DÔLEŽITÝ OZNAM č.1

Vážení vlastníci, nájomníci bytov, klienti

v súvislosti s opätovným vyhlásením núdzového stavu s účinnosťou od 01.10.2020 (Uznesenie vlády SR č. 587 z 30.09.2020) a následne prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku Vás žiadame, aby ste:

- obmedzili osobnú návštevu družstva a Vaše požiadavky voči družstvu vybavovali osobnou návštevou len v neodkladných prípadoch,

- Vaše požiadavky adresované družstvu, resp. Centrálnemu stredisku údržby, zasielali podľa možností mailovou poštou alebo riešili telefonicky, aby sme eliminovali počet ľudí stretávajúcich sa v priestoroch družstva,

- pri nutnej osobnej návšteve v priestoroch družstva dôsledne dodržiavali nosenie rúška, používanie dezinfekcie, dodržiavanie odstupov, používanie vlastného pera a tiež rešpektovali zákaz podávania rúk.

-

Klientske centrum - tel. kontakt: 6927841, 6927842, 0905 433 765 mailová adresa: klientcentrum@osbdnr.sk

-

Centrálne stredisko údržby, Benkova 2, Nitra:

- majstri údržby – 6 510 301, mail: mudry@osbdnr.sk

- vedúci CSU – 6 510 243, mail: latecka@osbdnr.sk

- stredisko Vráble –78 34 084, mail: vrable@osbdnr.sk

-

Veríme, že nájdeme u Vás porozumenie a vzájomným rešpektovaním sa, pomôžeme eliminovať riziko ochorenia COVID-19, na čo možno najmenšiu mieru.

Všetky dôležité informácie a oznamy budeme zverejňovať na našej webovej stránke www.osbdnr.sk, a budeme ich priebežne aktualizovať v nadväznosti na

aktuálnu celospoločenskú situáciu.

Ďakujeme za porozumenie.

DÔLEŽITÝ OZNAM č.2

V priebehu mesiaca október 2020 sa budú v bytových domoch v správe Okresného stavebného bytového družstva so sídlom Dlhá č. 4 v Nitre konať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vzhľadom na aktuálne prijaté Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 Vám oznamujeme nasledovné :

-

schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa uskutočňuje na základe ust. § 8b ods. 1 písm. f) a ust. § 14a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

-

Opatrenie č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 vyníma zo zákazov v ňom uvedených „ zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov a tiež zasadnutia ( schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona“.

-

Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov je teda schôdza, ktorá sa v zmysle Opatrenia č. OLP/8326/2020 „uskutočňuje na základe zákona“ a preto sa na ňu nevzťahujú zákazy uvedené v tomto opatrení.

-

Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa teda môžu uskutočniť bez obmedzenia počtu účastníkov za dodržania nasledovných opatrení:

- bez ohľadu na to, či sa schôdza koná v interiéri alebo exteriéri musia mať všetci prítomní prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) rúškom alebo šatkou, šálom a pod.,

- platí zákaz podávania rúk ,

- pokiaľ sa schôdza uskutočňuje v interiéri je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- odporúča sa používať vlastné pero pri podpisovaní listín,

- vlastník bytu, ktorý trpí akútnym respiračným ochorením je povinný zostať v domácej izolácii,

- v prípade konania schôdze v interiéri, v ktorom je zabezpečené sedenie, zabezpečiť podľa možnosti sedenie tak, aby obsadenými miestami bolo jedno miesto voľné.

Čo sa týka zákazu uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, podľa uznes. vlády SR č. 645 zo dňa 12.10.2020, treba vychádzať z aplikácie zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, kde je zadefinované, že výkon tohto práva slúži občanom na využitie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Iné zhromaždenia neslúžiace tomuto účelu sa nepovažujú za zhromaždenie podľa tohto zákona. Schôdza vlastníkov sa uskutočňuje za účelom rozhodovania o správe domu vlastníkmi bytov, teda nie je výkonom zhromažďovacieho práva v zmysle citovaného zákona.

Pokiaľ vlastníci bytov odmietnu prísť na schôdzu, je to ich slobodná voľba, je však potrebné vyhotoviť zápisnicu, v ktorej uvediete, že schôdza sa v zvolanom termíne neuskutočnila, podpíšete ju Vy ako zástupca vlastníkov a overovatelia.

Zástupcovia vlastníkov bytov

Kto je zástupca vlastníkov, jeho práva a povinnosti

Zástupca vlastníkov je dôležitým sprostredkovateľ informácií medzi správcom a ostatnými vlastníkmi / obyvateľmi bytov v danej členskej samospráve (bytovom dome alebo skupine vchodov).

Zvyčajne je to človek, ktorý v dome žije, pozná tamojšie problémy a ideálne sa vyzná v rôznych dôležitých oblastiach, ktoré so správou domu súvisia – technickej či ekonomickej. Zástupcu si vlastníci vyberajú a volia na svojej schôdzi. Funkcia zástupcu vlastníkov je časovo neobmedzená.

Postavenie zástupca vlastníkov upravuje novela Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Všetko, čo zákon v postavení zástupcu vlastníkov nešpecifikuje, si bytové družstvo OSBD upravilo na svoje podmienky v Rozsahu právomocí a povinností zástupcu vlastníkov podľa jednotlivých úsekov – úsek riaditeľa, ekonomický a technický úsek. Zákon tiež určuje OSBD ako správcovskej spoločnosti raz ročne zvolať schôdzu vlastníkov. Ostané schôdze sa konajú na základe požiadaviek z jednotlivých domov.

Čo robí zástupca vlastníkov

Medzi hlavné úlohy zástupcu vlastníkov patrí, že pravidelne informuje ostatných vlastníkov o činnosti správcu hlavne v oblasti spravovania fondu prevádzky, údržby a opráv. Zároveň je akousi "predĺženou rukou" správcu, ktorý priamo s ním komunikuje a spoločne riešia rôzne požiadavky vlastníkov bytov z danej samosprávy, pričom všetko sa deje v rámci Zmluvy o výkone správy.

Aj keď o niektorých závažných problémoch môžu rozhodovať len vlastníci bytov a nebytových priestorov, zodpovedná činnosť zástupcu vlastníkov znamená pre bytový dom veľmi veľa. Väčšina zástupcov vlastníkov má iniciatívny a aktívny prístup pri riešení rôznych, často komplikovaných, záležitostí pri spravovaní ich bytových domov. Bývajú prvým kontaktom pri riešení havarijných stavov, bezpečnostných otázok či obnovy, ale aj osobných sporov v dome, týkajúcich sa porušovania domového poriadku a nočného kľudu, blokovania alebo znečisťovania spoločných priestorov či iných nezhôd.

"Ak v dome nepracuje zástupca vlastníkov, správca v podstate komunikuje len s jednotlivými vlastníkmi pri odstraňovaní havarijných stavov, ale dom sa v žiadnom smere neobnovuje," hovorí Katarína Ponecová, ktorá zabezpečuje agendu zástupcov vlastníkov v OSBD, súvisiacu s modernizáciou domov – predovšetkým zvolávanie schôdzí vlastníkov a písomné hlasovania. Len minimum z členských bytových domov v správe OSBD si nezvolí zástupcu vlastníkov alebo ho nemá, pretože sa dotyčný funkcie vzdal.

Napriek tomu, že ide o zodpovednú a vzhľadom na komplikované ľudské vzťahy aj dosť náročnú funkciu, stáva sa, že obyvatelia vinia zástupcu vlastníkov za všetky nepríjemnosti a nedostatky v dome s argumentom: "Veď vás platíme!" Zástupca vlastníkov dostáva menšiu odmenu, ktorú mu schválili vlastníci na schôdzi, no treba si uvedomiť, že pri výkone svojej funkcie, ktorou slúži celému spoločenstvu, má aj rôzne náklady, napríklad na telefón, dopravu a podobne.

Dokument na stiahnutie (PDF) - Rozsah právomocí a povinností zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov