DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov bude možné od 25.5.2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách :

Pondelok : 8:00 - 15:00

Utorok : 8:00 - 15:00

Streda : 8:00 - 15:00

Štvrtok : 8:00 - 15:00

Piatok : 8:00 - 14:00

Klientske centrum: tel.č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk:

učtáreň nájomného: tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/692 7811 vyúčtovanie Vráble.

Osobné vybavovanie reklamácií údajov z vyúčtovania za Vráble bude možné v stredisku údržby Vráble

v dňoch 3.6.2020 a 10.6.2020 v čase od 13:00 do 16:00

.

Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

zodpovednosť výsledky prináša a preto nastal čas na 4. fázu uvoľňovania. Premiér SR dňa 18.5.2020 ohlásil výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie.

Na základe vyššie uvedeného prehodnotilo OSBD Nitra doterajšie opatrenia a prijalo nasledovné zmeny na pracovisku:

1 ) S účinnosťou od 25.5.2020 bude umožnený vstup do administratívnej budovy pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek v kancelárií Klientskeho centra.

2 ) Pri vstupe do priestorov administratívnej budovy bude povinnosťou klientov používať ochranného rúška, aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre.

3 ) Koordinovanie vstupu do budovy pre klientov bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec družstva.

4 ) S účinnosťou od 20.05.2020 sa povoľuje možnosť rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spôsobom konania schôdzí vlastníkov, resp. písomného hlasovania bez obmedzenia počtu osôb pri dodržaní všetkých opatrení zabraňujúcich šíreniu COVID-19.

.

Zástupcovia vlastníkov bytov

Kto je zástupca vlastníkov, jeho práva a povinnosti

Zástupca vlastníkov je dôležitým sprostredkovateľ informácií medzi správcom a ostatnými vlastníkmi / obyvateľmi bytov v danej členskej samospráve (bytovom dome alebo skupine vchodov).

Zvyčajne je to človek, ktorý v dome žije, pozná tamojšie problémy a ideálne sa vyzná v rôznych dôležitých oblastiach, ktoré so správou domu súvisia – technickej či ekonomickej. Zástupcu si vlastníci vyberajú a volia na svojej schôdzi. Funkcia zástupcu vlastníkov je časovo neobmedzená.

Postavenie zástupca vlastníkov upravuje novela Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Všetko, čo zákon v postavení zástupcu vlastníkov nešpecifikuje, si bytové družstvo OSBD upravilo na svoje podmienky v Rozsahu právomocí a povinností zástupcu vlastníkov podľa jednotlivých úsekov – úsek riaditeľa, ekonomický a technický úsek. Zákon tiež určuje OSBD ako správcovskej spoločnosti raz ročne zvolať schôdzu vlastníkov. Ostané schôdze sa konajú na základe požiadaviek z jednotlivých domov.

Čo robí zástupca vlastníkov

Medzi hlavné úlohy zástupcu vlastníkov patrí, že pravidelne informuje ostatných vlastníkov o činnosti správcu hlavne v oblasti spravovania fondu prevádzky, údržby a opráv. Zároveň je akousi "predĺženou rukou" správcu, ktorý priamo s ním komunikuje a spoločne riešia rôzne požiadavky vlastníkov bytov z danej samosprávy, pričom všetko sa deje v rámci Zmluvy o výkone správy.

Aj keď o niektorých závažných problémoch môžu rozhodovať len vlastníci bytov a nebytových priestorov, zodpovedná činnosť zástupcu vlastníkov znamená pre bytový dom veľmi veľa. Väčšina zástupcov vlastníkov má iniciatívny a aktívny prístup pri riešení rôznych, často komplikovaných, záležitostí pri spravovaní ich bytových domov. Bývajú prvým kontaktom pri riešení havarijných stavov, bezpečnostných otázok či obnovy, ale aj osobných sporov v dome, týkajúcich sa porušovania domového poriadku a nočného kľudu, blokovania alebo znečisťovania spoločných priestorov či iných nezhôd.

"Ak v dome nepracuje zástupca vlastníkov, správca v podstate komunikuje len s jednotlivými vlastníkmi pri odstraňovaní havarijných stavov, ale dom sa v žiadnom smere neobnovuje," hovorí Katarína Ponecová, ktorá zabezpečuje agendu zástupcov vlastníkov v OSBD, súvisiacu s modernizáciou domov – predovšetkým zvolávanie schôdzí vlastníkov a písomné hlasovania. Len minimum z členských bytových domov v správe OSBD si nezvolí zástupcu vlastníkov alebo ho nemá, pretože sa dotyčný funkcie vzdal.

Napriek tomu, že ide o zodpovednú a vzhľadom na komplikované ľudské vzťahy aj dosť náročnú funkciu, stáva sa, že obyvatelia vinia zástupcu vlastníkov za všetky nepríjemnosti a nedostatky v dome s argumentom: "Veď vás platíme!" Zástupca vlastníkov dostáva menšiu odmenu, ktorú mu schválili vlastníci na schôdzi, no treba si uvedomiť, že pri výkone svojej funkcie, ktorou slúži celému spoločenstvu, má aj rôzne náklady, napríklad na telefón, dopravu a podobne.

Dokument na stiahnutie (PDF) - Rozsah právomocí a povinností zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov