Predstavenstvo a kontrolná komisia OSBD

Členov predstavenstva a kontrolnej komisie volia v súlade s článkom 79, ods.2, písm.b) stanov delegáti zhromaždenia delegátov, ktorí boli riadne zvolení a majú mandát overený mandátovou komisiou.

Pre voľby predstavenstva a kontrolnej komisie sú určené volebné obvody nasledovne: I. obvod : Nitra, II. obvod: Vráble.

Predstavenstvo bytového družstva

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami a rozhodnutím zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu družstva. Predstavenstvo za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu delegátov – plní uznesenia zhromaždenia delegátov, pravidelne mu podáva správy o svojej činnosti a o činnosti družstva, zvoláva a pripravuje jeho rokovanie.

Do predstavenstva družstva sa volí 7 členov podľa volebných obvodov nasledovne: I. obvod (Nitra) - 6 členov, II. obvod (Vráble) - 1 člen. Predseda a podpredseda predstavenstva sa volia na ustanovujúcej schôdzi nadpolovičnou väčšinou prítomných členov orgánu. Člen predstavenstva nemôže byť zároveň členom kontrolnej komisie (a naopak).

Predstavenstvo OSBD Nitra (2021 – 2026)

Plný zoznam členov Predstavenstva OSBD, ktorí boli riadne zvolení na Zhromaždení delegátov OSBD 10. novembra 2021 na 5-ročné funkčné obdobie:

 • Miroslav Gerhát, predseda predstavenstva
 • doc. Ing. Jozef Trandžík, PhD., podpredseda predstavenstva
 • Ing. Gabriela Ballayová, členka predstavenstva
 • Mgr. Alena Kočkovská, členka predstavenstva
 • Mária Molnárová, členka predstavenstva
 • Ing. Ján Ratkovský, člen predstavenstva
 • Zdenek Zaťko, člen predstavenstva; ukončenie funkcie podľa čl. 74 ods1) písmeno d) stanov družstva ku dňu 2.6.2022
 • Ján Kavický, člen predstavenstva od 3.6.2022 ako náhradník za p.Žaťka

Kontrolná komisia bytového družstva

Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť a výsledky družstva a prerokúva sťažnosti členov. Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Poverení členovia kontrolnej komisie sú však oprávnení zúčastňovať sa zasadnutí všetkých orgánov družstva. Kontrolná komisia sa vyjadruje aj k účtovným závierkam a návrhom na rozdelenie zisku alebo úhrady straty družstva.

Do kontrolnej komisie sa volia 3 členovia podľa volebných obvodov nasledovne: I. obvod (Nitra) - 2 členovia, II. obvod (Vráble) - 1 člen. Predseda komisie sa volí na ustanovujúcej schôdzi nadpolovičnou väčšinou prítomných členov orgánu. Člen kontrolnej komisie nemôže byť zároveň členom predstavenstva (a naopak).

Kontrolná komisia OSBD Nitra (2021 – 2026)

Zoznam členov trojčlennej kontrolnej komisie OSBD, ktorí boli riadne zvolení na Zhromaždení delegátov 10. novembra 2021 na 5-ročné funkčné obdobie:

 • Lýdia Ďurišová, predseda kontrolnej komisie
 • Ing. František Klozík, člen kontrolnej komisie
 • Mgr. Katarína Petrášová, členka kontrolnej komisie

Dôležité dokumenty, ktorými sa riadia voľby do orgánov družstva:

Volebný poriadok 2017 (PDF)
Stanovy OSBD Nitra – plné znenie (PDF)