Aktuality OSBD

DÔLEŽITÝ OZNAM č.1

Vážení vlastníci, nájomníci bytov,vážení klienti,

v súvislosti so zákazom vychádzania pre celé Slovensko

od soboty 24.10.2020 do nedele 1.11.2020

a následne prijatých opatrení Ústredného krízového štábu SR v dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku Vám oznamujeme,že

.

- od 26.10.2020 (pondelok) nie je možná osobná návšteva družstva, resp, údržby pre riešenie Vašich požiadaviek.

.

- Vaše požiadavky zasielajte družstvu, resp. údržbe podľa možnosti mailovou poštou,písomne alebo riešte telefonicky,

.

Kontakt:

.

Klientske centrum - tel. kontakt: 6927841, 6927842, 0905 433 765 mailová adresa: klientcentrum@osbdnr.sk

.

Centrálne stredisko údržby, Benkova 2,Nitra

- majstri údržby – 6 510 301, mail: mudry@osbdnr.sk

- vedúci CSU – 6 510 243, mail: latecka@osbdnr.sk

- stredisko Vráble –78 34 084, mail: vrable@osbdnr.sk

.

Veríme, že nájdeme u Vás porozumenie a vzájomným rešpektovaním sa, pomôžeme eliminovať riziko ochorenia COVID-19, na čo možno najmenšiu mieru.

Všetky dôležité informácie a oznamy budeme zverejňovať na našej webovej stránke www.osbdnr.sk, a budeme ich priebežne aktualizovať v nadväznosti na

aktuálnu celospoločenskú situáciu.

Ďakujeme za porozumenie.

DÔLEŽITÝ OZNAM č.2

V priebehu mesiaca október 2020 sa budú v bytových domoch v správe Okresného stavebného bytového družstva so sídlom Dlhá č. 4 v Nitre konať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vzhľadom na aktuálne prijaté Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 Vám oznamujeme nasledovné :

-

schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa uskutočňuje na základe ust. § 8b ods. 1 písm. f) a ust. § 14a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

-

Opatrenie č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 vyníma zo zákazov v ňom uvedených „ zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov a tiež zasadnutia ( schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona“.

-

Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov je teda schôdza, ktorá sa v zmysle Opatrenia č. OLP/8326/2020 „uskutočňuje na základe zákona“ a preto sa na ňu nevzťahujú zákazy uvedené v tomto opatrení.

-

Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa teda môžu uskutočniť bez obmedzenia počtu účastníkov za dodržania nasledovných opatrení:

- bez ohľadu na to, či sa schôdza koná v interiéri alebo exteriéri musia mať všetci prítomní prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) rúškom alebo šatkou, šálom a pod.,

- platí zákaz podávania rúk ,

- pokiaľ sa schôdza uskutočňuje v interiéri je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- odporúča sa používať vlastné pero pri podpisovaní listín,

- vlastník bytu, ktorý trpí akútnym respiračným ochorením je povinný zostať v domácej izolácii,

- v prípade konania schôdze v interiéri, v ktorom je zabezpečené sedenie, zabezpečiť podľa možnosti sedenie tak, aby obsadenými miestami bolo jedno miesto voľné.

Čo sa týka zákazu uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, podľa uznes. vlády SR č. 645 zo dňa 12.10.2020, treba vychádzať z aplikácie zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, kde je zadefinované, že výkon tohto práva slúži občanom na využitie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Iné zhromaždenia neslúžiace tomuto účelu sa nepovažujú za zhromaždenie podľa tohto zákona. Schôdza vlastníkov sa uskutočňuje za účelom rozhodovania o správe domu vlastníkmi bytov, teda nie je výkonom zhromažďovacieho práva v zmysle citovaného zákona.

Pokiaľ vlastníci bytov odmietnu prísť na schôdzu, je to ich slobodná voľba, je však potrebné vyhotoviť zápisnicu, v ktorej uvediete, že schôdza sa v zvolanom termíne neuskutočnila, podpíšete ju Vy ako zástupca vlastníkov a overovatelia.

Vyúčtovanie za teplo, vodu a spotrebu v byte za r.2019

Vyúčtovanie za teplo, vodu a spotrebu v byte za r.2019

Ročné vyúčtovanie nákladov na bývanie vám správca musí doručiť najneskôr do 31. mája. Vo vyúčtovaní nesmú chýbať údaje k platbám za teplo na vykurovanie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV), za objem studenej a teplej úžitkovej vody.

