad balkónom, sušiak na balkónovom zábradlí zvonka, klimatizačná jednotka na fasáde, satelitný prijímač, zasklenie balkóna/loggie.

Potrebné dokumenty:

Dokumenty ako stavebných úpravách (žiadosť o predbežný súhlas, vyjadrenie realizačnej firmy + súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov daného bytového domu v správe OSBD

vzor tlačiva v PDF

Ďalší postup:

  • Klientske centrum OSBD vašu žiadosť o úpravy na fasáde zaregistruje (neudeľuje predbežný súhlas).
  • Rovnaké dokumenty doručíte potom na Mestský úrad, ktorý sa k zamýšľaným úpravám vyjadrí a svoje rozhodnutie oznámi OSBD.
  • Upozornenie: udelenie súhlasu / nesúhlasu s úpravami, ktoré zasahujú do fasády resp. obvodového plášťa bytových domov je výlučne v právomoci mestského architekta.