Komplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD Nitra

DÔLEŽITÝ OZNAM č.1

Vážení vlastníci, nájomníci bytov,vážení klienti,

v súvislosti so zákazom vychádzania pre celé Slovensko

od soboty 24.10.2020 do nedele 1.11.2020

a následne prijatých opatrení Ústredného krízového štábu SR v dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku Vám oznamujeme,že

.

- od 26.10.2020 (pondelok) nie je možná osobná návšteva družstva, resp, údržby pre riešenie Vašich požiadaviek.

.

- Vaše požiadavky zasielajte družstvu, resp. údržbe podľa možnosti mailovou poštou,písomne alebo riešte telefonicky,

.

Kontakt:

.

Klientske centrum - tel. kontakt: 6927841, 6927842, 0905 433 765 mailová adresa: klientcentrum@osbdnr.sk

.

Centrálne stredisko údržby, Benkova 2,Nitra

- majstri údržby – 6 510 301, mail: mudry@osbdnr.sk

- vedúci CSU – 6 510 243, mail: latecka@osbdnr.sk

- stredisko Vráble –78 34 084, mail: vrable@osbdnr.sk

.

Veríme, že nájdeme u Vás porozumenie a vzájomným rešpektovaním sa, pomôžeme eliminovať riziko ochorenia COVID-19, na čo možno najmenšiu mieru.

Všetky dôležité informácie a oznamy budeme zverejňovať na našej webovej stránke www.osbdnr.sk, a budeme ich priebežne aktualizovať v nadväznosti na

aktuálnu celospoločenskú situáciu.

Ďakujeme za porozumenie.

DÔLEŽITÝ OZNAM č.2

V priebehu mesiaca október 2020 sa budú v bytových domoch v správe Okresného stavebného bytového družstva so sídlom Dlhá č. 4 v Nitre konať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vzhľadom na aktuálne prijaté Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 Vám oznamujeme nasledovné :

-

schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa uskutočňuje na základe ust. § 8b ods. 1 písm. f) a ust. § 14a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

-

Opatrenie č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 vyníma zo zákazov v ňom uvedených „ zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov a tiež zasadnutia ( schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona“.

-

Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov je teda schôdza, ktorá sa v zmysle Opatrenia č. OLP/8326/2020 „uskutočňuje na základe zákona“ a preto sa na ňu nevzťahujú zákazy uvedené v tomto opatrení.

-

Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa teda môžu uskutočniť bez obmedzenia počtu účastníkov za dodržania nasledovných opatrení:

- bez ohľadu na to, či sa schôdza koná v interiéri alebo exteriéri musia mať všetci prítomní prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) rúškom alebo šatkou, šálom a pod.,

- platí zákaz podávania rúk ,

- pokiaľ sa schôdza uskutočňuje v interiéri je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- odporúča sa používať vlastné pero pri podpisovaní listín,

- vlastník bytu, ktorý trpí akútnym respiračným ochorením je povinný zostať v domácej izolácii,

- v prípade konania schôdze v interiéri, v ktorom je zabezpečené sedenie, zabezpečiť podľa možnosti sedenie tak, aby obsadenými miestami bolo jedno miesto voľné.

Čo sa týka zákazu uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, podľa uznes. vlády SR č. 645 zo dňa 12.10.2020, treba vychádzať z aplikácie zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, kde je zadefinované, že výkon tohto práva slúži občanom na využitie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Iné zhromaždenia neslúžiace tomuto účelu sa nepovažujú za zhromaždenie podľa tohto zákona. Schôdza vlastníkov sa uskutočňuje za účelom rozhodovania o správe domu vlastníkmi bytov, teda nie je výkonom zhromažďovacieho práva v zmysle citovaného zákona.

Pokiaľ vlastníci bytov odmietnu prísť na schôdzu, je to ich slobodná voľba, je však potrebné vyhotoviť zápisnicu, v ktorej uvediete, že schôdza sa v zvolanom termíne neuskutočnila, podpíšete ju Vy ako zástupca vlastníkov a overovatelia.

Služby OSBD Nitra

Naše služby: Čo všetko pre vás môže urobiť OSBD Nitra

Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom v Nitre je počtom spravovaných bytov druhým najväčším bytovým družstvom na Slovensku. Okrem činností, ktoré ako správca robí podľa zákona, má vo svojom portfóliu pre bytové domy, vlastníkov a používateľov bytov aj iné dôležité a potrebné služby.

Prednosťou OSBD sú komplexné služby vo vlastnej réžii

OSBD Nitra zabezpečuje údržbu bytov (tých, ktoré má vo svojej správe alebo na základe dohôd s inými správcami v meste) vrátane havarijnej služby non stop – 24 hodín denne.

Okrem toho poskytuje netradične výhodné podmienky poistenia bytových domov, kompletný servis pri vybavovaní úverových zmlúv a má dokonca oprávnenie na likvidáciu zdraviu škodlivého azbestu.

Vlastníci bytov a ďalší klienti bytového družstva, napríklad úrady, majú možnosť všetko vybaviť na jednom mieste - v Klientskom centre OSBD Nitra.

Pozrite si zoznam služieb v Klientskom centre

Služby za dobré ceny a v čase, keď ich potrebujete

Každý správca bytových domov musí zabezpečovať celý komplex služieb. Výhodou OSBD je, že služby zabezpečuje na 80 percent vlastnými kapacitami. Družstvo má svojich technikov, majstrov, administratívnych pracovníkov aj vhodný softvér. Preto môže ponúkať naozaj komplexný balík služieb za dobré ceny a vybaví ich v čase, keď to ľudia práve potrebujú.

Práve toto podľa mnohých našich členov zohráva úlohu pri rozhodovaní o tom, komu správu bytového domu zveriť. Pre vlastníkov nie je totiž najrozhodujúcejší poplatok za správu, ktorý môže byť u niektorých konkurenčných správcov nižší. je možné, že rozdiel je len v DPH, ak daný správca nie je platcom. Ale ak zabezpečuje väčšinu služieb dodávateľsky, môžu sa v konečnom dôsledku poplatky pre užívateľov bytov predražiť.

  Pozrite si cenník úkonov OSBD

  Cenník prác údržby (link do Tlačív)

Čo zabezpečí Centrálne stredisko údržby v Nitre

Centrálne stredisko údržby v Nitre má svoju základňu na Klokočine, odkiaľ údržbárske tímy vyrážajú na tisíce opráv a zásahov ročne po celom meste. Momentálne zabezpečuje stredisko údržbu bytového fondu od 7:30 ráno do 16:00 a potom až do rána je pre bytové domy k dispozícii Havarijná služba pre poruchy elektriny a vody. Potrebné opravy a iné údržbárske práce teda družstvo ponúka 24 hodín každý deň, vrátane víkendov a sviatkov.

Ďalším plusom je, že družstvo má oprávnenia na likvidáciu zdraviu škodlivého azbestu, ktorý je stále súčasťou mnohých bytov na Slovensku.

Špecialisti OSBD Nitra bezpečne odstránia a zlikvidujú azbest z bytov aj z exteriérov bytových domov. Väčšinou sa vlastníci pre takýto krok rozhodnú v rámci komplexnej obnovy domu alebo výmeny rozvodov vody či plynu v dome, ale táto expertná služba je dostupná aj samostatne.

Potrebujete opravu, pomoc? Kontaktujte Centrálne stredisko údržby