Komplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD Nitra

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Oznamujeme Vám, že dňa 12.08.2020 (streda) bude prevádzka OSBD v administratívnych budovách na Chrenovej – vrátane Klientskeho centra ukončená o 14,00 hod.

Centrálne stredisko údržby bude v riadnej prevádzke. ...

Osobné vybavovanie klientov je možné od 1.6. 2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách.

Prípadné informácie získate na tel .č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk,

resp. učtáreň nájomného tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/6982 78 11 vyúčtovanie Vráble


Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

Premiér SR spoločne s hlavným hygienikom SR dňa 19. júna 2020 ohlásili ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie. Naďalej stále platí pre klientov pri vstupe do priestorov administratívnej budovy OSBD Nitra:

- povinnosť používať ochranného rúška,

- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

Cenník poplatkov za služby OSBD

Cenník pre stanovenie poplatkov (vrátane 20% DPH) za úkony družstva

Na úhradu nákladov súvisiacich s úkonmi vykonávanými z podnetu a v záujme vlastníkov a nájomníkov z dôvodu objektívneho rozdelenia nákladov na správu podľa rozboru a výslednej kalkulácie sa stanovili nasledujúce jednorazové poplatky.

Úplné znenie Cenníka pre stanovenie poplatkov za úkony družstva bolo schválené uznesením P-OSBD č.187 a 188/2019 dňa 30.01.2019 s účinnosťou od 01.02.2019. Dňom účinnosti smernice stráca platnosť doterajšia „Smernica pre stanovenie poplatkov za úkony družstva“ schválená uznesením P-OSBD č. 171/2018 dňa 28.11.2018 s účinnosťou od 01.12.2018.

 Cenník pre stanovenie poplatkov za úkony družstva (PDF) - Cenník v textovej podobe nižšie

 Cenník prác údržby (odkaz do sekcie Cenníky)

 
Spoplatnená služba Cena
bez DPH
DPH
(20%)
Konečná
cena
       
1. kopírovanie alebo tlač dokumentov 1xA4 0,25 € 0,05 € 0,30 €
2. kopírovanie alebo tlač dokumentov 1xA3 0,50 € 0,10 € 0,60 €
3. pri zaslaní upomienky o nezaplatení preddavkov alebo nedoplatkov      
3.1.a. prvá upomienka v listovej forme:
◦ za faktúry za služby užívateľov (výkony údržby)
◦ zo zálohových platieb
◦ z vyúčtovania služieb za užívanie bytu
◦ za prenájom spoločných a nebytových priestorov
vo výške aktuálneho poštovného doporučenou zásielkou
3.1.b. prvá a ďalšie upomienky prostredníctvom SMS správy 0,10 € 0,02 € 0,12 €
3.2. druhá a ďalšia upomienka, pokus o zmier, preddražobná upomienka poštovné + 5 €
4. vyhľadanie a kopírovanie dokumentov starších ako 1 rok 1,67 € 0,33 € 2,00 €
5. pri vydaní potvrdenia o veku stavby 4,17 € 0,83 € 5,00 €
6. pri predbežnom súhlase na stavebné úpravy v byte 8,33 € 1,67 € 10,00 €
7. pri vystavení potvrdenia správcu pri prevode bytu o tom, že prevádzajúci nemá nedoplatky a pri vydaní potvrdenia pre bankové inštitúcie o vyrovnaní nedoplatku 6,67 € 1,33 € 8,00 €
8. pri prevode členských práv a povinností spojených s bytom pri predložení zmluvy o prevode alebo písomného oznámenia pred uzatvorením nájomnej zmluvy 168,33 € 33,67 € 202,00 €
9. pri podaní žiadosti o prenechanie družstevného bytu alebo jeho časti na dočasné užívanie inej osobe 50,00 € 10,00 € 60,00 €
10. pri podaní žiadosti o predĺženie dočasného užívania bytu alebo jeho časti 16,67 € 3,33 € 20,00 €
11. za spravovanie úveru (mesačne na 1 byt, ktorý sa podieľal na čerpaní úveru) 0,55 € 0,11 € 0,66 €
12. paušálny poplatok za havarijnú službu (mesačne na 1 byt v tých domoch, kde bol paušál odsúhlasený) 0,17 € 0,03 € 0,20 €
13. poplatok za výjazd vozidla havarijnej služby, ak nebol v dome schválený paušálny poplatok podľa bodu 12. 9,96 € 1,99 € 11,95 €
14. pri prevode bytu do vlastníctva pred uzatvorením zmluvy o prevode bytu do vlastníctva 33,33 € 6,67 € 40,00 €
15. pri pristúpení k zmluve o výkone správy pri predložení právoplatného osvedčenia o dedičstve (bez poplatku, ak byt nadobúda pozostalý manžel alebo manželka, deti a ich potomkovia, rodičia) 33,33 € 6,67 € 40,00 €
16. Hodinová zúčtovacia sadzba (ďalej len HZS) pri prácach pre iných odberateľov (nie v správe OSBD) 12,63 € 2,53 € 15,16 €
17. HZS za pracovný výkon podľa bodu 16. (každých začatých 15 minút) 3,16 € 0,63 € 3,79 €
18. Havarijná služba -HZS pre iných odberateľov (nie v správe OSBD) 21,05 € 4,21 € 25,26 €
19. HZS za pracovný výkon podľa bodu 18. (každých začatých 15 minút) 5,26 € 1,05 € 6,31 €
20. presun zamestnanca na pracovisko a späť hradený vlastníkmi a nájomníkmi bytov 5,00 € 1,00 € 6,00 €
21. doprava vozidlom počas pracovnej doby, hradená vlastníkmi, nájomníkmi bytov - €/km 0,60 € 0,12 € 0,72 €
22. doprava vozidlom počas havarijnej službyy, hradená vlastníkmi, nájomníkmi bytov - €/km 1,10 € 0,22 € 1,32 €
23. cenník prác údržby

