Kontakty na OSBD NitraKontakty na OSBD NitraKontakty na OSBD Nitra - klientske centrumKontakty na OSBD NitraKontakty na OSBD Nitra - stredisko údržby

DÔLEŽITÝ OZNAM č.1

Vážení vlastníci, nájomníci bytov,vážení klienti,

v súvislosti so zákazom vychádzania pre celé Slovensko

od soboty 24.10.2020 do nedele 1.11.2020

a následne prijatých opatrení Ústredného krízového štábu SR v dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku Vám oznamujeme,že

.

- od 26.10.2020 (pondelok) nie je možná osobná návšteva družstva, resp, údržby pre riešenie Vašich požiadaviek.

.

- Vaše požiadavky zasielajte družstvu, resp. údržbe podľa možnosti mailovou poštou,písomne alebo riešte telefonicky,

.

Kontakt:

.

Klientske centrum - tel. kontakt: 6927841, 6927842, 0905 433 765 mailová adresa: klientcentrum@osbdnr.sk

.

Centrálne stredisko údržby, Benkova 2,Nitra

- majstri údržby – 6 510 301, mail: mudry@osbdnr.sk

- vedúci CSU – 6 510 243, mail: latecka@osbdnr.sk

- stredisko Vráble –78 34 084, mail: vrable@osbdnr.sk

.

Veríme, že nájdeme u Vás porozumenie a vzájomným rešpektovaním sa, pomôžeme eliminovať riziko ochorenia COVID-19, na čo možno najmenšiu mieru.

Všetky dôležité informácie a oznamy budeme zverejňovať na našej webovej stránke www.osbdnr.sk, a budeme ich priebežne aktualizovať v nadväznosti na

aktuálnu celospoločenskú situáciu.

Ďakujeme za porozumenie.

DÔLEŽITÝ OZNAM č.2

V priebehu mesiaca október 2020 sa budú v bytových domoch v správe Okresného stavebného bytového družstva so sídlom Dlhá č. 4 v Nitre konať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vzhľadom na aktuálne prijaté Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 Vám oznamujeme nasledovné :

-

schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa uskutočňuje na základe ust. § 8b ods. 1 písm. f) a ust. § 14a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

-

Opatrenie č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 vyníma zo zákazov v ňom uvedených „ zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov a tiež zasadnutia ( schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona“.

-

Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov je teda schôdza, ktorá sa v zmysle Opatrenia č. OLP/8326/2020 „uskutočňuje na základe zákona“ a preto sa na ňu nevzťahujú zákazy uvedené v tomto opatrení.

-

Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa teda môžu uskutočniť bez obmedzenia počtu účastníkov za dodržania nasledovných opatrení:

- bez ohľadu na to, či sa schôdza koná v interiéri alebo exteriéri musia mať všetci prítomní prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) rúškom alebo šatkou, šálom a pod.,

- platí zákaz podávania rúk ,

- pokiaľ sa schôdza uskutočňuje v interiéri je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- odporúča sa používať vlastné pero pri podpisovaní listín,

- vlastník bytu, ktorý trpí akútnym respiračným ochorením je povinný zostať v domácej izolácii,

- v prípade konania schôdze v interiéri, v ktorom je zabezpečené sedenie, zabezpečiť podľa možnosti sedenie tak, aby obsadenými miestami bolo jedno miesto voľné.

Čo sa týka zákazu uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, podľa uznes. vlády SR č. 645 zo dňa 12.10.2020, treba vychádzať z aplikácie zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, kde je zadefinované, že výkon tohto práva slúži občanom na využitie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Iné zhromaždenia neslúžiace tomuto účelu sa nepovažujú za zhromaždenie podľa tohto zákona. Schôdza vlastníkov sa uskutočňuje za účelom rozhodovania o správe domu vlastníkmi bytov, teda nie je výkonom zhromažďovacieho práva v zmysle citovaného zákona.

Pokiaľ vlastníci bytov odmietnu prísť na schôdzu, je to ich slobodná voľba, je však potrebné vyhotoviť zápisnicu, v ktorej uvediete, že schôdza sa v zvolanom termíne neuskutočnila, podpíšete ju Vy ako zástupca vlastníkov a overovatelia.

Adresár kontaktov OSBD Nitra

Úsek riaditeľa Dlhá 4
predvoľba  pre Nitru je 037+

Sekretariát riaditeľa:
Mgr. Slišková
692 78 21     
Prevody bytov do vlastníctva: Pavlíková 69278 24    
Technik BOZP a PO:
Slatina
69278 28    
Správca siete:
Ing. Fedorkovičová
69278 25    
Ref.člen. vzťahov:
Mgr. Ponecová
69278 30    
Právne oddelenie:
JUDr. Kubicová
69278 29    
Právne oddelenie:
Ing. Sabbaghová
69278 30    
Klientske centrum 69278 41,42    

Ekonomický úsek Dlhá 4

   
Sekretariát ekon. námestníka: Valenčíková 69278 05    
Refer.plánovania a financií: Ing. Valnohová 69278 06    
Vedúca učtárne nájomného:  Skovajová 69278 35    
Učtáreň nájomného: Dršková,Bernáthová,Laurová 69278 07    
Vedúca finančnej učtárne: Žitná 69278 12    
Finančná učtáreň:
Kolhová, Lauková
69278 08    
Finančná učtáreň:
Szóradová, Mgr.Ďurčová
69278 08    
Personálne oddelenie: Zimmermannová 69278 10    
Personálne oddelenie:
Bc. Bolfová
69278 09    
Referent člen. podielov:
Hanková
69278 13    

Technický úsek Dlhá 4

   
Sekretariát technického námestníka :Dovičovičová 69278 32    
Vedúci dodávateľskej údržby: Ing. Gajdoš 69278 47    
Technik dodávateľskej údržby:  Lauko 69278 45    
Technik dodávateľskej údržby: Ing. Dovičovič 69278 33    
Technik dodávateľskej údržby: Večeřa 69 278 33    
Vedúci energetického oddelenia: Ing. Beneš 69278 44    
Technici energ.oddelenia: Dobiašová, Adámek 69278 46    
Technik  výťahov:  Zdychavská 69278 34    

Centrálne stredisko údržby KLOKOČINA

CSÚ zabezpečuje opravy a údržbu pre Chrenovú,Párovce a Klokočinu

   
Vedúci údržby: Latečka 65102 43    
Majstri údržby:  Múdry,  Duriš, Gregor 65103 01    
Ekonómka údržby: Maťová 65102 42    
Zásobovanie : Paška                      65040 19      

Nahlasovanie opráv

   
Nahlasovanie opráv na CSÚ Klokočina 037/65103 01    

Stredisko údržby Vráble

   
Nahlasovanie vo Vrábľoch  Pichňová 037/78 348 04    

HAVARIJNÁ SLUŽBA

   
0905 387 890
Nahlasovanie opráv: pracovné dni od 16:00 do 7:00 hod.
V sobotu, nedeľu a dni prac. voľna: 24 hodín
 

Údaje z obchodného registra

Obchodné meno: Okresné stavebné bytové družstvo
Sídlo: Dlhá č.4, 950 50 Nitra
Právna forma: družstvo
IČO: 36 526 029
zapísané v obchodnom registri Okresného
súdu v Nitre, odd. Dr., vl.č.10011/N

Poštová adresa :
Okresné stavebné bytové družstvo
Dlhá ul. č. 4
P.O. BOX 23
950 50 Nitra

E-mailové adresy

osbdnr@osbdnr.sk
Centrálny email OSBD
riaditel@osbdnr.sk
Ing.Zdenko Dubeň, riaditeľ a prokurista
klientcentrum@osbdnr.sk
Klientske centrum
sliskova@osbdnr.sk
Mgr. Oľga Slišková, sekretariát riaditeľa
ponecova@osbdnr.sk
Mgr. Katarína Ponecová referentka čl.vzťahov
kubicova@osbdnr.sk
JUDr. Jana Kubicová, právnička družstva
pavlikova@osbdnr.sk
Dana Pavlíková, ref. bytovej agendy
sabbaghova@osbdnr.sk
Ing. Aida Sabbaghová, právne odd.
fedorkovicova@osbdnr.sk
ng. Jarmila Fedorkovičová, správca siete
Ekonomický úsek
matuska@osbdnr.sk
Ing. Marian Matuška, ekom.námestník
valencikova@osbdnr.sk
Nora Valenčíková, sekretariát ek.nám.
valnohova@osbdnr.sk
Ing. Lívia Valnohová, ref. financií
zimmermannova@osbdnr.sk
Renata Zimmermannová, oddelenie PAM

bolfova@osbdnr.sk
Bc. Marcela Bolfová, oddelenie PAM

zitna@osbdnr.sk
Mária Žitná vedúca, finačnej účtárne
skovajova@osbdnr.sk
Elena Skovajová vedúca nájomného
Technický úsek
boledovic@osbdnr.sk
Milan Boledovič, technický námestník
dovicovicova@osbdnr.sk
Sidónia Dovičovičová, sekret.TN
gajdos@osbdnr.sk
Ing. Mikulaš Gajdoš, vedúci dodáv. údržby
vecera@osbdnr.sk
Jaroslav Večera, technik dodáv.údržby
dovicovic@osbdnr.sk
Ing. Mário Dovičovič, technik dodáv.údržby
lauko@osbdnr.sk
Vladimír Lauko, technik dodáv. údržby
benes@osbdnr.sk
Ing. Ján Beneš, vedúci energetického odd.
adamek@osbdnr.sk
Ľubomír Adámek, energet.odd.
Centrálne stredisko údržby
latecka@osbdnr.sk
Karol Latečka, vedúci CSÚ
paska@osbdnr.sk
Milan Paška, vedúci MTZ
mudry@osbdnr.sk
Stanislav Múdry, majster CSÚ
gregor@osbdnr.sk
Ľuboš Gregor, CSÚ
vrable@osbdnr.sk
Oľga Pichňová, referent údržby Vráble