Komplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD Nitra

Komplexné služby v Klientskom centre OSBD Nitra

V akých veciach vám môže Klientske centrum pomôcť

Klient bytového družstva môže v našom centre, ktoré sídli na Dlhej ulici č. 4, Nitra-Chrenová vybaviť prakticky všetky bežne sa vyskytujúce požiadavky:

 • Vydávame potrebné potvrdenia, napríklad:
  • Potvrdenie správcu o nedoplatkoch,
  • potvrdenie o veku stavby – za účelom znaleckého posudku,
  • potvrdenie o výške poistného – ak vlastník rieši poistnú udalosť.
 • Realizujeme zmeny a prevody práv vlastníkov a členov:
  • zmena vlastníka bytu pri predaji, dedičstve, rozvode...,
  • prevod členských práv družstevných bytov.
 • Vybavíme podnájom družstevného bytu, ktorý schvaľuje Predstavenstvo bytového družstva.

 • Poskytujeme nasledujúce služby:
  • informácie o zálohových platbách,
  • informácie alebo zmeny mesačného predpisu,
  • informácie alebo prípadné vyriešenie nezrovnalosti v ročnom vyúčtovaní,
  • informácie o platbách do fondu prevádzky, údržby a opráv. 
 • Prijímame požiadavky na:
  • opravy a údržbu realizované cez Centrálne stredisko údržby resp. pracovisko Vráble,
  • riešenie porúch a problémov v spoločných priestoroch (okrem iného aj deratizácia, plesne a pod.),
  • prijímame Žiadosti o stavebné úpravy za účelom udelenia súhlasu alebo predbežného súhlasu.
 • Vyhľadáme potrebné dokumenty a informácie v archíve OSBD ako je:
  • projektová dokumentácia (pre identifikáciu nosných priečok, vlastníctva pivníc) a pod.,
  • informácie o minulých obnovách bytových domov.
 • Poskytujeme informácie a asistenciu pri riešení rôznych problémov týkajúcich sa bytov a bytových domov v správe OSBD.

Čo vybavíte osobne, telefonicky, e-mailom:

Všetky informácie a podporu vám radi poskytneme pri osobnej návšteve klientskeho centra (prosím, nezabudnite si občiansky preukaz). Niektoré záležitosti možno vybaviť aj e-mailom: napr. nahlásenie zmeny v počte osôb a telefonicky: všeobecné informácie a informácie o platbách, ale iba na základe vášho variabilného symbolu.

Ak si nie ste istí, či treba prísť osobne alebo čo k vybaveniu vašej veci potrebujete, zatelefonujte nám ešte pred osobnou návštevou v pracovný deň.

Počas štátnych sviatkov býva Klientske centrum zatvorené.

Za ktoré služby v Klientskom centre zaplatíte?

Informácie, poradenstvo ako aj mnohé iné služby sú pre zákazníkov Klientskeho centra bezplatné.

Administratívne poplatky za platené služby (najmä vydávanie potvrdení, výpisy z archívu, realizácia predpisov atď.) sa uhrádzajú priamo v klientskom centre.

Netýka sa to však mesačných zálohových platieb, nedoplatkov a úhrad faktúr, ktoré sa platia prevodom na účet.

Upozornenie: Poplatky za služby poskytované v Klientskom centre OSBD možno v súčasnosti uhrádzať len v hotovosti, teda nie je možná platba platobnou kartou.

Cenník za služby OSBD - Cenník pre stanovenie poplatkov za úkony družstva si môžete pozrieť tu