OZNAM 1 : Plánované preušenie distribúcie elektriny.

Dátum: 04.03.2020 od 07:30 hod. do 12:00 Župné námestie 5

Dátum: 04.03.2020 od 11:30 hod. do 15:00 Župné námestie 7

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Jedlíkova 5,7,9,11,13,15

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Petzvalova 5,7,9,11

OZNAM 2: odpočty meradiel v bytoch s rádiovým zberom dát bez vstupu do bytov. Bytové domy vybavené prístrojmi pre rádiový odpočet v bytoch sa odpočítavajú v priebehu prvého mesiaca (január 2020) bez vstupu do bytov. Archivácia koncových stavov, ako aj jednotlivých údajov z vodomerov a PRVN, sa odčítava spravidla k 31.12. daného roka.

Okresné stavebné bytové družstvo (OSBD Nitra)

Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom v Nitre (OSBD Nitra) má už viac ako 50-ročné skúsenosti so správou a údržbou bytového fondu v Nitrianskom okrese. V súčasnosti má takmer 4 700 členov. V správe OSBD bolo k 31. decembru 2018 viac ako 14 200 bytov. Väčšina z nich je v Nitre, vyše tisíc bytov spravujeme vo Vrábľoch. Navyše je vo vlastníctve družstva zhruba tisíc nájomných bytov.

Niečo z histórie OSBD Nitra

OSBD Nitra vzniklo integráciou 38 bytových družstiev celého okresu 1959 a v roku 1990 malo 20 tisíc členov. (V ďalších rokoch vzniklo viacero menších správcovských spoločností tak v Nitre, ako aj v ďalších mestách okresu, medzi ktoré sa členovia postupne rozdelili.) Úlohou OSBD bola výstavba nových domov a komplexná starostlivosť o ich ekonomiku, údržbu a opravu bytového fondu. Napomáhali tomu aj štyri údržbárske strediská, dve v Nitre, po jednom v Zlatých Moravciach a vo Vrábľoch. V tom čase tu pracovalo zhruba 80 údržbárov, ktorí sa starali o vyše 16 000 družstevných bytov.

Zmenou územného usporiadania Slovenskej republiky sa z nášho bytového družstva odčlenili byty v Zlatých Moravciach, kde vzniklo nové bytové družstvo. V súčasnosti OSBD Nitra spravuje vyše 14 200 bytov v troch stovkách bytových domoch v mestách Nitra a Vráble.

Takmer všetky bytové domy sú už obnovené

Jednou z priorít nášho bytového družstva je celková revitalizácia bytových domov v našej správe. Bytové domy realizované panelovými technológiami už nevyhovujú aktuálnym požiadavkám na tepelnú ochranu a energetickú (ne)náročnosť. Znamená to, že obnova budov musí okrem modernizácie vzhľadu a funkčnosti, ako aj zvýšenia bezpečnosti zahŕňať tiež zlepšenie tepelno-izolačných vlastností jednotlivých stavebných konštrukcií, ktoré oddeľujú vykurované priestory od nevykurovaných.

Realizácia komplexnej obnovy bytových domov je pomerne nákladná investícia, ale vložené prostriedky sa postupne vracajú prostredníctvom úspor na energiách a vďaka odstráneniu systémových porúch, čiže znížením výdavkov na budúce opravy. Za ostatné 3 roky sme spoločne s dotáciami preinvestovali na obnove bytového fondu skoro 7 miliónov eur. Po poskytovaní bezúročných pôžičiek zo strany bytového družstva sme od roku 2000 prešli k využívaniu dotácií na odstránenie systémových porúch z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, príspevkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a komerčných úverov. Do roku 2018 sme realizovali komplexné obnovy na väčšine bytových domov v správe OSBD 80 percent.

Poskytujeme komplexné služby všetkým členom a klientom

Prostredníctvom nášho Klientskeho centra, Centrálneho strediska údržby v Nitre a Strediska údržby vo Vrábľoch poskytujeme vlastníkom bytov v našej správe a ďalším klientom široké spektrum informačných, poradenských a údržbových prác. Komunikujú buď priamo s vlastníkmi, ktorí majú individuálne požiadavky, alebo s bytovými domami prostredníctvom zástupcov vlastníkov.

Klientske centrum (Nitra-Chrenová) slúži na riešenie všetkých otázok a problémov, týkajúcich sa členstva, bytov, ekonomiky a financií, stavebných úprav a pod. Podáva informácie napr. o platbách a stave účtov, preberá žiadosti o súhlas na stavebné úpravy, poskytuje poradenstvo. Strediská údržby a Havarijná služba realizujú zas potrebné opravy a údržbu bytov a budov. Patria pod Technický úsek OSBD, ktorý rieši aj otázky ako sú komplexné obnovy domov alebo deratizácie.

Dôležité certifikáty OSBD Nitra

OSBD Nitra je zapísané v Zozname správcov bytových domov Ministerstva dopravy a výstavby SR a má troch zodpovedných zástupcov (odborne spôsobilé osoby).

OSBD Nitra je tiež držiteľom nasledujúcich certifikátov:

ISO 9001 Systém manažmentu kvality

Certifikát Register solventných firiem

 zobraziť všetky certifikáty