OSBD Nitra: vyše 50-ročné skúsenostiOSBD Nitra: vyše 50-ročné skúsenostiOSBD Nitra: vyše 50-ročné skúsenostiOSBD Nitra: vyše 50-ročné skúsenostiOSBD Nitra: vyše 50-ročné skúsenosti

Oznamujeme vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 1.1.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80 € a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16 €. Ak vlastník alebo nájomca bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe, alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov, aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabuliach svojich vchodov!

Okresné stavebné bytové družstvo (OSBD Nitra)

Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom v Nitre (OSBD Nitra) má už viac ako 50-ročné skúsenosti so správou a údržbou bytového fondu v Nitrianskom okrese. V súčasnosti má takmer 4 700 členov. V správe OSBD bolo k 31. decembru 2018 viac ako 14 200 bytov. Väčšina z nich je v Nitre, vyše tisíc bytov spravujeme vo Vrábľoch. Navyše je vo vlastníctve družstva zhruba tisíc nájomných bytov.

Niečo z histórie OSBD Nitra

OSBD Nitra vzniklo integráciou 38 bytových družstiev celého okresu 1959 a v roku 1990 malo 20 tisíc členov. (V ďalších rokoch vzniklo viacero menších správcovských spoločností tak v Nitre, ako aj v ďalších mestách okresu, medzi ktoré sa členovia postupne rozdelili.) Úlohou OSBD bola výstavba nových domov a komplexná starostlivosť o ich ekonomiku, údržbu a opravu bytového fondu. Napomáhali tomu aj štyri údržbárske strediská, dve v Nitre, po jednom v Zlatých Moravciach a vo Vrábľoch. V tom čase tu pracovalo zhruba 80 údržbárov, ktorí sa starali o vyše 16 000 družstevných bytov.

Zmenou územného usporiadania Slovenskej republiky sa z nášho bytového družstva odčlenili byty v Zlatých Moravciach, kde vzniklo nové bytové družstvo. V súčasnosti OSBD Nitra spravuje vyše 14 200 bytov v troch stovkách bytových domoch v mestách Nitra a Vráble.

Takmer všetky bytové domy sú už obnovené

Jednou z priorít nášho bytového družstva je celková revitalizácia bytových domov v našej správe. Bytové domy realizované panelovými technológiami už nevyhovujú aktuálnym požiadavkám na tepelnú ochranu a energetickú (ne)náročnosť. Znamená to, že obnova budov musí okrem modernizácie vzhľadu a funkčnosti, ako aj zvýšenia bezpečnosti zahŕňať tiež zlepšenie tepelno-izolačných vlastností jednotlivých stavebných konštrukcií, ktoré oddeľujú vykurované priestory od nevykurovaných.

Realizácia komplexnej obnovy bytových domov je pomerne nákladná investícia, ale vložené prostriedky sa postupne vracajú prostredníctvom úspor na energiách a vďaka odstráneniu systémových porúch, čiže znížením výdavkov na budúce opravy. Za ostatné 3 roky sme spoločne s dotáciami preinvestovali na obnove bytového fondu skoro 7 miliónov eur. Po poskytovaní bezúročných pôžičiek zo strany bytového družstva sme od roku 2000 prešli k využívaniu dotácií na odstránenie systémových porúch z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, príspevkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a komerčných úverov. Do roku 2018 sme realizovali komplexné obnovy na väčšine bytových domov v správe OSBD 80 percent.

Poskytujeme komplexné služby všetkým členom a klientom

Prostredníctvom nášho Klientskeho centra, Centrálneho strediska údržby v Nitre a Strediska údržby vo Vrábľoch poskytujeme vlastníkom bytov v našej správe a ďalším klientom široké spektrum informačných, poradenských a údržbových prác. Komunikujú buď priamo s vlastníkmi, ktorí majú individuálne požiadavky, alebo s bytovými domami prostredníctvom zástupcov vlastníkov.

Klientske centrum (Nitra-Chrenová) slúži na riešenie všetkých otázok a problémov, týkajúcich sa členstva, bytov, ekonomiky a financií, stavebných úprav a pod. Podáva informácie napr. o platbách a stave účtov, preberá žiadosti o súhlas na stavebné úpravy, poskytuje poradenstvo. Strediská údržby a Havarijná služba realizujú zas potrebné opravy a údržbu bytov a budov. Patria pod Technický úsek OSBD, ktorý rieši aj otázky ako sú komplexné obnovy domov alebo deratizácie.

Dôležité certifikáty OSBD Nitra

OSBD Nitra je zapísané v Zozname správcov bytových domov Ministerstva dopravy a výstavby SR a má troch zodpovedných zástupcov (odborne spôsobilé osoby).

OSBD Nitra je tiež držiteľom nasledujúcich certifikátov:

ISO 9001 Systém manažmentu kvality

Certifikát Register solventných firiem

 zobraziť všetky certifikáty