Vyúčtovanie za teplo a dodávku teplej vody, studenej vody a spotreby v byte za rok 2020

Ročné vyúčtovanie nákladov na bývanie vám správca musí doručiť najneskôr do 31. mája.

Vo vyúčtovaní nákladov spojených s vyúčtovaním bytu však nesmú chýbať údaje k platbám za teplo na vykurovanie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV), za objem studenej a teplej úžitkovej vody.

Náklady na ohrev teplej vody: Rozpočítavajú sa podľa vyhlášky 240/2016 Z.z.

Rozdeľujú sa na základnú a spotrebnú zložku. Základná zložka 20 % je rozpočítaná rovnakým dielom medzi každý byt a nebytový priestor. Zvyšných 80 % sa určuje individuálne, podľa spotreby teplej úžitkovej vody

Náklady na teplo na vykurovanie: Rozpočítavajú sa podľa vyhlášky 240/2016 Z.z.

Celkové náklady na vykurovanie sa takisto delia. Časť sa rozpočítava podľa plochy bytu a časť podľa spotreby, nameranej na meračoch. Môže to byť napríklad 60 % podľa plochy bytu a 40 % podľa hodnôt odčítaných z meračov. Tento základný pomer je stanovený vyhláškou, pokiaľ si vlastníci v bytovom dome neschválili na schôdzi iný pomer rozúčtovania. Z týchto pomerov sa potom vypočíta podiel pre váš byt. Základnú zložku (60 % podľa príkladu vyššie) platia všetci majitelia bytov, aj tí, ktorí nekúria. Ak je totiž ich byt obklopený bytmi, v ktorých sa kúri, dochádza k prestupom tepla cez steny. Aj byt s vypnutým vykurovacím zariadením teda spotrebuje určité množstvo tepla. Spracovanie ročného vyúčtovania okrem správcu, zabezpečujú formou prílohy k vyúčtovaniu aj zmluvné organizácie ako sú ISTA Slovakia, Techem, spol. s.r.o., V. I. Trade, s.r o. Nitra a Certa K, s.r o. Nitra.

Príprava vyúčtovania vždy vychádza z odpočtov meradiel (vodomerov a pomerových rozdeľovačov tepla na radiátoroch) u vlastníkov v bytoch. Doteraz každý pozná odpočet, kde príde odpočtár a fyzicky odpočíta stavy meradiel, ktoré zapíše do odpočtového protokolu. V súčasnosti sa ale začína používať odpočet cez rádiový zber dát z meradiel ÚK, SV a TÚV v byte.

Diaľkový odpočet meračov spotreby energie a vody chráni súkromie vlastníkov a užívateľov bytov.

V čase inteligentných technológií a internetu je takmer neuveriteľné, že užívatelia bytov musia v určitý deň a hodinu zostať doma a čakať na odpočtovú službu, ktorá fyzicky vykoná odpočet spotreby energie a vody z meračov umiestnených v byte. Navyše k informáciám o spotrebe tepla alebo vody sa väčšina vlastníkov bytov dostane až v ročnom vyúčtovaní, ktoré sa vykonáva raz ročne. Zdá sa však, že záujem o nové technológie diaľkového odpočtu dát s možnosťou kontroly aktuálnych hodnôt spotreby prostredníctvom internetu zo strany správcov a užívateľov bytov narastá.

Čo znamenajú hlavné položky a ako si skontrolujete správnosť sumy?

Spotreba tepla na ÚK, TÚV a množstvo dodanej studenej vody: Tieto náklady sa rozpočítavajú podľa spotreby na meračoch. Ak si chcete skontrolovať, či je všetko v poriadku, porovnajte si čísla spotreby vo vyúčtovaní s číslom z odpočtového protokolu vodomerov a pomerových meračov tepla. Ak už máte namontovanú rádiovú technológiu, je možnosť kontroly odpočtov kedykoľvek v priebehu rozúčtovacieho obdobia, pričom vlastník môže aktuálne sledovať údaje cez internetový portál za úhradu. Na základe jednoduchého prístupu k informáciám o spotrebe môže užívateľ lepšie regulovať svoje spotrebiteľské správanie a tým optimalizovať náklady na bývanie.