Informácie a dokumenty: Hlasovanie vlastníkov

 Tabuľka hlasovania
 Hlasovanie spoluvlastníkov bytu
 Vzor: Zápisnica zo schôdze vlastníkov
 Vzor: Zápisnica o vykonaní písomného hlasovania vlastníkov
 Vzor: Uznesenie zo schôdze vlastníkov - Ročné vyúčtovanie
 Vzor: Uznesenie zo schôdze vlastníkov o čerpaní úveru
 Vzor: Písomné hlasovanie vlastníkov - Hlasovacia listina

Zásady hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení

(aktuálny stav platný od 01.02.2020 v znení poslednej novely č. 476/2019 Z.z.)

1. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestoroch, príslušenstva a pozemku zastavaného domom alebo priľahlého pozemku.

2. Rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa prijímajú na schôdzi vlastníkov alebo písomným hlasovaním.

3. Za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome jeden hlas pripadajúci na byt alebo na nebytový priestor; to platí aj vtedy, ak je byt alebo nebytový priestor v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb.

4. Splnomocnenie na zastupovanie pri hlasovaní:
a) vlastník bytu alebo nebytového priestoru môže splnomocniť inú osobu , aby ho pri hlasovaní zastupovala
b) plnomocenstvo musí byť v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom
c) súčasťou plnomocenstva musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o plnomocenstvo na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome

5. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže na zastupovanie splnomocniť:
a) správcu
b) kandidáta na funkciu zástupcu vlastníkov, ak ide o hlasovanie o jeho voľbe
c) zástupcu vlastníkov ak ide o hlasovanie o jeho odvolaní

1/ Schôdza vlastníkov

- zvoláva sa podľa potreby, najmenej raz za kalendárny rok alebo keď o to požiada aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

Zvolať schôdzu môže:

 • správca
 • štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak na ich žiadosť správca nezvolá schôdzu vlastníkov do 15 dní od doručenia žiadosti o jej zvolanie
 • termín, miesto a program schôdze vlastníkov musia byť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome v listinnej podobe oznámené najneskôr sedem dní vopred
 • oznámenie o schôdzi vlastníkov musí byť v listinnej podobe doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak zmluva o výkone správy neurčí iný spôsob doručenia; správcovi musí byť doručené, ak sa ho rozhodovanie týka

Schôdzu vedie: správca, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nerozhodli inak Zápisnica zo schôdze:

 • spíše ju správca, zástupca vlastníkov alebo zvolený vlastník bytu alebo nebytového priestoru
 • podpisujú ju : zapisovateľ a overovatelia
 • prílohou zápisnice je: originál prezenčnej listiny, splnomocnenia, vyjadrenie overovateľa, ak ju odmietol podpísať

Zápisnica musí obsahovať najmä:
a) termín a miesto konania schôdze vlastníkov
b) odsúhlasený program schôdze vlastníkov a výsledky hlasovania k jednotlivým bodom programu
c) znenie prijatých rozhodnutí schôdze vlastníkov
d) iné skutočnosti, o ktorých rozhodli vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome na schôdzi vlastníkov
e) meno, priezvisko a podpisy predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov

Zverejnenie zápisnice a výsledku hlasovania:

 • musí zverejniť ten, kto schôdzu zvolal
 • najneskôr do siedmich dní od konania schôdze spôsobom v dome obvyklým
 • oznámenie o výsledku hlasovania musí obsahovať dátum jeho zverejnenia
 • ak schôdzu zvolala štvrtina vlastníkov musia správcovi doručiť zápisnicu do siedmich dní od konania schôdze

2/ Písomné hlasovanie

Písomné hlasovanie môže vyhlásiť:
 • správca
 • štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak na ich žiadosť správca nevyhlásil písomné hlasovanie do 15 dní od doručenia žiadosti o jeho vyhlásenie
 • termín, miesto a otázky písomného hlasovania musia byť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome oznámené najneskôr sedem dní vopred
 • oznámenie o písomnom hlasovaní musí byť v listinnej podobe doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak zmluva o výkone správy neurčí iný spôsob doručenia; správcovi musí byť doručené, ak sa ho rozhodovanie týka
 • písomné hlasovanie sa uskutočňuje na hlasovacej listine alebo na viacerých listinách, ktoré obsahujú:
 • úplné znenie schvaľovaného návrhu
 • otázky označené poradovými číslami
 • termín hlasovania
 • meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome
 • jeho súhlas nesúhlas vyjadrený vlastnoručným podpisom s uvedením dátumu hlasovania
 • podpis vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na hlasovacej listine potvrdia najmenej dvaja overovatelia prítomní pri podpise, ktorí bolo zvolení na schôdzi vlastníkov, v zmluve o výkone správy môže byť určené, kedy je potrebné úradné osvedčenie pravosti podpisov pri hlasovaní
 • výsledok hlasovania zistí po jeho vykonaní správca alebo zvolený zástupca

