Tlačivá a dokumentyTlačivá a dokumentyTlačivá a dokumentyTlačivá a dokumenty

Stavebné úpravy v byte: búranie stien a nosných priečok

Búranie nosných konštrukcií | nosných stien | nenosných priečok v byte

  • Na akékoľvek búranie kompletných priečok (nosných aj nenosných) treba na súhlas OSBD a Mestského úradu dodať aj posudok statika + všetky ostatné dokumenty spomínané nižšie.
  • Ak plánujete vybúrať otvor do nenosnej priečky, treba sa vopred informovať o povolených úpravách a postupoch. (pozri základnú informáciu od Technického úseku OSBD)
  • Pri plánovaných úpravách nosných priečok treba VŽDY získať dopredu posudok statika. Na základe toho - a potrebných dokumentov (pozri nižšie) vám OSBD Nitra vydá predbežný súhlas, ale budete potrebovať aj stavebné povolenie od príslušného Mestského úradu (Nitra alebo Vráble).
  • Informácie o tom, ktoré priečky sú nosné, si môžete vyžiadať z archívu OSBD Nitra – prostredníctvom Klientskeho centra.

Ako a kde zistíte, ktoré sú nosné steny

Plány bytov sa nachádzajú v archíve OSBD a na žiadosť v Klientskom centre vám ich vyhľadajú. Nechajte si však dostatok času, pretože táto služba NIE je na počkanie. Poplatok za vyhľadanie dokumentov v archíve: 2 eurá.

Potrebné dokumenty pri zásadných stavebných úpravách bytu:

  • Žiadosť o predbežný súhlas so stavebnou úpravou
  • Vyhlásenie firmy alebo stavebného dozoru
  • Vyjadrenie vlastníkov susediacich bytov
  • Jednoduchú projektovú dokumentáciu - nárys plánovaných úprav
  • Ohlásenie na Mestský úrad - v niektorých prípadoch (prestavby, búranie priečok, zasahovanie do fasád...)
  • Súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov (zasahovanie do fasád)

Postup ohlasovania stavebných úprav - plánovaného búrania priečok

Tieto dokumenty prinesiete do Klientskeho centra a po zaplatení administratívneho poplatku 10 eur vám ODBD vydá na počkanie predbežný súhlas so stavebnými úpravami.

Pri búraní nosných stien, napríklad aj vtedy, ak plánujete murované bytové jadro, musíte si splniť ohlasovaciu povinnosť voči Mestskému úradu: Budete na to potrebovať Predbežný súhlas OSBD + vyššie uvedené dokumenty (v druhom origináli - nestačí fotokópia, pretože ten prvý si OSBD zakladá do svojho archívu).

Tiež je dobré v rámci udržiavania susedských vzťahov informovať susedov včas o rozsahu stavebných prác a ich dĺžke, aby o tom vedeli aj tí, u ktorých nie je potrebné ich vyjadrenie na predbežný súhlas so stavebnými prácami (bezprostrední susedia, s ktorým zdieľate steny vedľa, nad, pod).