Aktuality OSBD

Aktuálne informácie z OSBD

Obnova bytovej budovy zo ŠFRB - aktuálne platné podmienky

Obnova bytovej budovy zo ŠFRB - aktuálne platné podmienky

S účinnosťou od 1.februára 2022 došlo k zmene zákona a vyhlášky o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktoré menia doterajšie podmienky čerpania úverov na obnovy bytových domov.
Úprava cien „stočného“ odpadovej vody od ZsVS 10-2021

Úprava cien „stočného“ odpadovej vody od ZsVS 10-2021

Podľa prípisu od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZsVS) sa od 1.10.2021 zvyšuje cena "stočného" (odvod a čistenie odpadovej vody).
Vyúčtovanie za teplo, vodu a spotrebu v byte za r.2022

Vyúčtovanie za teplo, vodu a spotrebu v byte za r.2022

Ročné vyúčtovanie nákladov na bývanie vám správca musí doručiť najneskôr do 31. mája. Vo vyúčtovaní nesmú chýbať údaje k platbám za teplo na vykurovanie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV), za studenú a teplú úžitkovú vodu.

Technologické odstávky kotolní

Technologické odstávky kotolní

Oznamujeme užívateľom bytov v správe OSBD Nitra, že plánované technologické odstávky konkrétnych kotolní pre domy v správe OSBD Nitra v roku 2022 budú prebiehať podľa nižšie uvedeného harmonogramu.

ODPOČTY vodomerov a meračov tepla za rok 2021

ODPOČTY vodomerov a meračov tepla za rok 2021

V januári 2022 sa v bytových domoch v správe OSBD Nitra budú vykonávať odpočty vodomerov a meračov tepla za uplynulý rok. V domoch s el. meračmi je odčítanie bez vstupu do bytu. Inde bude termín odpočtov oznámený výveskou vo vchode. Ďakujeme za vašu súčinnosť...
Bytové domy a Smernica EÚ o energetickej účinnosti

Bytové domy a Smernica EÚ o energetickej účinnosti

Smernica EU parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 o energetickej účinnosti priniesla zmeny, týkajúce sa bytových domov a čiastočne boli zahrnuté do legislatívy SR zák. 419/2020 Z.z., dopĺňajúci zák. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti.

Celomestská deratizácia v bytových domoch

Celomestská deratizácia v bytových domoch

Celomestskú deratizáciu podľa nariadenia Mestského úradu vykonávajú právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie: Sú povinné zabezpečiť deratizáciu vo vlastných alebo prenajatých objektoch prostredníctvom deratizačných firiem, ktoré sú na túto činnosť odborne spôsobilé.
OSBD Nitra v Zozname správcov bytových domov

OSBD Nitra v Zozname správcov bytových domov

Po ukončení akreditovaného odborného vzdelávania našich zástupcov a preukázaní zákonom stanovených podmienok bolo Okresné stavebné bytové družstvo zapísané do Zoznamu správcov bytových domov, ktorý vedie Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Výstupy z porady so zástupcami vlastníkov v r.2020 a 2021

Výstupy z porady so zástupcami vlastníkov v r.2020 a 2021

V r. 2021 sa neuskutočnili porady so zástupcami vlastníkov v Nitre a vo Vrábľoch, z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej sitácie, nakoľko vyhlášky ÚVZ neumožnovali hromadné podujatia.

V r. 2020 sa v Nitre, dňa 8.9. a vo Vrábľoch 9.9. 2020 konali pracovné porady so zástupcami vlastníkov bytových domov  v správe OSBD Nitra.