DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov bude možné od 25.5.2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách :

Pondelok : 8:00 - 15:00

Utorok : 8:00 - 15:00

Streda : 8:00 - 15:00

Štvrtok : 8:00 - 15:00

Piatok : 8:00 - 14:00

Klientske centrum: tel.č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk:

učtáreň nájomného: tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/692 7811 vyúčtovanie Vráble.

Osobné vybavovanie reklamácií údajov z vyúčtovania za Vráble bude možné v stredisku údržby Vráble

v dňoch 3.6.2020 a 10.6.2020 v čase od 13:00 do 16:00

.

Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

zodpovednosť výsledky prináša a preto nastal čas na 4. fázu uvoľňovania. Premiér SR dňa 18.5.2020 ohlásil výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie.

Na základe vyššie uvedeného prehodnotilo OSBD Nitra doterajšie opatrenia a prijalo nasledovné zmeny na pracovisku:

1 ) S účinnosťou od 25.5.2020 bude umožnený vstup do administratívnej budovy pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek v kancelárií Klientskeho centra.

2 ) Pri vstupe do priestorov administratívnej budovy bude povinnosťou klientov používať ochranného rúška, aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice a dodržiavanie odstupu minimálne dva metre.

3 ) Koordinovanie vstupu do budovy pre klientov bude zabezpečovať službukonajúci zamestnanec družstva.

4 ) S účinnosťou od 20.05.2020 sa povoľuje možnosť rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spôsobom konania schôdzí vlastníkov, resp. písomného hlasovania bez obmedzenia počtu osôb pri dodržaní všetkých opatrení zabraňujúcich šíreniu COVID-19.

.

Predstavenstvo a kontrolná komisia OSBD

Členov predstavenstva a kontrolnej komisie volia v súlade s článkom 79, ods.2, písm.b) stanov delegáti zhromaždenia delegátov, ktorí boli riadne zvolení a majú mandát overený mandátovou komisiou.

Pre voľby predstavenstva a kontrolnej komisie sú určené volebné obvody nasledovne: I. obvod : Nitra, II. obvod: Vráble.

Predstavenstvo bytového družstva

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami a rozhodnutím zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu družstva. Predstavenstvo za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu delegátov – plní uznesenia zhromaždenia delegátov, pravidelne mu podáva správy o svojej činnosti a o činnosti družstva, zvoláva a pripravuje jeho rokovanie.

Do predstavenstva družstva sa volí 7 členov podľa volebných obvodov nasledovne: I. obvod (Nitra) - 6 členov, II. obvod (Vráble) - 1 člen. Predseda a podpredseda predstavenstva sa volia na ustanovujúcej schôdzi nadpolovičnou väčšinou prítomných členov orgánu. Člen predstavenstva nemôže byť zároveň členom kontrolnej komisie (a naopak).

Predstavenstvo OSBD Nitra (2016 – 2021)

Plný zoznam členov Predstavenstva OSBD, ktorí boli riadne zvolení na Zhromaždení delegátov OSBD 10. novembra 2016 na 5-ročné funkčné obdobie:

  • Ladislav Jakubík, predseda predstavenstva
  • Ing. Ján Ratkovský, podpredseda predstavenstva
  • Ing. Gabriela Ballayová, členka predstavenstva
  • Ľudovít Formel, člen predstavenstva
  • Miroslav Gerhát, člen predstavenstva
  • doc. Ing. Jozef Trandžík, PhD., člen predstavenstva
  • Zdenek Zaťko, člen predstavenstva

Kontrolná komisia bytového družstva

Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť a výsledky družstva a prerokúva sťažnosti členov. Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Poverení členovia kontrolnej komisie sú však oprávnení zúčastňovať sa zasadnutí všetkých orgánov družstva. Kontrolná komisia sa vyjadruje aj k účtovným závierkam a návrhom na rozdelenie zisku alebo úhrady straty družstva.

Do kontrolnej komisie sa volia 3 členovia podľa volebných obvodov nasledovne: I. obvod (Nitra) - 2 členovia, II. obvod (Vráble) - 1 člen. Predseda komisie sa volí na ustanovujúcej schôdzi nadpolovičnou väčšinou prítomných členov orgánu. Člen kontrolnej komisie nemôže byť zároveň členom predstavenstva (a naopak).

Kontrolná komisia OSBD Nitra (2016 – 2021)

Zoznam členov trojčlennej kontrolnej komisie OSBD, ktorí boli riadne zvolení na Zhromaždení delegátov 10. novembra 2016 na 5-ročné funkčné obdobie:

  • Ing. Vojtech Schuster, predseda kontrolnej komisie
  • Lýdia Ďurišová, členka kontrolnej komisie
  • Mgr. Alena Kočkovská, členka kontrolnej komisie

Dôležité dokumenty, ktorými sa riadia voľby do orgánov družstva:

Volebný poriadok 2016 (PDF)

Stanovy OSBD Nitra – plné znenie (PDF)