 
zverejnený - www.osbdnr.sk, na CSÚ Klokočina a v sídle správcu – Klientske centrum
24. mesačný poplatok za používanie web portálu „poschodoch“(po registrácií bude zúčtovaný 1x ročne vo vyúčtovaní za príslušný počet mesiacov registrácie) 0,10 € 0,02 € 0,12 €

Poplatky hradené z fondu prevádzky, údržby a opráv
I. zmluva o nájme spoločných zariadení a spoločných častí domu podľa požiadaviek vlastníkov v dome:
Spoplatnená služba Cena
bez DPH
DPH
(20%)
Konečná
cena
I.a. za vypracovanie zmluvy podľa bodu 1. pri posudzovaní projektovej dokumentácie 83,33 € 16,67 € 100,00 €
I.b. za vypracovanie zmluvy podľa bodu 1. bez posudzovania projektovej dokumentácie 16,67 € 3,33 € 20,00 €
I.c. vedenie agendy pri prenájme striech a fasády /rok 83,33 € 16,67 € 100,00 €
I.d. vedenie agendy pri prenájme spoločných priestorov na podnikateľské účely /rok 16,67 € 3,33 € 20,00 €
II. Preventívna protipožiarna prehliadka:      
II.a. v bytovom dome do 8.podlažia vrátane 12,50 € 2,50 € 15,00 €
/vchod
II.b. vo výškovom bytovom dome 41,67 € 8,33 € 50,00 €
/vchod
+ za 9.podlažie a každé ďalšie podlažie 2,50 € 0,50 € 3,00 €
/podlažie
III. účasť správcu na schôdzach vlastníkov (druhá a ďalšie schôdze) 8,33 € 1,67 € 10,00 €/hod./zam.
IV. za krátkodobý prenájom zasadačky a) do 2 hodín 20,00 € 4,00 € 23,00 €
b) viac ako 2 hodiny 30,00 € 6,00 € 36,00 €
Neplatí pri schôdzach, ktoré raz ročne zvoláva správca – „výročná schôdza“
V. Inžinieringové služby súvisiace s obnovou bytového domu. Ide najmä o tieto činnosti:
a) odporučenie zhotoviteľa projektovej dokumentácie vlastníkom bytov a zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie oprávnenou osobou;
b) kontrola projektovej dokumentácie, jej súčastí a príloh, zabezpečenie prípadných korekcií a úprav, komunikácia so zhotoviteľom projektovej dokumentácie;
c) zabezpečenie stanovísk k projektovej dokumentácii, ohlásenie stavebných úprav / stavebné povolenie, vybavenie ostatných povolení pre realizáciu stavby vrátane záberu verejného priestranstva;
d) oboznámenie s postupom naplánovanej obnovy na schôdzi vlastníkov bytového domu;
e) zhodnotenie a posúdenie finančnej kondície domu na základe projektantského rozpočtu, porovnanie rôznych spôsobov financovania obnovy domu (klady, zápory, výhody, riziká);
