Chcem si inštalovať klimatizačnú jednotku, striešku na balkón / realizovať inú úpravu zvonka. Ako postupovať?

Chcem si inštalovať klimatizačnú jednotku, striešku na balkón / realizovať inú úpravu zvonka. Ako postupovať?

Pokiaľ chcete umiestniť nejaké zariadenie na dom zvonka (na obvodový plášť a strešný plášť bytového domu), potrebujete informovať OSBD a získať súhlas z kancelárie hlavného architekta mesta.

Ide napríklad, ale nielen, o tieto inštalácie: strieška nad balkónom, sušiak na balkónovom zábradlí zvonka, klimatizačná jednotka na fasáde, satelitný prijímač, zasklenie balkóna/loggie.

Potrebné dokumenty:

Dokumenty ako stavebných úpravách (žiadosť o predbežný súhlas, vyjadrenie realizačnej firmy + súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov daného bytového domu v správe OSBD

Tlačivá pre stavebné úpravy

 Žiadosť o predbežný súhlas so stavebnou úpravou
 Vyhlásenie firmy alebo stavebného dozoru (príloha k žiadosti)
 Vyjadrenie vlastníkov bytov k stavebným úpravám pre panelové domy (príloha k žiadosti)

Povinnosť vlastníka bytu pred montážou klimatizačnej  jednotky.

Vo všeobecnosti platí, že klimatizačné jednotky  sú technickými zariadeniami. Ak montáž takýchto zariadení vyvolá potrebu vykonania stavebnej úpravy (napr. zakotvenie do strešnej konštrukcie alebo obvodovej steny )  je v takomto prípade povinnosťou vlastníka bytu vopred takúto stavebnú úpravu  v súlade so zmluvou o výkone správy ohlásiť písomne správcovi a v súlade s § 55 ods. 2 písm. c) stavebného zákona, ohlásiť písomne aj stavebnému úradu. Veľmi dôležité je to, že k žiadosti musí žiadateľ dodať vyjadrenie  útvaru hlavného architekta mesta.

Ak stavebný úrad rozhodne, môže montáž takýchto zariadení schváliť aj stavebným povolením.

Umiestnením klimatizačnej jednotky na obvodovú konštrukciu bytového domu (obvodový plášť, strecha ) sú dotknuté niektoré ustanovenia zákona č. 182/1993 Z. z. o  vlastníctve bytov a nebytových priestorov a spoluvlastníctvo spoločných častí a zariadení k bytovému domu. Z vyššie uvedeného zákona vyplýva, že vlastníci bytov musia nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov rozhodnúť o schválení, resp. o neschválení montáže  klimatizačnej jednotky pre žiadateľa,  ak bude umiestnená na obvodový plášť, prípadne na strechu domu.

V prípade, že klimatizačná jednotka bude umiestnená  na balkón, ktorý je súčasťou bytu ( umiestnením sa rozumie, že klimatizačná jednotka bude položená na dlažbe balkóna a nebude nijako kotvená do obvodového plášťa na balkóne) je postačujúce súhlasné vyjadrenie štyroch najbližších susedov a zástupcu vlastníkov. Ďalej vlastník musí preukázať názov firmy, ktorá bude montovať klimatizačnú jednotku. Stavebný úrad v takomto prípade nemá námietky voči uskutočneniu takejto montáže a vydá povolenie.

V prípade, že vlastník bytu vykoná montáž klimatizačnej jednotky bez toho, aby písomne požiadal  správcu a bez povolenia stavebného úradu, môže ktorýkoľvek vlastník bytu požiadať stavebný úrad o výkon štátneho stavebného dohľadu.  Ak vlastníci bytov splnomocnia správcu, môže za vlastníkov bytov požiadať o  výkon štátneho stavebného dohľadu aj správca.

Ďalší postup:
  • Klientske centrum OSBD vašu žiadosť o montáž klímy  na podlahe balkóna zaregistruje a  udelí iba predbežný súhlas, po doručení „Žiadosti o predbežný súhlas“, „Vyhlásenie firmy alebo stavebného dozoru“, „Vyjadrenie vlastníkov bytov k stavebným úpravám“.
  • Klientske centrum OSBD vašu žiadosť o montáž klímy na fasáde, prípadne streche zaregistruje a  udelí iba predbežný súhlas, po doručení „Žiadosti o predbežný súhlas“, „Vyhlásenie firmy alebo stavebného dozoru“ a  súhlasu nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov v bytovom dome(schôdza alebo písomné hlasovanie)
  • Dokumenty, ktoré predkladá žiadateľ do Klientskeho centra musí doručiť  spoločne s predbežným súhlasom OSBD aj  do Mestského  úradu, ktorý sa k zamýšľaným úpravám vyjadrí.
  • Upozornenie: udelenie súhlasu / nesúhlasu s úpravami, ktoré zasahujú do fasády resp. strešného plášťa bytových domov je výlučne v právomoci mestského architekta