Aktuality OSBD

Obnova bytovej budovy zo ŠFRB - aktuálne platné podmienky

Obnova bytovej budovy zo ŠFRB - aktuálne platné podmienky
S účinnosťou od 1.januára 2021 došlo k zmene zákona a vyhlášky o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktoré menia doterajšie podmienky čerpania úverov na obnovy bytových domov.

Začiatkom roka 2021 sa zmenili nasledujúce legislatívne predpisy, ktoré určujú podmienky pre obnovy bytových domov:

  1. Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

  2. Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadostí v znení neskorších predpisov

Z toho vyplývajú nové zvýhodnenia od 1. 1. 2021 pri obnove bytových domov za splnenia stanovených podmienok:

-    pri úvere na zateplenie sa mení jeho maximálna výška zo 100 €/m2 na 200 €/m2 podlahovej plochy bytov,

-    pri úvere na odstránenie systémovej poruchy sa mení jeho maximálna výška zo 70 €/m2 na 100 €/m2 podlahovej plochy bytov,

-    pri úvere na výmenu spoločných rozvodov sa mení jeho maximálna výška zo 70 €/m2 na 100 €/m2 podlahovej plochy bytov,

-    úroková sadzba sa mení pri type obnovy Vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov a to z 1,0 % na 0,5 %. U ostatných typov obnovy zostáva úroková sadzba v porovnaní s rokom 2020 nezmenená