Komplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD Nitra

DÔLEŽITÝ OZNAM č.1

Vážení vlastníci, nájomníci bytov,vážení klienti,

v súvislosti so zákazom vychádzania pre celé Slovensko

od soboty 24.10.2020 do nedele 1.11.2020

a následne prijatých opatrení Ústredného krízového štábu SR v dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku Vám oznamujeme,že

.

- od 26.10.2020 (pondelok) nie je možná osobná návšteva družstva, resp, údržby pre riešenie Vašich požiadaviek.

.

- Vaše požiadavky zasielajte družstvu, resp. údržbe podľa možnosti mailovou poštou,písomne alebo riešte telefonicky,

.

Kontakt:

.

Klientske centrum - tel. kontakt: 6927841, 6927842, 0905 433 765 mailová adresa: klientcentrum@osbdnr.sk

.

Centrálne stredisko údržby, Benkova 2,Nitra

- majstri údržby – 6 510 301, mail: mudry@osbdnr.sk

- vedúci CSU – 6 510 243, mail: latecka@osbdnr.sk

- stredisko Vráble –78 34 084, mail: vrable@osbdnr.sk

.

Veríme, že nájdeme u Vás porozumenie a vzájomným rešpektovaním sa, pomôžeme eliminovať riziko ochorenia COVID-19, na čo možno najmenšiu mieru.

Všetky dôležité informácie a oznamy budeme zverejňovať na našej webovej stránke www.osbdnr.sk, a budeme ich priebežne aktualizovať v nadväznosti na

aktuálnu celospoločenskú situáciu.

Ďakujeme za porozumenie.

DÔLEŽITÝ OZNAM č.2

V priebehu mesiaca október 2020 sa budú v bytových domoch v správe Okresného stavebného bytového družstva so sídlom Dlhá č. 4 v Nitre konať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vzhľadom na aktuálne prijaté Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 Vám oznamujeme nasledovné :

-

schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa uskutočňuje na základe ust. § 8b ods. 1 písm. f) a ust. § 14a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

-

Opatrenie č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 vyníma zo zákazov v ňom uvedených „ zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov a tiež zasadnutia ( schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona“.

-

Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov je teda schôdza, ktorá sa v zmysle Opatrenia č. OLP/8326/2020 „uskutočňuje na základe zákona“ a preto sa na ňu nevzťahujú zákazy uvedené v tomto opatrení.

-

Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa teda môžu uskutočniť bez obmedzenia počtu účastníkov za dodržania nasledovných opatrení:

- bez ohľadu na to, či sa schôdza koná v interiéri alebo exteriéri musia mať všetci prítomní prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) rúškom alebo šatkou, šálom a pod.,

- platí zákaz podávania rúk ,

- pokiaľ sa schôdza uskutočňuje v interiéri je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- odporúča sa používať vlastné pero pri podpisovaní listín,

- vlastník bytu, ktorý trpí akútnym respiračným ochorením je povinný zostať v domácej izolácii,

- v prípade konania schôdze v interiéri, v ktorom je zabezpečené sedenie, zabezpečiť podľa možnosti sedenie tak, aby obsadenými miestami bolo jedno miesto voľné.

Čo sa týka zákazu uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, podľa uznes. vlády SR č. 645 zo dňa 12.10.2020, treba vychádzať z aplikácie zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, kde je zadefinované, že výkon tohto práva slúži občanom na využitie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Iné zhromaždenia neslúžiace tomuto účelu sa nepovažujú za zhromaždenie podľa tohto zákona. Schôdza vlastníkov sa uskutočňuje za účelom rozhodovania o správe domu vlastníkmi bytov, teda nie je výkonom zhromažďovacieho práva v zmysle citovaného zákona.

Pokiaľ vlastníci bytov odmietnu prísť na schôdzu, je to ich slobodná voľba, je však potrebné vyhotoviť zápisnicu, v ktorej uvediete, že schôdza sa v zvolanom termíne neuskutočnila, podpíšete ju Vy ako zástupca vlastníkov a overovatelia.

Komplexné služby v Klientskom centre OSBD Nitra

V akých veciach vám môže Klientske centrum pomôcť

Klient bytového družstva môže v našom centre, ktoré sídli na Dlhej ulici č. 4, Nitra-Chrenová vybaviť prakticky všetky bežne sa vyskytujúce požiadavky:

 • Vydávame potrebné potvrdenia, napríklad:
  • Potvrdenie správcu o nedoplatkoch,
  • potvrdenie o veku stavby – za účelom znaleckého posudku,
  • potvrdenie o výške poistného – ak vlastník rieši poistnú udalosť.
 • Realizujeme zmeny a prevody práv vlastníkov a členov:
  • zmena vlastníka bytu pri predaji, dedičstve, rozvode...,
  • prevod členských práv družstevných bytov.
 • Vybavíme podnájom družstevného bytu, ktorý schvaľuje Predstavenstvo bytového družstva.

 • Poskytujeme nasledujúce služby:
  • informácie o zálohových platbách,
  • informácie alebo zmeny mesačného predpisu,
  • informácie alebo prípadné vyriešenie nezrovnalosti v ročnom vyúčtovaní,
  • informácie o platbách do fondu prevádzky, údržby a opráv. 
 • Prijímame požiadavky na:
  • opravy a údržbu realizované cez Centrálne stredisko údržby resp. pracovisko Vráble,
  • riešenie porúch a problémov v spoločných priestoroch (okrem iného aj deratizácia, plesne a pod.),
  • prijímame Žiadosti o stavebné úpravy za účelom udelenia súhlasu alebo predbežného súhlasu.
 • Vyhľadáme potrebné dokumenty a informácie v archíve OSBD ako je:
  • projektová dokumentácia (pre identifikáciu nosných priečok, vlastníctva pivníc) a pod.,
  • informácie o minulých obnovách bytových domov.
 • Poskytujeme informácie a asistenciu pri riešení rôznych problémov týkajúcich sa bytov a bytových domov v správe OSBD.

Čo vybavíte osobne, telefonicky, e-mailom:

Všetky informácie a podporu vám radi poskytneme pri osobnej návšteve klientskeho centra (prosím, nezabudnite si občiansky preukaz). Niektoré záležitosti možno vybaviť aj e-mailom: napr. nahlásenie zmeny v počte osôb a telefonicky: všeobecné informácie a informácie o platbách, ale iba na základe vášho variabilného symbolu.

Ak si nie ste istí, či treba prísť osobne alebo čo k vybaveniu vašej veci potrebujete, zatelefonujte nám ešte pred osobnou návštevou v pracovný deň od 8:00 hod.

Úradné hodiny Klientskeho centra:

Pondelok: 8:00 – 15:30
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 17:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00


Počas štátnych sviatkov býva Klientske centrum zatvorené.

Za ktoré služby v Klientskom centre zaplatíte?

Informácie, poradenstvo ako aj mnohé iné služby sú pre zákazníkov Klientskeho centra bezplatné.

Administratívne poplatky za platené služby (najmä vydávanie potvrdení, výpisy z archívu, realizácia predpisov atď.) sa uhrádzajú priamo v klientskom centre.

Netýka sa to však mesačných zálohových platieb, nedoplatkov a úhrad faktúr, ktoré sa platia prevodom na účet.

Upozornenie: Poplatky za služby poskytované v Klientskom centre OSBD možno v súčasnosti uhrádzať len v hotovosti, teda nie je možná platba platobnou kartou.

Cenník za služby OSBD - Cenník pre stanovenie poplatkov za úkony družstva si môžete pozrieť tu