Komplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD Nitra

Cenník poplatkov za služby OSBD

Cenník pre stanovenie poplatkov (vrátane 20% DPH) za úkony družstva

Na úhradu nákladov súvisiacich s úkonmi vykonávanými z podnetu a v záujme vlastníkov a nájomníkov z dôvodu objektívneho rozdelenia nákladov na správu podľa rozboru a výslednej kalkulácie sa stanovili nasledujúce jednorazové poplatky.

Úplné znenie Cenníka pre stanovenie poplatkov za úkony družstva bolo schválené uznesením P-OSBD č.187 a 188/2019 dňa 30.01.2019 s účinnosťou od 01.02.2019. Dňom účinnosti smernice stráca platnosť doterajšia „Smernica pre stanovenie poplatkov za úkony družstva“ schválená uznesením P-OSBD č. 171/2018 dňa 28.11.2018 s účinnosťou od 01.12.2018.

 Cenník pre stanovenie poplatkov za úkony družstva (PDF)

 Cenník prác údržby (odkaz do sekcie Cenníky)