Kontakty na OSBD NitraKontakty na OSBD NitraKontakty na OSBD Nitra - klientske centrumKontakty na OSBD NitraKontakty na OSBD Nitra - stredisko údržby

Oznamujeme vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 1.1.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80 € a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16 €. Ak vlastník alebo nájomca bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe, alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov, aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabuliach svojich vchodov!

Fakturačné údaje Okresné stavebné bytové družstvo

Fakturačné údaje správcu:

Použijú sa v prípade, že práce, služby, materiál, tovar je dodávaný pre potreby Okresného stavebného bytového družstva. Vtedy treba na faktúre uviesť ako odberateľa Okresné stavebné bytové družstvo s touto fakturačnou adresou:

  • Sídlo: Okresné stavebné bytové družstvo, Dlhá ul.č.4, 950 50 Nitra
  • IČO: 36526029
  • DIČ: 2021378821
  • IČ DPH: SK2021378821

Fakturačné údaje Bytového domu v správe OSBD Nitra:

Použijú sa v prípade, že práce, služby, materiál, tovar sú dodávané na údržbu spoločných priestorov v bytovom dome, ktorý je konečný spotrebiteľ. Vtedy treba na faktúre uviesť ako odberateľa príslušný bytový dom s nasledujúcimi údajmi.

Fakturačné údaje platné pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v BD:

  • Fakturačná adresa: tu treba doplniť ulicu a číslo domu, kde sa vykonávala práca

Nasleduje text: "V zastúpení správcom:" a pod ním uvedené údaje:
(Pozor: Treba uviesť nasledujúce údaje v presnom znení!)

  • Okresné stavebné bytové družstvo (treba vypísať celý názov !)
  • Sídlo: Dlhá ul.č.4, 950 50 Nitra
  • IČO: 36526029
  • DIČ: 2021378821
  • IČ DPH: NEUVÁDZA SA!