Komplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD Nitra

Cenník poplatkov za služby OSBD

Cenník pre stanovenie poplatkov (vrátane 20% DPH) za úkony družstva

Na úhradu nákladov súvisiacich s úkonmi vykonávanými z podnetu a v záujme vlastníkov a nájomníkov z dôvodu objektívneho rozdelenia nákladov na správu podľa rozboru a výslednej kalkulácie sa stanovili nasledujúce jednorazové poplatky.

Úplné znenie Cenníka pre stanovenie poplatkov za úkony družstva bolo schválené uznesením P-OSBD č.187 a 188/2019 dňa 30.01.2019 s účinnosťou od 01.02.2019. Dňom účinnosti smernice stráca platnosť doterajšia „Smernica pre stanovenie poplatkov za úkony družstva“ schválená uznesením P-OSBD č. 171/2018 dňa 28.11.2018 s účinnosťou od 01.12.2018.

 Cenník pre stanovenie poplatkov za úkony družstva (PDF)

 Cenník prác údržby (odkaz do sekcie Cenníky)

 
Spoplatnená služba Cena
bez DPH
DPH
(20%)
Konečná
cena
       
1. kopírovanie alebo tlač dokumentov 1xA4 0,25 € 0,05 € 0,30 €
2. kopírovanie alebo tlač dokumentov 1xA3 0,50 € 0,10 € 0,60 €
3. zaslanie dokumentov (okrem upomienok)
poštou v rámci SR
ZASLANIE UPOMIENKY o nezaplatení preddavkov/nedoplatkov
- aktuálne poštovné
- podľa cenníka SP
 
3.1.a. prvá upomienka v listovej forme:
◦ za faktúry za služby užívateľov (výkony údržby)
◦ zo zálohových platieb
◦ z vyúčtovania služieb za užívanie bytu
◦ za prenájom spoločných a nebytových priestorov
vo výške aktuálneho poštovného doporučenou zásielkou
3.1.b. prvá a ďalšie upomienky prostredníctvom SMS správy 0,10 € 0,02 € 0,12 €
3.2. druhá a ďalšia upomienka, pokus o zmier, preddražobná upomienka poštovné + 5 €
4. vyhľadanie a kopírovanie dokumentov starších ako 1 rok 1,67 € 0,33 € 2,00 €
5. pri vydaní potvrdenia o veku stavby 4,17 € 0,83 € 5,00 €
6. pri predbežnom súhlase na stavebné úpravy v byte 8,33 € 1,67 € 10,00 €
7. pri vystavení potvrdenia správcu pri prevode bytu o tom, že prevádzajúci nemá nedoplatky a pri vydaní potvrdenia pre bankové inštitúcie o vyrovnaní nedoplatku 6,67 € 1,33 € 8,00 €
8. pri prevode členských práv a povinností spojených s bytom pri predložení zmluvy o prevode alebo písomného oznámenia pred uzatvorením nájomnej zmluvy 168,33 € 33,67 € 202,00 €
9. pri podaní žiadosti o prenechanie družstevného bytu alebo jeho časti na dočasné užívanie inej osobe 50,00 € 10,00 € 60,00 €
10. pri podaní žiadosti o predĺženie dočasného užívania bytu alebo jeho časti 16,67 € 3,33 € 20,00 €
11. za spravovanie úveru (mesačne na 1 byt, ktorý sa podieľal na čerpaní úveru) 0,55 € 0,11 € 0,66 €
12. paušálny poplatok za havarijnú službu (mesačne na 1 byt v tých domoch, kde bol paušál odsúhlasený) 0,17 € 0,03 € 0,20 €
13. poplatok za výjazd vozidla havarijnej služby, ak nebol v dome schválený paušálny poplatok podľa bodu 12. 9,96 € 1,99 € 11,95 €
14. pri prevode bytu do vlastníctva pred uzatvorením zmluvy o prevode bytu do vlastníctva 33,33 € 6,67 € 40,00 €
15. pri pristúpení k zmluve o výkone správy pri predložení právoplatného osvedčenia o dedičstve (bez poplatku, ak byt nadobúda pozostalý manžel alebo manželka, deti a ich potomkovia, rodičia) 33,33 € 6,67 € 40,00 €
16. Hodinová zúčtovacia sadzba (ďalej len HZS) pri prácach pre iných odberateľov (nie v správe OSBD) 12,63 € 2,53 € 15,16 €
17. HZS za pracovný výkon podľa bodu 16. (každých začatých 15 minút) 3,16 € 0,63 € 3,79 €
18. Havarijná služba -HZS pre iných odberateľov (nie v správe OSBD) 21,05 € 4,21 € 25,26 €
19. HZS za pracovný výkon podľa bodu 18. (každých začatých 15 minút) 5,26 € 1,05 € 6,31 €
20. presun zamestnanca na pracovisko a späť hradený vlastníkmi a nájomníkmi bytov 5,00 € 1,00 € 6,00 €
21. doprava vozidlom počas pracovnej doby, hradená vlastníkmi, nájomníkmi bytov - €/km 0,60 € 0,12 € 0,72 €
22. doprava vozidlom počas havarijnej službyy, hradená vlastníkmi, nájomníkmi bytov - €/km 1,10 € 0,22 € 1,32 €
23. cenník prác údržby

 
zverejnený - www.osbdnr.sk, na CSÚ Klokočina a v sídle správcu – Klientske centrum
24. mesačný poplatok za používanie web portálu „poschodoch“(po registrácií bude zúčtovaný 1x ročne vo vyúčtovaní za príslušný počet mesiacov registrácie) 0,10 € 0,02 € 0,12 €

