Okresné stavebné bytové družstvo (OSBD Nitra)

Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom v Nitre (OSBD Nitra) má 65-ročné skúsenosti so správou a údržbou bytového fondu v Nitrianskom okrese. K 31.12.2023 máme 4 036 členov. V správe OSBD Nitra bolo k  31. decembru 2023  14 131 bytov. Väčšina z nich je v Nitre, vyše tisíc bytov spravujeme vo Vrábľoch. Vo vlastníctve družstva je k 31.12.2023 359 nájomných bytov.

Niečo z histórie OSBD Nitra

OSBD Nitra vzniklo v roku 1959 integráciou 38 bytových družstiev celého okresu a v roku 1990 malo 20 tisíc členov. V ďalších rokoch vzniklo viacero menších  bytových družstiev tak v Nitre, ako aj v ďalších mestách okresu, medzi ktoré sa členovia postupne rozdelili. Úlohou OSBD Nitra bola výstavba nových domov a komplexná starostlivosť o ich ekonomiku, údržbu a opravu bytového fondu. Napomáhali tomu aj štyri údržbárske strediská, dve v Nitre, po jednom v Zlatých Moravciach a vo Vrábľoch. V tom čase tu pracovalo zhruba 80 údržbárov, ktorí sa starali o vyše 16 000 družstevných bytov.

Zmenou územného usporiadania Slovenskej republiky sa z nášho bytového družstva odčlenili byty v Zlatých Moravciach, kde vzniklo nové bytové družstvo. V súčasnosti OSBD Nitra spravuje 14 131 bytov v 289 bytových domoch v mestách Nitra a Vráble.

Takmer všetky bytové domy sú už obnovené

Jednou z priorít nášho bytového družstva je celková revitalizácia bytových domov v našej správe. Bytové domy realizované panelovými technológiami už nevyhovujú aktuálnym požiadavkám na tepelnú ochranu a energetickú náročnosť. Znamená to, že obnova budov musí okrem modernizácie vzhľadu a funkčnosti, ako aj zvýšenia bezpečnosti zahŕňať tiež zlepšenie tepelno-izolačných vlastností jednotlivých stavebných konštrukcií, ktoré oddeľujú vykurované priestory od nevykurovaných.

Realizácia komplexnej obnovy bytových domov je pomerne nákladná investícia, ale vložené prostriedky sa postupne vracajú prostredníctvom úspor na energiách a vďaka odstráneniu systémových porúch, čiže znížením výdavkov na budúce opravy. Za ostatné 3 roky vlastníci v bytových domoch preinvestovali na obnove a modernizácií bytového fondu viac ako 21 miliónov eur. Po poskytovaní bezúročných pôžičiek zo strany bytového družstva sme od roku 2000 prešli k využívaniu dotácií na odstránenie systémových porúch z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, úverových príspevkov. V súčastnosti je to využívanie financovanie hlavne prostredníctvom zo Štátneho fondu rozvoja bývania a komerčných úverov. Do konca roku 2023 sme realizovali komplexné obnovy na veľkej väčšine bytových domov (94%) v správe OSBD.

Poskytujeme komplexné služby všetkým členom a klientom

Prostredníctvom nášho Klientskeho centra, Centrálneho strediska údržby v Nitre a Strediska údržby vo Vrábľoch poskytujeme vlastníkom bytov v našej správe a ďalším klientom široké spektrum informačných, poradenských a údržbových prác. Komunikujeme buď priamo s vlastníkmi, ktorí majú individuálne požiadavky, alebo s bytovými domami prostredníctvom zástupcov vlastníkov.

Klientske centrum slúži na riešenie všetkých otázok a problémov, týkajúcich sa členstva, bytov, ekonomiky a financií, stavebných úprav a pod. Podáva informácie napr. o platbách a stave účtov, preberá žiadosti o súhlas na stavebné úpravy, poskytuje poradenstvo. Stredisko údržby a Havarijná služba realizujú potrebné opravy a údržbu bytov a domov. Spadá pod Technický úsek OSBD, ktorý rieši aj otázky, ako sú komplexné obnovy domov a všetky práce zabezpečované dodávateľským spôsobom.

Zápis do zoznamu správcov

OSBD Nitra je zapísané v Zozname správcov bytových domov Ministerstva dopravy a výstavby SR a má štyroch zodpovedných zástupcov (odborne spôsobilé osoby).