Kontakty na OSBD NitraKontakty na OSBD NitraKontakty na OSBD Nitra - klientske centrumKontakty na OSBD NitraKontakty na OSBD Nitra - stredisko údržby

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov bude možné od 25.5.2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách :

Pondelok : 8:00 - 15:00

Utorok : 8:00 - 15:00

Streda : 8:00 - 15:00

Štvrtok : 8:00 - 15:00

Piatok : 8:00 - 14:00

Klientske centrum: tel.č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk:

učtáreň nájomného: tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/692 7811 vyúčtovanie Vráble.

Osobné vybavovanie reklamácií údajov z vyúčtovania za Vráble bude možné v stredisku údržby Vráble

v dňoch 3.6.2020 a 10.6.2020 v čase od 13:00 do 16:00

.

Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

zodpovednosť výsledky prináša a preto nastal čas na 4. fázu uvoľňovania. Premiér SR dňa 18.5.2020 ohlásil výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie.

Na základe vyššie uvedeného prehodnotilo OSBD Nitra doterajšie opatrenia a prijalo nasledovné zmeny na pracovisku:

1 ) S účinnosťou od 25.5.2020 bude umožnený vstup do administratívnej budovy pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek v kancelárií Klientskeho centra.

2 ) Pri vstupe do priestorov administratívnej budovy bude povinnosťou klientov používať ochranného rúška, aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre.

3 ) Koordinovanie vstupu do budovy pre klientov bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec družstva.

4 ) S účinnosťou od 20.05.2020 sa povoľuje možnosť rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spôsobom konania schôdzí vlastníkov, resp. písomného hlasovania bez obmedzenia počtu osôb pri dodržaní všetkých opatrení zabraňujúcich šíreniu COVID-19.

.

Adresár kontaktov OSBD Nitra

Úsek riaditeľa Dlhá 4
predvoľba  pre Nitru je 037+

Sekretariát riaditeľa: Mgr. O. Slišková 692 78 21     
Prevody bytov do vlastníctva: D. Pavlíková 69278 24    
Technik BOZP a PO: M. Slatina 69278 28    
Správca siete: Ing. J. Fedorkovičová 69278 25    
Ref.člen. vzťahov: Mgr. K. Ponecová 69278 30    
Právne oddelenie: JUDr. J. Kubicová 69278 29    
Právne oddelenie: Ing. A. Sabbaghová 69278 30    
Klientske centrum 69278 41,42    
       
       
       
       
       

Ekonomický úsek Dlhá 4

   
Sekretariát ekon. námestníka: N. Valenčíková 69278 05    
Refer.plánovania a financií: Ing. L. Valnohová 69278 06    
Učtáreň nájomného: (Dršková,Bernáthová,Laurová) 69278 07    
Finančná učtáreň: (Kolh.,R.Szórad.,Lauk.,Mgr.Ďurčová) 69278 08    
Personálne oddelenie: R. Zimmermannová,Bc. M. Bolfová 69278 10    
Učtáreň nájomného: O. Holečková 69278 11    
Vedúca finančnej: učtárne M. Žitná 69278 12    
Referent člen. podielov: K. Hanková 69278 14    
Vedúca učtárne nájomného: E. Skovajová 69278 35    

Technický úsek Dlhá 4

   
Sekretariát technického námestníka 69278 32    
Vedúci dodávateľskej údržby: Ing. M. Gajdoš 69278 47    
Technik dodávateľskej údržby: V. Lauko 69278 45    
Technik dodávateľskej údržby: Ing. M. Dovičovič 69278 33    
Technik dodávateľskej údržby: J. Večeřa 69 278 33    
Vedúci energetického oddelenia: Ing. J. Beneš 69278 44    
Technici energ.oddelenia: L.Dobiašová, Ľ. Adámek 69278 46    
Technik  výťahov: A. Zdychavská 69278 34    