Poplatky hradené z fondu prevádzky, údržby a opráv
I. zmluva o nájme spoločných zariadení a spoločných častí domu podľa požiadaviek vlastníkov v dome:
Spoplatnená služba Cena
bez DPH
DPH
(20%)
Konečná
cena
I.a. za vypracovanie zmluvy podľa bodu 1. pri posudzovaní projektovej dokumentácie 83,33 € 16,67 € 100,00 €
I.b. za vypracovanie zmluvy podľa bodu 1. bez posudzovania projektovej dokumentácie 16,67 € 3,33 € 20,00 €
I.c. vedenie agendy pri prenájme striech a fasády /rok 83,33 € 16,67 € 100,00 €
I.d. vedenie agendy pri prenájme spoločných priestorov na podnikateľské účely /rok 16,67 € 3,33 € 20,00 €
II. Preventívna protipožiarna prehliadka:      
II.a. v bytovom dome do 8.podlažia vrátane 12,50 € 2,50 € 15,00 €
/vchod
II.b. vo výškovom bytovom dome 41,67 € 8,33 € 50,00 €
/vchod
+ za 9.podlažie a každé ďalšie podlažie 2,50 € 0,50 € 3,00 €
/podlažie
III. účasť správcu na schôdzach vlastníkov (druhá a ďalšie schôdze) 8,33 € 1,67 € 10,00 €/hod./zam.
IV. za krátkodobý prenájom zasadačky      
a) do 2 hodín     24,00 €
b) nad 2h - za každú začatú hodinu     6,00 €
c) za celý deň (8h a viac)     50,00 €
Neplatí pri schôdzach, ktoré raz ročne zvoláva správca – „výročná schôdza“
V. Inžinieringové služby súvisiace s obnovou bytového domu. Ide najmä o tieto činnosti:
a) odporučenie zhotoviteľa projektovej dokumentácie vlastníkom bytov a zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie oprávnenou osobou;
b) kontrola projektovej dokumentácie, jej súčastí a príloh, zabezpečenie prípadných korekcií a úprav, komunikácia so zhotoviteľom projektovej dokumentácie;
c) zabezpečenie stanovísk k projektovej dokumentácii, ohlásenie stavebných úprav / stavebné povolenie, vybavenie ostatných povolení pre realizáciu stavby vrátane záberu verejného priestranstva;
d) oboznámenie s postupom naplánovanej obnovy na schôdzi vlastníkov bytového domu;
e) zhodnotenie a posúdenie finančnej kondície domu na základe projektantského rozpočtu, porovnanie rôznych spôsobov financovania obnovy domu (klady, zápory, výhody, riziká);
f) príprava výberového konania na realizátora obnovy bytového domu (nastavenie kritérií, oslovenie firiem, preverenie referencií, licencií, vyhodnotenie cenových ponúk na základe dohodnutých kritérií);
g) účasť na stretnutiach pracovnej skupiny, navrhnutie najvýhodnejšieho spôsobu financovania a jeho porovnanie s tvorbou prevádzky, údržby a opráv);
h) odborná pomoc a poradenstvo pri výberu stavebného dozoru;
i) vypracovanie podkladov k zabezpečeniu financovania obnovy bytového domu prostredníctvom úveru zo ŠFRB, prípadne komerčného úveru na dofinancovanie vlastných zdrojov;
j) v spolupráci s dodávateľom zatepľovacieho systému počas realizácie – kontrola dodržiavania stavebných noriem, použitých materiálov a dodržiavanie projektovej dokumentácie;
k) príprava a spracovanie administratívnych krokov potrených k odovzdaniu a prevzatiu stavby;
l) odovzdanie staveniska a prevzatie stavby.
Zabezpečenie prevzatia diela po dokončení od zhotoviteľa. 200,00 € 40,00 € 240,00 €
VI. poplatky za výpočet financovania investičnej akcie : poplatok za 2. a ďalšie výpočty financovania investičnej akcie (úver) 16,67 € 3,33 € 20,00 €
VII. poplatok za vypracovanie preberacieho protokolu, prípravu dokumentácie pri odovzdávaní dokladov bytového domu pri založení spoločenstva, a tiež pri zmene výkonu správy prostredníctvom iného správcu, odhlásenie od príslušných dodávateľov energií 416,67 € 83,33 € 500,00 €
VIII. poplatok za vypracovanie zmluvy o spoločenstve 83,33 € 16,67 € 100,00 €
IX. spracovanie návrhu na súd pri vymáhaní škody vzniknutej bytovému domu proti tretím osobám

 
5% z vymáhanej sumy
najmenej 30,00 € + DPH
externé náklady
X. pri vyhotovení fotokópie projektovej dokumentácie za fotokópie + 5,00 €
XI. presun pracovníka na pracovisko a späť 5,00 € 1,00 € 6,00 €
XII. výmena vodomeru SV a TÚV (demontáž, montáž, plomba, tesnenie) za kus 8,00 € 1,60 € 9,60 €
XIII. doprava vozidlom počas pracovnej doby, - €/km 0,60 € 0,12 € 0,72 €
XIV. doprava vozidlom počas havarijnej služby, - €/km 1,10 € 0,22 € 1,32 €
XV. výkon činnosti stavebného dozoru: -pre rozpočtované náklady do 10 000€ 80,00 € 16,00 € 96,00 €
-pre rozpočtované náklady do 30 000€ 100,00 € 20,00 € 120,00 €
-pre rozpočtované náklady do 50 000€ 150,00 € 30,00 € 180,00 €
-rekonštrukcia alebo modernizácia bytového domu nad 50 000€ do 1,00 % z ceny diela