Platné rozhodnutia sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

DÔLEŽITÝ OZNAM č.1

Vážení vlastníci, nájomníci bytov,vážení klienti,

v súvislosti so zákazom vychádzania pre celé Slovensko

od soboty 24.10.2020 do nedele 1.11.2020

a následne prijatých opatrení Ústredného krízového štábu SR v dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku Vám oznamujeme,že

.

- od 26.10.2020 (pondelok) nie je možná osobná návšteva družstva, resp, údržby pre riešenie Vašich požiadaviek.

.

- Vaše požiadavky zasielajte družstvu, resp. údržbe podľa možnosti mailovou poštou,písomne alebo riešte telefonicky,

.

Kontakt:

.

Klientske centrum - tel. kontakt: 6927841, 6927842, 0905 433 765 mailová adresa: klientcentrum@osbdnr.sk

.

Centrálne stredisko údržby, Benkova 2,Nitra

- majstri údržby – 6 510 301, mail: mudry@osbdnr.sk

- vedúci CSU – 6 510 243, mail: latecka@osbdnr.sk

- stredisko Vráble –78 34 084, mail: vrable@osbdnr.sk

.

Veríme, že nájdeme u Vás porozumenie a vzájomným rešpektovaním sa, pomôžeme eliminovať riziko ochorenia COVID-19, na čo možno najmenšiu mieru.

Všetky dôležité informácie a oznamy budeme zverejňovať na našej webovej stránke www.osbdnr.sk, a budeme ich priebežne aktualizovať v nadväznosti na

aktuálnu celospoločenskú situáciu.

Ďakujeme za porozumenie.

DÔLEŽITÝ OZNAM č.2

V priebehu mesiaca október 2020 sa budú v bytových domoch v správe Okresného stavebného bytového družstva so sídlom Dlhá č. 4 v Nitre konať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vzhľadom na aktuálne prijaté Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 Vám oznamujeme nasledovné :

-

schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa uskutočňuje na základe ust. § 8b ods. 1 písm. f) a ust. § 14a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

-

Opatrenie č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 vyníma zo zákazov v ňom uvedených „ zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov a tiež zasadnutia ( schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona“.

-

Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov je teda schôdza, ktorá sa v zmysle Opatrenia č. OLP/8326/2020 „uskutočňuje na základe zákona“ a preto sa na ňu nevzťahujú zákazy uvedené v tomto opatrení.

-

Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa teda môžu uskutočniť bez obmedzenia počtu účastníkov za dodržania nasledovných opatrení:

- bez ohľadu na to, či sa schôdza koná v interiéri alebo exteriéri musia mať všetci prítomní prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) rúškom alebo šatkou, šálom a pod.,

- platí zákaz podávania rúk ,

- pokiaľ sa schôdza uskutočňuje v interiéri je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- odporúča sa používať vlastné pero pri podpisovaní listín,

- vlastník bytu, ktorý trpí akútnym respiračným ochorením je povinný zostať v domácej izolácii,

- v prípade konania schôdze v interiéri, v ktorom je zabezpečené sedenie, zabezpečiť podľa možnosti sedenie tak, aby obsadenými miestami bolo jedno miesto voľné.

Čo sa týka zákazu uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, podľa uznes. vlády SR č. 645 zo dňa 12.10.2020, treba vychádzať z aplikácie zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, kde je zadefinované, že výkon tohto práva slúži občanom na využitie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Iné zhromaždenia neslúžiace tomuto účelu sa nepovažujú za zhromaždenie podľa tohto zákona. Schôdza vlastníkov sa uskutočňuje za účelom rozhodovania o správe domu vlastníkmi bytov, teda nie je výkonom zhromažďovacieho práva v zmysle citovaného zákona.

Pokiaľ vlastníci bytov odmietnu prísť na schôdzu, je to ich slobodná voľba, je však potrebné vyhotoviť zápisnicu, v ktorej uvediete, že schôdza sa v zvolanom termíne neuskutočnila, podpíšete ju Vy ako zástupca vlastníkov a overovatelia.