Aktuality OSBD

Obnova bytovej budovy zo ŠFRB - aktuálne platné podmienky

Obnova bytovej budovy zo ŠFRB - aktuálne platné podmienky
S účinnosťou od 1.februára 2022 došlo k zmene zákona a vyhlášky o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktoré menia doterajšie podmienky čerpania úverov na obnovy bytových domov.

Od 1. februára sa zmenili nasledujúce legislatívne predpisy, ktoré určujú podmienky pre obnovy bytových domov:

  1. Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

  2. Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadostí v znení neskorších predpisov

Z toho vyplývajúce nové zvýhodnenia od 1. 2. 2022 pri obnove bytových domov za splnenia stanovených podmienok:

 Prezentácia: Obnova bytových domov s podporou ŠFRB pre rok 2022