DÔLEŽITÝ OZNAM:

Oznamujeme Vám, že dňa 12.08.2020 (streda) bude prevádzka OSBD v administratívnych budovách na Chrenovej – vrátane Klientskeho centra ukončená o 14,00 hod.

Centrálne stredisko údržby bude v riadnej prevádzke. ...

Osobné vybavovanie klientov je možné od 1.6. 2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách.

Prípadné informácie získate na tel .č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk,

resp. učtáreň nájomného tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/6982 78 11 vyúčtovanie Vráble


Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

Premiér SR spoločne s hlavným hygienikom SR dňa 19. júna 2020 ohlásili ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie. Naďalej stále platí pre klientov pri vstupe do priestorov administratívnej budovy OSBD Nitra:

- povinnosť používať ochranného rúška,

- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

Predstavenstvo a kontrolná komisia OSBD

Členov predstavenstva a kontrolnej komisie volia v súlade s článkom 79, ods.2, písm.b) stanov delegáti zhromaždenia delegátov, ktorí boli riadne zvolení a majú mandát overený mandátovou komisiou.

Pre voľby predstavenstva a kontrolnej komisie sú určené volebné obvody nasledovne: I. obvod : Nitra, II. obvod: Vráble.

Predstavenstvo bytového družstva

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami a rozhodnutím zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu družstva. Predstavenstvo za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu delegátov – plní uznesenia zhromaždenia delegátov, pravidelne mu podáva správy o svojej činnosti a o činnosti družstva, zvoláva a pripravuje jeho rokovanie.

Do predstavenstva družstva sa volí 7 členov podľa volebných obvodov nasledovne: I. obvod (Nitra) - 6 členov, II. obvod (Vráble) - 1 člen. Predseda a podpredseda predstavenstva sa volia na ustanovujúcej schôdzi nadpolovičnou väčšinou prítomných členov orgánu. Člen predstavenstva nemôže byť zároveň členom kontrolnej komisie (a naopak).

Predstavenstvo OSBD Nitra (2016 – 2021)

Plný zoznam členov Predstavenstva OSBD, ktorí boli riadne zvolení na Zhromaždení delegátov OSBD 10. novembra 2016 na 5-ročné funkčné obdobie:

  • Ľudovít Formel, predseda predstavenstva
  • Ing. Ján Ratkovský, podpredseda predstavenstva
  • Ing. Gabriela Ballayová, členka predstavenstva
  • Ladislav Jakubík, člen predstavenstva
  • Miroslav Gerhát, člen predstavenstva
  • doc. Ing. Jozef Trandžík, PhD., člen predstavenstva
  • Zdenek Zaťko, člen predstavenstva

Kontrolná komisia bytového družstva

Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť a výsledky družstva a prerokúva sťažnosti členov. Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Poverení členovia kontrolnej komisie sú však oprávnení zúčastňovať sa zasadnutí všetkých orgánov družstva. Kontrolná komisia sa vyjadruje aj k účtovným závierkam a návrhom na rozdelenie zisku alebo úhrady straty družstva.

Do kontrolnej komisie sa volia 3 členovia podľa volebných obvodov nasledovne: I. obvod (Nitra) - 2 členovia, II. obvod (Vráble) - 1 člen. Predseda komisie sa volí na ustanovujúcej schôdzi nadpolovičnou väčšinou prítomných členov orgánu. Člen kontrolnej komisie nemôže byť zároveň členom predstavenstva (a naopak).

Kontrolná komisia OSBD Nitra (2016 – 2021)

Zoznam členov trojčlennej kontrolnej komisie OSBD, ktorí boli riadne zvolení na Zhromaždení delegátov 10. novembra 2016 na 5-ročné funkčné obdobie:

  • Ing. Vojtech Schuster, predseda kontrolnej komisie
  • Lýdia Ďurišová, členka kontrolnej komisie
  • Mgr. Alena Kočkovská, členka kontrolnej komisie

Dôležité dokumenty, ktorými sa riadia voľby do orgánov družstva:

Volebný poriadok 2016 (PDF)

Stanovy OSBD Nitra – plné znenie (PDF)