Komplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD Nitra

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov bude možné od 25.5.2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách :

Pondelok : 8:00 - 15:00

Utorok : 8:00 - 15:00

Streda : 8:00 - 15:00

Štvrtok : 8:00 - 15:00

Piatok : 8:00 - 14:00

Klientske centrum: tel.č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk:

učtáreň nájomného: tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/692 7811 vyúčtovanie Vráble.

Osobné vybavovanie reklamácií údajov z vyúčtovania za Vráble bude možné v stredisku údržby Vráble

v dňoch 3.6.2020 a 10.6.2020 v čase od 13:00 do 16:00

.

Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

zodpovednosť výsledky prináša a preto nastal čas na 4. fázu uvoľňovania. Premiér SR dňa 18.5.2020 ohlásil výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie.

Na základe vyššie uvedeného prehodnotilo OSBD Nitra doterajšie opatrenia a prijalo nasledovné zmeny na pracovisku:

1 ) S účinnosťou od 25.5.2020 bude umožnený vstup do administratívnej budovy pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek v kancelárií Klientskeho centra.

2 ) Pri vstupe do priestorov administratívnej budovy bude povinnosťou klientov používať ochranného rúška, aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre.

3 ) Koordinovanie vstupu do budovy pre klientov bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec družstva.

4 ) S účinnosťou od 20.05.2020 sa povoľuje možnosť rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spôsobom konania schôdzí vlastníkov, resp. písomného hlasovania bez obmedzenia počtu osôb pri dodržaní všetkých opatrení zabraňujúcich šíreniu COVID-19.

.

Komplexné služby v Klientskom centre OSBD Nitra

V akých veciach vám môže Klientske centrum pomôcť

Klient bytového družstva môže v našom centre, ktoré sídli na Dlhej ulici č. 4, Nitra-Chrenová vybaviť prakticky všetky bežne sa vyskytujúce požiadavky:

 • Vydávame potrebné potvrdenia, napríklad:
  • Potvrdenie správcu o nedoplatkoch,
  • potvrdenie o veku stavby – za účelom znaleckého posudku,
  • potvrdenie o výške poistného – ak vlastník rieši poistnú udalosť.
 • Realizujeme zmeny a prevody práv vlastníkov a členov:
  • zmena vlastníka bytu pri predaji, dedičstve, rozvode...,
  • prevod členských práv družstevných bytov.
 • Vybavíme podnájom družstevného bytu, ktorý schvaľuje Predstavenstvo bytového družstva.

 • Poskytujeme nasledujúce služby:
  • informácie o zálohových platbách,
  • informácie alebo zmeny mesačného predpisu,
  • informácie alebo prípadné vyriešenie nezrovnalosti v ročnom vyúčtovaní,
  • informácie o platbách do fondu prevádzky, údržby a opráv. 
 • Prijímame požiadavky na:
  • opravy a údržbu realizované cez Centrálne stredisko údržby resp. pracovisko Vráble,
  • riešenie porúch a problémov v spoločných priestoroch (okrem iného aj deratizácia, plesne a pod.),
  • prijímame Žiadosti o stavebné úpravy za účelom udelenia súhlasu alebo predbežného súhlasu.
 • Vyhľadáme potrebné dokumenty a informácie v archíve OSBD ako je:
  • projektová dokumentácia (pre identifikáciu nosných priečok, vlastníctva pivníc) a pod.,
  • informácie o minulých obnovách bytových domov.
 • Poskytujeme informácie a asistenciu pri riešení rôznych problémov týkajúcich sa bytov a bytových domov v správe OSBD.

Čo vybavíte osobne, telefonicky, e-mailom:

Všetky informácie a podporu vám radi poskytneme pri osobnej návšteve klientskeho centra (prosím, nezabudnite si občiansky preukaz). Niektoré záležitosti možno vybaviť aj e-mailom: napr. nahlásenie zmeny v počte osôb a telefonicky: všeobecné informácie a informácie o platbách, ale iba na základe vášho variabilného symbolu.

Ak si nie ste istí, či treba prísť osobne alebo čo k vybaveniu vašej veci potrebujete, zatelefonujte nám ešte pred osobnou návštevou v pracovný deň od 8:00 hod.

Úradné hodiny Klientskeho centra:

Pondelok: 8:00 – 15:30
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 17:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00


Počas štátnych sviatkov býva Klientske centrum zatvorené.

Za ktoré služby v Klientskom centre zaplatíte?

Informácie, poradenstvo ako aj mnohé iné služby sú pre zákazníkov Klientskeho centra bezplatné.

Administratívne poplatky za platené služby (najmä vydávanie potvrdení, výpisy z archívu, realizácia predpisov atď.) sa uhrádzajú priamo v klientskom centre.

Netýka sa to však mesačných zálohových platieb, nedoplatkov a úhrad faktúr, ktoré sa platia prevodom na účet.

Upozornenie: Poplatky za služby poskytované v Klientskom centre OSBD možno v súčasnosti uhrádzať len v hotovosti, teda nie je možná platba platobnou kartou.

Cenník za služby OSBD - Cenník pre stanovenie poplatkov za úkony družstva si môžete pozrieť tu