Oznamujeme vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 1.1.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80 € a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16 €. Ak vlastník alebo nájomca bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe, alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov, aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabuliach svojich vchodov!

Volebný poriadok pre voľby do orgánov OSBD Nitra

Volebný poriadok je vnútornou družstevnou normou, ktorá upravuje podmienky, spôsob a priebeh volieb do orgánov Okresného stavebného bytového družstva, so sídlom Dlhá č.4, 950 50 Nitra.

Volenými orgánmi družstva sú:

  • zhromaždenie delegátov,
  • predstavenstvo,
  • kontrolná komisia,
  • a predseda členskej samosprávy.

Volebný poriadok - plné znenie - PDF