Informácie a dokumenty: Hlasovanie vlastníkov

 Žiadosť o elektronické hlasovanie na písomnom hlasovaní
 Tabuľka hlasovania
 Hlasovanie spoluvlastníkov bytu
 Plnomocenstvo: oprávnenie hlasovať na konkrétnu schôdzu, alebo písomne hlasovanie v plnom rozsahu
 Plnomocenstvo: oprávnenie hlasovať trvalé schôdze, alebo písomné hlasovania v plnom rozsahu
 Plnomocenstvo: príkaz ako hlasovať

Zásady hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení

(aktuálny stav platný od 01.02.2020 v znení poslednej novely č. 476/2019 Z.z.)

1. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestoroch, príslušenstva a pozemku zastavaného domom alebo priľahlého pozemku.

2. Rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa prijímajú na schôdzi vlastníkov alebo písomným hlasovaním.

3. Za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome jeden hlas pripadajúci na byt alebo na nebytový priestor; to platí aj vtedy, ak je byt alebo nebytový priestor v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb.

4. Splnomocnenie na zastupovanie pri hlasovaní:
a) vlastník bytu alebo nebytového priestoru môže splnomocniť inú osobu , aby ho pri hlasovaní zastupovala
b) plnomocenstvo musí byť v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom
c) súčasťou plnomocenstva musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o plnomocenstvo na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome

5. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže na zastupovanie splnomocniť:
a) správcu
b) kandidáta na funkciu zástupcu vlastníkov, ak ide o hlasovanie o jeho voľbe
c) zástupcu vlastníkov ak ide o hlasovanie o jeho odvolaní

1/ Schôdza vlastníkov

- zvoláva sa podľa potreby, najmenej raz za kalendárny rok alebo keď o to požiada aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

Zvolať schôdzu môže:

 • správca
 • štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak na ich žiadosť správca nezvolá schôdzu vlastníkov do 15 dní od doručenia žiadosti o jej zvolanie
 • termín, miesto a program schôdze vlastníkov musia byť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome v listinnej podobe oznámené najneskôr sedem dní vopred
 • oznámenie o schôdzi vlastníkov musí byť v listinnej podobe doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak zmluva o výkone správy neurčí iný spôsob doručenia; správcovi musí byť doručené, ak sa ho rozhodovanie týka

Schôdzu vedie: správca, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nerozhodli inak Zápisnica zo schôdze:

 • spíše ju správca, zástupca vlastníkov alebo zvolený vlastník bytu alebo nebytového priestoru
 • podpisujú ju : zapisovateľ a overovatelia
 • prílohou zápisnice je: originál prezenčnej listiny, splnomocnenia, vyjadrenie overovateľa, ak ju odmietol podpísať

Zápisnica musí obsahovať najmä:
a) termín a miesto konania schôdze vlastníkov
b) odsúhlasený program schôdze vlastníkov a výsledky hlasovania k jednotlivým bodom programu
c) znenie prijatých rozhodnutí schôdze vlastníkov
d) iné skutočnosti, o ktorých rozhodli vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome na schôdzi vlastníkov
e) meno, priezvisko a podpisy predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov

Zverejnenie zápisnice a výsledku hlasovania:

 • musí zverejniť ten, kto schôdzu zvolal
 • najneskôr do siedmich dní od konania schôdze spôsobom v dome obvyklým
 • oznámenie o výsledku hlasovania musí obsahovať dátum jeho zverejnenia
 • ak schôdzu zvolala štvrtina vlastníkov musia správcovi doručiť zápisnicu do siedmich dní od konania schôdze

2/ Písomné hlasovanie

Písomné hlasovanie môže vyhlásiť:
 • správca
 • štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak na ich žiadosť správca nevyhlásil písomné hlasovanie do 15 dní od doručenia žiadosti o jeho vyhlásenie
 • termín, miesto a otázky písomného hlasovania musia byť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome oznámené najneskôr sedem dní vopred
 • oznámenie o písomnom hlasovaní musí byť v listinnej podobe doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak zmluva o výkone správy neurčí iný spôsob doručenia; správcovi musí byť doručené, ak sa ho rozhodovanie týka
 • písomné hlasovanie sa uskutočňuje na hlasovacej listine alebo na viacerých listinách, ktoré obsahujú:
 • úplné znenie schvaľovaného návrhu
 • otázky označené poradovými číslami
 • termín hlasovania
 • meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome
 • jeho súhlas nesúhlas vyjadrený vlastnoručným podpisom s uvedením dátumu hlasovania
 • podpis vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na hlasovacej listine potvrdia najmenej dvaja overovatelia prítomní pri podpise, ktorí bolo zvolení na schôdzi vlastníkov, v zmluve o výkone správy môže byť určené, kedy je potrebné úradné osvedčenie pravosti podpisov pri hlasovaní
 • výsledok hlasovania zistí po jeho vykonaní správca alebo zvolený zástupca

Platné rozhodnutia sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.