DÔLEŽITÝ OZNAM:

Oznamujeme Vám, že dňa 12.08.2020 (streda) bude prevádzka OSBD v administratívnych budovách na Chrenovej – vrátane Klientskeho centra ukončená o 14,00 hod.

Centrálne stredisko údržby bude v riadnej prevádzke. ...

Osobné vybavovanie klientov je možné od 1.6. 2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách.

Prípadné informácie získate na tel .č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk,

resp. učtáreň nájomného tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/6982 78 11 vyúčtovanie Vráble


Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

Premiér SR spoločne s hlavným hygienikom SR dňa 19. júna 2020 ohlásili ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie. Naďalej stále platí pre klientov pri vstupe do priestorov administratívnej budovy OSBD Nitra:

- povinnosť používať ochranného rúška,

- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

Zástupcovia vlastníkov bytov

Kto je zástupca vlastníkov, jeho práva a povinnosti

Zástupca vlastníkov je dôležitým sprostredkovateľ informácií medzi správcom a ostatnými vlastníkmi / obyvateľmi bytov v danej členskej samospráve (bytovom dome alebo skupine vchodov).

Zvyčajne je to človek, ktorý v dome žije, pozná tamojšie problémy a ideálne sa vyzná v rôznych dôležitých oblastiach, ktoré so správou domu súvisia – technickej či ekonomickej. Zástupcu si vlastníci vyberajú a volia na svojej schôdzi. Funkcia zástupcu vlastníkov je časovo neobmedzená.

Postavenie zástupca vlastníkov upravuje novela Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Všetko, čo zákon v postavení zástupcu vlastníkov nešpecifikuje, si bytové družstvo OSBD upravilo na svoje podmienky v Rozsahu právomocí a povinností zástupcu vlastníkov podľa jednotlivých úsekov – úsek riaditeľa, ekonomický a technický úsek. Zákon tiež určuje OSBD ako správcovskej spoločnosti raz ročne zvolať schôdzu vlastníkov. Ostané schôdze sa konajú na základe požiadaviek z jednotlivých domov.

Čo robí zástupca vlastníkov

Medzi hlavné úlohy zástupcu vlastníkov patrí, že pravidelne informuje ostatných vlastníkov o činnosti správcu hlavne v oblasti spravovania fondu prevádzky, údržby a opráv. Zároveň je akousi "predĺženou rukou" správcu, ktorý priamo s ním komunikuje a spoločne riešia rôzne požiadavky vlastníkov bytov z danej samosprávy, pričom všetko sa deje v rámci Zmluvy o výkone správy.

Aj keď o niektorých závažných problémoch môžu rozhodovať len vlastníci bytov a nebytových priestorov, zodpovedná činnosť zástupcu vlastníkov znamená pre bytový dom veľmi veľa. Väčšina zástupcov vlastníkov má iniciatívny a aktívny prístup pri riešení rôznych, často komplikovaných, záležitostí pri spravovaní ich bytových domov. Bývajú prvým kontaktom pri riešení havarijných stavov, bezpečnostných otázok či obnovy, ale aj osobných sporov v dome, týkajúcich sa porušovania domového poriadku a nočného kľudu, blokovania alebo znečisťovania spoločných priestorov či iných nezhôd.

"Ak v dome nepracuje zástupca vlastníkov, správca v podstate komunikuje len s jednotlivými vlastníkmi pri odstraňovaní havarijných stavov, ale dom sa v žiadnom smere neobnovuje," hovorí Katarína Ponecová, ktorá zabezpečuje agendu zástupcov vlastníkov v OSBD, súvisiacu s modernizáciou domov – predovšetkým zvolávanie schôdzí vlastníkov a písomné hlasovania. Len minimum z členských bytových domov v správe OSBD si nezvolí zástupcu vlastníkov alebo ho nemá, pretože sa dotyčný funkcie vzdal.

Napriek tomu, že ide o zodpovednú a vzhľadom na komplikované ľudské vzťahy aj dosť náročnú funkciu, stáva sa, že obyvatelia vinia zástupcu vlastníkov za všetky nepríjemnosti a nedostatky v dome s argumentom: "Veď vás platíme!" Zástupca vlastníkov dostáva menšiu odmenu, ktorú mu schválili vlastníci na schôdzi, no treba si uvedomiť, že pri výkone svojej funkcie, ktorou slúži celému spoločenstvu, má aj rôzne náklady, napríklad na telefón, dopravu a podobne.

Dokument na stiahnutie (PDF) - Rozsah právomocí a povinností zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov