OZNAM 1 : Plánované preušenie distribúcie elektriny.

Dátum: 04.03.2020 od 07:30 hod. do 12:00 Župné námestie 5

Dátum: 04.03.2020 od 11:30 hod. do 15:00 Župné námestie 7

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Jedlíkova 5,7,9,11,13,15

Dátum: 05.03.2020 od 07:30 hod. do 11:30 Petzvalova 5,7,9,11

OZNAM 2: odpočty meradiel v bytoch s rádiovým zberom dát bez vstupu do bytov. Bytové domy vybavené prístrojmi pre rádiový odpočet v bytoch sa odpočítavajú v priebehu prvého mesiaca (január 2020) bez vstupu do bytov. Archivácia koncových stavov, ako aj jednotlivých údajov z vodomerov a PRVN, sa odčítava spravidla k 31.12. daného roka.

Volebný poriadok pre voľby do orgánov OSBD Nitra

Volebný poriadok je vnútornou družstevnou normou, ktorá upravuje podmienky, spôsob a priebeh volieb do orgánov Okresného stavebného bytového družstva, so sídlom Dlhá č.4, 950 50 Nitra.

Volenými orgánmi družstva sú:

  • zhromaždenie delegátov,
  • predstavenstvo,
  • kontrolná komisia,
  • a predseda členskej samosprávy.

Volebný poriadok - plné znenie - PDF