Centrálne stredisko údržby KLOKOČINA

CSÚ zabezpečuje opravy a údržbu pre Chrenovú,Párovce a Klokočinu

   
Vedúci údržby: K. Latečka 65102 43    
Majstri údržby: S. Múdry, M. Duriš, Ľ. Gregor 65103 01    
Ekonómka údržby: Z. Maťová 65102 42    
Zásobovanie : M. Paška                      65040 19      

Nahlasovanie opráv

   
Nahlasovanie opráv na CSÚ Klokočina 037/65103 01    

Stredisko údržby Vráble

   
Nahlasovanie vo Vrábľoch O. Pichňová 037/78 348 04    

HAVARIJNÁ SLUŽBA

   
0905 387 890
Nahlasovanie opráv: pracovné dni od 16:00 do 7:00 hod.
V sobotu, nedeľu a dni prac. voľna: 24 hodín
 

Údaje z obchodného registra

Obchodné meno: Okresné stavebné bytové družstvo
Sídlo: Dlhá č.4, 950 50 Nitra
Právna forma: družstvo
IČO: 36 526 029
zapísané v obchodnom registri Okresného
súdu v Nitre, odd. Dr., vl.č.10011/N

Poštová adresa :
Okresné stavebné bytové družstvo
Dlhá ul. č. 4
P.O. BOX 23
950 50 Nitra

E-mailové adresy

osbdnr@osbdnr.sk
Centrálny email OSBD
riaditel@osbdnr.sk
Ing.Zdenko Dubeň, riaditeľ a prokurista
klientcentrum@osbdnr.sk
Klientske centrum
sliskova@osbdnr.sk
Mgr. Oľga Slišková, sekretariát riaditeľa
ponecova@osbdnr.sk
Mgr. Katarína Ponecová referentka čl.vzťahov
kubicova@osbdnr.sk
JUDr. Jana Kubicová, právnička družstva
pavlikova@osbdnr.sk
Dana Pavlíková, ref. bytovej agendy
sabbaghova@osbdnr.sk
Ing. Aida Sabbaghová, právne odd.
fedorkovicova@osbdnr.sk
ng. Jarmila Fedorkovičová, správca siete

I
matuska@osbdnr.sk
Ing. Marian Matuška, ekom.námestník
valencikova@osbdnr.sk
Nora Valenčíková, sekretariát ek.nám.
valnohova@osbdnr.sk
Ing. Lívia Valnohová, ref. financií
zimmermannova@osbdnr.sk
Renata Zimmermannová, oddelenie PAM

bolfova@osbdnr.sk
Bc. Marcela Bolfová, oddelenie PAM

zitna@osbdnr.sk
Mária Žitná vedúca, finačnej účtárne
skovajova@osbdnr.sk
Elena Skovajová vedúca nájomného
boledovic@osbdnr.sk
Milan Boledovič, technický námestník
dovicovicova@osbdnr.sk
Sidónia Dovičovičová, sekret.TN
gajdos@osbdnr.sk
Ing. Mikulaš Gajdoš, vedúci dodáv. údržby
vecera@osbdnr.sk
Jaroslav Večera, technik dodáv.údržby
dovicovic@osbdnr.sk
Ing. Mário Dovičovič, technik dodáv.údržby
lauko@osbdnr.sk
Vladimír Lauko, technik dodáv. údržby
benes@osbdnr.sk
Ing. Ján Beneš, vedúci energetického odd.
adamek@osbdnr.sk
Ľubomír Adámek, energet.odd.
 
latecka@osbdnr.sk
Karol Latečka, vedúci CSÚ
paska@osbdnr.sk
Milan Paška, vedúci MTZ
mudry@osbdnr.sk
Stanislav Múdry, majster CSÚ
gregor@osbdnr.sk
Ľuboš Gregor, CSÚ
vrable@osbdnr.sk
Oľga Pichňová, referent údržby Vráble