Oznamujeme vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 1.1.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80 € a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16 €. Ak vlastník alebo nájomca bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov, aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabuliach svojich vchodov!

Susedia rušia nočný pokoj po 22 hod. alebo inak narušujú poriadok v dome. Čo mám robiť?

Susedia rušia nočný pokoj po 22 hod. alebo inak narušujú poriadok v dome. Čo mám robiť?

Ak ste neprimerane a opakovane rušení alebo ohrozovaní susedmi vo vašom bytovom dome, môžete využiť nasledujúci postup:

  • Napíšte oficiálnu sťažnosť a doručte ju na Priestupkové oddelenie na Mestskom úrade.
  • Pomôže, ak ste minimálne raz volali k prípadu, na ktorý sa sťažujete, Mestskú políciu a máte o riešení záznam.
  • Ak má rovnakú sťažnosť viacero vlastníkov bytov vo vašom vchode / bytovom dome, môžete napísať spoločnú sťažnosť, prípadne vec prebrať so Zástupcom vlastníkov.
  • Jedným z možných riešení je aj mediácia konfliktnej situácie za účasti nezávislého mediátora. Táto môže byť účinná najmä v začiatkoch konfliktu.