f) príprava výberového konania na realizátora obnovy bytového domu (nastavenie kritérií, oslovenie firiem, preverenie referencií, licencií, vyhodnotenie cenových ponúk na základe dohodnutých kritérií);
g) účasť na stretnutiach pracovnej skupiny, navrhnutie najvýhodnejšieho spôsobu financovania a jeho porovnanie s tvorbou prevádzky, údržby a opráv);
h) odborná pomoc a poradenstvo pri výberu stavebného dozoru;
i) vypracovanie podkladov k zabezpečeniu financovania obnovy bytového domu prostredníctvom úveru zo ŠFRB, prípadne komerčného úveru na dofinancovanie vlastných zdrojov;
j) v spolupráci s dodávateľom zatepľovacieho systému počas realizácie – kontrola dodržiavania stavebných noriem, použitých materiálov a dodržiavanie projektovej dokumentácie;
k) príprava a spracovanie administratívnych krokov potrených k odovzdaniu a prevzatiu stavby;
l) odovzdanie staveniska a prevzatie stavby.
Zabezpečenie prevzatia diela po dokončení od zhotoviteľa. 200,00 € 40,00 € 240,00 €
VI. poplatky za výpočet financovania investičnej akcie : poplatok za 2. a ďalšie výpočty financovania investičnej akcie (úver) 16,67 € 3,33 € 20,00 €
VII. poplatok za vypracovanie preberacieho protokolu, prípravu dokumentácie pri odovzdávaní dokladov bytového domu pri založení spoločenstva, a tiež pri zmene výkonu správy prostredníctvom iného správcu, odhlásenie od príslušných dodávateľov energií 416,67 € 83,33 € 500,00 €
VIII. poplatok za vypracovanie zmluvy o spoločenstve 83,33 € 16,67 € 100,00 €
IX. spracovanie návrhu na súd pri vymáhaní škody vzniknutej bytovému domu proti tretím osobám

 
5% z vymáhanej sumy
najmenej 30,00 € + DPH
externé náklady
X. pri vyhotovení fotokópie projektovej dokumentácie za fotokópie + 5,00 €
XI. presun pracovníka na pracovisko a späť 5,00 € 1,00 € 6,00 €
XII. výmena vodomeru SV a TÚV (demontáž, montáž, plomba, tesnenie) za kus 8,00 € 1,60 € 9,60 €
XIII. doprava vozidlom počas pracovnej doby, - €/km 0,60 € 0,12 € 0,72 €
XIV. doprava vozidlom počas havarijnej služby, - €/km 1,10 € 0,22 € 1,32 €
XV. výkon činnosti stavebného dozoru: -pre rozpočtované náklady do 10 000€ 80,00 € 16,00 € 96,00 €
-pre rozpočtované náklady do 30 000€ 100,00 € 20,00 € 120,00 €
-pre rozpočtované náklady do 50 000€ 150,00 € 30,00 € 180,00 €
-rekonštrukcia alebo modernizácia bytového domu nad 50 000€ do 1,00 % z ceny diela