Aktuality OSBD

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov bude možné od 25.5.2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách :

Pondelok : 8:00 - 15:00

Utorok : 8:00 - 15:00

Streda : 8:00 - 15:00

Štvrtok : 8:00 - 15:00

Piatok : 8:00 - 14:00

Klientske centrum: tel.č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk:

učtáreň nájomného: tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/692 7811 vyúčtovanie Vráble.

Osobné vybavovanie reklamácií údajov z vyúčtovania za Vráble bude možné v stredisku údržby Vráble

v dňoch 3.6.2020 a 10.6.2020 v čase od 13:00 do 16:00

.

Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

zodpovednosť výsledky prináša a preto nastal čas na 4. fázu uvoľňovania. Premiér SR dňa 18.5.2020 ohlásil výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie.

Na základe vyššie uvedeného prehodnotilo OSBD Nitra doterajšie opatrenia a prijalo nasledovné zmeny na pracovisku:

1 ) S účinnosťou od 25.5.2020 bude umožnený vstup do administratívnej budovy pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek v kancelárií Klientskeho centra.

2 ) Pri vstupe do priestorov administratívnej budovy bude povinnosťou klientov používať ochranného rúška, aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre.

3 ) Koordinovanie vstupu do budovy pre klientov bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec družstva.

4 ) S účinnosťou od 20.05.2020 sa povoľuje možnosť rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spôsobom konania schôdzí vlastníkov, resp. písomného hlasovania bez obmedzenia počtu osôb pri dodržaní všetkých opatrení zabraňujúcich šíreniu COVID-19.

.

Vyúčtovanie za teplo, vodu a spotrebu v byte za r.2019

Vyúčtovanie za teplo, vodu a spotrebu v byte za r.2019

Ročné vyúčtovanie nákladov na bývanie vám správca musí doručiť najneskôr do 31. mája. Vo vyúčtovaní nesmú chýbať údaje k platbám za teplo na vykurovanie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV), za objem studenej a teplej úžitkovej vody.

Vyúčtovanie za teplo a dodávku teplej vody, studenej vody a spotreby v byte za rok 2019.

Ročné vyúčtovanie nákladov na bývanie vám správca musí doručiť najneskôr do 31. mája.

Vo vyúčtovaní nákladov spojených s vyúčtovaním bytu však nesmú chýbať údaje k platbám za teplo na vykurovanie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV), za objem studenej a teplej úžitkovej vody.

Náklady na ohrev teplej vody: Rozpočítavajú sa podľa vyhlášky 240/2016 Z.z.

Rozdeľujú sa na základnú a spotrebnú zložku. Základná zložka 20 % je rozpočítaná rovnakým dielom medzi každý byt a nebytový priestor. Zvyšných 80 % sa určuje individuálne, podľa spotreby teplej úžitkovej vody

Náklady na teplo na vykurovanie: Rozpočítavajú sa podľa vyhlášky 240/2016 Z.z.

Celkové náklady na vykurovanie sa takisto delia. Časť sa rozpočítava podľa plochy bytu a časť podľa spotreby, nameranej na meračoch. Môže to byť napríklad 60 % podľa plochy bytu a 40 % podľa hodnôt odčítaných z meračov. Tento základný pomer je stanovený vyhláškou, pokiaľ si vlastníci v bytovom dome neschválili na schôdzi iný pomer rozúčtovania. Z týchto pomerov sa potom vypočíta podiel pre váš byt. Základnú zložku (60 % podľa príkladu vyššie) platia všetci majitelia bytov, aj tí, ktorí nekúria. Ak je totiž ich byt obklopený bytmi, v ktorých sa kúri, dochádza k prestupom tepla cez steny. Aj byt s vypnutým vykurovacím zariadením teda spotrebuje určité množstvo tepla. Spracovanie ročného vyúčtovania okrem správcu, zabezpečujú formou prílohy k vyúčtovaniu aj zmluvné organizácie ako sú ISTA Slovakia, Techem, spol. s.r.o., V. I. Trade, s.r o. Nitra a Certa K, s.r o. Nitra.

Príprava vyúčtovania vždy vychádza z odpočtov meradiel (vodomerov a pomerových rozdeľovačov tepla na radiátoroch) u vlastníkov v bytoch. Doteraz každý pozná odpočet, kde príde odpočtár a fyzicky odpočíta stavy meradiel, ktoré zapíše do odpočtového protokolu. V súčasnosti sa ale začína používať odpočet cez rádiový zber dát z meradiel ÚK, SV a TÚV v byte.

Diaľkový odpočet meračov spotreby energie a vody chráni súkromie vlastníkov a užívateľov bytov.

V čase inteligentných technológií a internetu je takmer neuveriteľné, že užívatelia bytov musia v určitý deň a hodinu zostať doma a čakať na odpočtovú službu, ktorá fyzicky vykoná odpočet spotreby energie a vody z meračov umiestnených v byte. Navyše k informáciám o spotrebe tepla alebo vody sa väčšina vlastníkov bytov dostane až v ročnom vyúčtovaní, ktoré sa vykonáva raz ročne. Zdá sa však, že záujem o nové technológie diaľkového odpočtu dát s možnosťou kontroly aktuálnych hodnôt spotreby prostredníctvom internetu zo strany správcov a užívateľov bytov narastá.

Čo znamenajú hlavné položky a ako si skontrolujete správnosť sumy?

Spotreba tepla na ÚK, TÚV a množstvo dodanej studenej vody: Tieto náklady sa rozpočítavajú podľa spotreby na meračoch. Ak si chcete skontrolovať, či je všetko v poriadku, porovnajte si čísla spotreby vo vyúčtovaní s číslom z odpočtového protokolu vodomerov a pomerových meračov tepla. Ak už máte namontovanú rádiovú technológiu, je možnosť kontroly odpočtov kedykoľvek v priebehu rozúčtovacieho obdobia, pričom vlastník môže aktuálne sledovať údaje cez internetový portál za úhradu. Na základe jednoduchého prístupu k informáciám o spotrebe môže užívateľ lepšie regulovať svoje spotrebiteľské správanie a tým optimalizovať náklady na bývanie.