Aktuality OSBD

Obnova bytovej budovy zo ŠFRB - aktuálne platné podmienky

Obnova bytovej budovy zo ŠFRB - aktuálne platné podmienky

Od 1.1.2024 sa zmenili nasledujúce legislatívne predpisy, ktoré určujú podmienky pre obnovy bytových domov prostredníctvom ŠFRB:

  1. Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

  2. Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadostí v znení neskorších predpisov
  3. Vyhláška č.410/2023 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministarstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, č.284/2013 Z.z..

Viac informácií nájdete v linku:

 Prezentácia: Obnova bytových domov s podporou ŠFRB pre rok 2024