Aktuality OSBD

OZNAM: odpočty meradiel v bytoch s rádiovým zberom dát bez vstupu do bytov. Bytové domy vybavené prístrojmi pre rádiový odpočet v bytoch sa odpočítavajú v priebehu prvého mesiaca (január 2020) bez vstupu do bytov. Archivácia koncových stavov, ako aj jednotlivých údajov z vodomerov a PRVN, sa odčítava spravidla k 31.12. daného roka.

Obnova bytovej budovy zo ŠFRB - aktuálne platné podmienky

Obnova bytovej budovy zo ŠFRB - aktuálne platné podmienky
S účinnosťou od 1.januára 2018 došlo k zmene zákona a vyhlášky o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktoré menia doterajšie podmienky čerpania úverov na obnovy bytových domov.

Začiatkom roka 2018 sa zmenili nasledujúce legislatívne predpisy, ktoré určujú podmienky pre obnovy bytových domov:

  1. Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
  2. Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadostí v znení neskorších predpisov

Z toho vyplývajú nové zvýhodnenia od 1. 1. 2018 pri obnove bytových domov za splnenia stanovených podmienok. Napríklad:

  • Úver až 100 % - zateplenie, výmena výťahu, nový výťah
  • Úrok už od 0 % vo viacerých kombináciách
  • Úrok už od 0,5 % - zateplenie, výmena a modernizácia výťahu alebo rozvody samostatne

Takisto boli zvýšené limity na:

  • zateplenie – do 100 € /m2 zatepľovanej plochy
  • výmenu výťahu – do 70 000 € /výťah
  • bezbariérový prístup a nový výťah – do 150 € /m2 PP bytu

Najvýhodnejší úver sa ponúka na zateplenie bytového domu kategórie II., kde platí:

• Výška úveru zvýšená o z pôvodných 75% na 100% OC , o z 85 € / m 2 zatepľovanej plochy na 100 € / m 2 zatepľovanej plochy • Úroková sadzba znížená z 1% na 0,5%

za splnenia nasledujúcej podmienky, že pôjde o ultranízkoenergetickú úroveň výstavby určenú hornou hranicou energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ alebo hornou hranicou energetickej triedy A pre ukazovateľ celkovej potreby energie budovy (podľa § 4, ods. 15 Vyhlášky 364/2012 Z. z.)