Aktuality OSBD

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov je možné od 1.6. 2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách.

Prípadné informácie získate na tel .č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk,

resp. učtáreň nájomného tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/6982 78 11 vyúčtovanie Vráble


Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

Premiér SR spoločne s hlavným hygienikom SR dňa 19. júna 2020 ohlásili ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie. Naďalej stále platí pre klientov pri vstupe do priestorov administratívnej budovy OSBD Nitra:

- povinnosť používať ochranného rúška,

- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

Obnova bytovej budovy zo ŠFRB - aktuálne platné podmienky

Obnova bytovej budovy zo ŠFRB - aktuálne platné podmienky
S účinnosťou od 1.januára 2018 došlo k zmene zákona a vyhlášky o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktoré menia doterajšie podmienky čerpania úverov na obnovy bytových domov.

Začiatkom roka 2018 sa zmenili nasledujúce legislatívne predpisy, ktoré určujú podmienky pre obnovy bytových domov:

  1. Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
  2. Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadostí v znení neskorších predpisov

Z toho vyplývajú nové zvýhodnenia od 1. 1. 2018 pri obnove bytových domov za splnenia stanovených podmienok. Napríklad:

  • Úver až 100 % - zateplenie, výmena výťahu, nový výťah
  • Úrok už od 0 % vo viacerých kombináciách
  • Úrok už od 0,5 % - zateplenie, výmena a modernizácia výťahu alebo rozvody samostatne

Takisto boli zvýšené limity na:

  • zateplenie – do 100 € /m2 zatepľovanej plochy
  • výmenu výťahu – do 70 000 € /výťah
  • bezbariérový prístup a nový výťah – do 150 € /m2 PP bytu

Najvýhodnejší úver sa ponúka na zateplenie bytového domu kategórie II., kde platí:

• Výška úveru zvýšená o z pôvodných 75% na 100% OC , o z 85 € / m 2 zatepľovanej plochy na 100 € / m 2 zatepľovanej plochy • Úroková sadzba znížená z 1% na 0,5%

za splnenia nasledujúcej podmienky, že pôjde o ultranízkoenergetickú úroveň výstavby určenú hornou hranicou energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ alebo hornou hranicou energetickej triedy A pre ukazovateľ celkovej potreby energie budovy (podľa § 4, ods. 15 Vyhlášky 364/2012 Z. z.)