Aktuality OSBD

Vyúčtovanie za teplo a dodávku teplej, studenej vody a spotreby v byte za r.2023

Vyúčtovanie za teplo a dodávku teplej, studenej vody a spotreby v byte za r.2023

Ročné vyúčtovanie nákladov na bývanie vám správca musí doručiť (vlastníkovi bytu), najneskôr do 31. mája. Vo vyúčtovaní nesmú chýbať údaje k platbám za teplo na vykurovanie (ÚK) a ohrev teplej vody (TV), za objem studenej a teplej vody.

Vyúčtovanie za teplo a dodávku teplej vody, studenej vody a spotreby v byte za rok 2023

Ročné vyúčtovanie nákladov na bývanie vám správca musí doručiť najneskôr do 31. mája.

Vo vyúčtovaní nákladov spojených s vyúčtovaním bytu však nesmú chýbať údaje k platbám za teplo na vykurovanie (ÚK) a ohrev teplej vody (TV), za objem studenej a teplej vody. Vo vyúčtovaní nákladov pribudnú ďalšie  informatívne parametre, ako je referenčná  hodnota  spotreby tepla a TV, merná spotreba  UK a TV v zmysle  novej vyhlášky 503/2023 Z.z

Náklady na ohrev teplej vody: Rozpočítavajú sa podľa vyhlášky 503 / 2023 / Z.z.

Rozdeľujú sa na základnú a spotrebnú zložku. Základná zložka  najviac 20 % je rozpočítaná rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor. Zvyšných 80 % sa určuje individuálne, podľa spotreby teplej vody na vodomeroch.

Náklady na teplo na vykurovanie: Rozpočítavajú sa podľa vyhlášky 503 / 2023 Z.z.

Celkové náklady na vykurovanie sa takisto delia. Časť sa rozpočítava podľa plochy bytu (základná zložka) a časť podľa spotreby nameranej na pomerových rozdelovačov vykurovacích nákladov - PRVN (spotrebná zložka). Môže to byť napríklad 60 % podľa plochy bytu a 40 % podľa hodnôt odčítaných z PRVN. Vlastníci bytov a nebytových priestorov môžu rozhodnúť o zmene podielu základnej zložky, nesmie  byť však nižší ako 30 %. Tento základný pomer je stanovený vyhláškou Vyhláška 503/2023 Z.z.. Uvedená Vyhláška prináša novinku vo vyúčtovaní nákladov na teplo (UK) pre rok 2023. Jedná sa o úpravu základnej a spotrebnej zložky tepla na základe  Špecifického nákladu pre jednotlivé byty (N), vyjadrený €/m² a je vyjadrený ako podiel celkového nákladu pre ÚK určitého bytu a jeho podlahovej plochy.  Z takto vypočítaných pomerov pre každý byt sa potom vypočíta Podiel špecifických nákladov (P) medzi maximálnym špecifickým nákladom na byt a minimálnym nákladom na byt vyjadrený v €/m².  Na základe  takto vypočítaného  podielu (P) pre byt, nesmie byť hodnota P väčšia ako  2,5.  Ak je hodnota vyššia ako 2,5 upravuje sa základná zložka  o celé percento nahor. Ak je totiž  byt obklopený bytmi, v ktorých sa kúri, dochádza k prestupom tepla cez steny. Aj byt s vypnutým vykurovacím zariadením teda spotrebuje určité množstvo tepla. Spracovanie ročného vyúčtovania okrem správcu, zabezpečujú formou prílohy k vyúčtovaniu aj zmluvné organizácie ako sú ISTA Slovakia, Techem, spol. s.r.o. a Certa K, s.r o. Nitra.

Príprava vyúčtovania vždy vychádza z odpočtov určených meradiel a prístrojov (vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov - PRVN na radiátoroch) u vlastníkov v bytoch. Doteraz každý pozná odpočet, kde príde odpočtár a fyzicky odpočíta stavy meradiel, ktoré zapíše do odpočtového protokolu. V súčasnosti už na 80% prevažuje odpočet cez rádiový zber dát z vodomerov a PRVN pre ÚK, SV a TV v byte, t.j. bez vstupu do bytu.

Diaľkový odpočet meračov spotreby energie a vody chráni súkromie vlastníkov a užívateľov bytov.

V čase inteligentných technológií a internetu je takmer neuveriteľné, že užívatelia bytov musia v určitý deň a hodinu zostať doma a čakať na odpočtovú službu, ktorá fyzicky vykoná odpočet spotreby energie a vody z meračov umiestnených v byte. Navyše k informáciám o spotrebe tepla alebo vody sa väčšina vlastníkov bytov dostane až v ročnom vyúčtovaní, ktoré sa vykonáva raz ročne. Zdá sa však, že záujem o nové technológie diaľkového odpočtu dát s možnosťou kontroly aktuálnych hodnôt spotreby prostredníctvom internetu zo strany správcov a užívateľov bytov narastá. Pokiaľ vlastník bytu zistí počas roka, že sa mu poškodil merač PRVN alebo vodomer, je povinný nahlásiť chybu okamžite správcovi  aby bola chyba zdokumentovaná  a vyhli sme sa zbytočne vypočítaním  náhradných spotrieb. Pri klasických odpočtoch odpočtárom  platí, že odpočty z PRVN a vodomerov musia byť nahlásené do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roku.