DÔLEŽITÝ OZNAM č.1

Vážení vlastníci, nájomníci bytov, klienti

v súvislosti s opätovným vyhlásením núdzového stavu s účinnosťou od 01.10.2020 (Uznesenie vlády SR č. 587 z 30.09.2020) a následne prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku Vás žiadame, aby ste:

- obmedzili osobnú návštevu družstva a Vaše požiadavky voči družstvu vybavovali osobnou návštevou len v neodkladných prípadoch,

- Vaše požiadavky adresované družstvu, resp. Centrálnemu stredisku údržby, zasielali podľa možností mailovou poštou alebo riešili telefonicky, aby sme eliminovali počet ľudí stretávajúcich sa v priestoroch družstva,

- pri nutnej osobnej návšteve v priestoroch družstva dôsledne dodržiavali nosenie rúška, používanie dezinfekcie, dodržiavanie odstupov, používanie vlastného pera a tiež rešpektovali zákaz podávania rúk.

-

Klientske centrum - tel. kontakt: 6927841, 6927842, 0905 433 765 mailová adresa: klientcentrum@osbdnr.sk

-

Centrálne stredisko údržby, Benkova 2, Nitra:

- majstri údržby – 6 510 301, mail: mudry@osbdnr.sk

- vedúci CSU – 6 510 243, mail: latecka@osbdnr.sk

- stredisko Vráble –78 34 084, mail: vrable@osbdnr.sk

-

Veríme, že nájdeme u Vás porozumenie a vzájomným rešpektovaním sa, pomôžeme eliminovať riziko ochorenia COVID-19, na čo možno najmenšiu mieru.

Všetky dôležité informácie a oznamy budeme zverejňovať na našej webovej stránke www.osbdnr.sk, a budeme ich priebežne aktualizovať v nadväznosti na

aktuálnu celospoločenskú situáciu.

Ďakujeme za porozumenie.

DÔLEŽITÝ OZNAM č.2

V priebehu mesiaca október 2020 sa budú v bytových domoch v správe Okresného stavebného bytového družstva so sídlom Dlhá č. 4 v Nitre konať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vzhľadom na aktuálne prijaté Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 Vám oznamujeme nasledovné :

-

schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa uskutočňuje na základe ust. § 8b ods. 1 písm. f) a ust. § 14a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

-

Opatrenie č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 vyníma zo zákazov v ňom uvedených „ zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov a tiež zasadnutia ( schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona“.

-

Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov je teda schôdza, ktorá sa v zmysle Opatrenia č. OLP/8326/2020 „uskutočňuje na základe zákona“ a preto sa na ňu nevzťahujú zákazy uvedené v tomto opatrení.

-

Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa teda môžu uskutočniť bez obmedzenia počtu účastníkov za dodržania nasledovných opatrení:

- bez ohľadu na to, či sa schôdza koná v interiéri alebo exteriéri musia mať všetci prítomní prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) rúškom alebo šatkou, šálom a pod.,

- platí zákaz podávania rúk ,

- pokiaľ sa schôdza uskutočňuje v interiéri je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- odporúča sa používať vlastné pero pri podpisovaní listín,

- vlastník bytu, ktorý trpí akútnym respiračným ochorením je povinný zostať v domácej izolácii,

- v prípade konania schôdze v interiéri, v ktorom je zabezpečené sedenie, zabezpečiť podľa možnosti sedenie tak, aby obsadenými miestami bolo jedno miesto voľné.

Čo sa týka zákazu uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, podľa uznes. vlády SR č. 645 zo dňa 12.10.2020, treba vychádzať z aplikácie zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, kde je zadefinované, že výkon tohto práva slúži občanom na využitie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Iné zhromaždenia neslúžiace tomuto účelu sa nepovažujú za zhromaždenie podľa tohto zákona. Schôdza vlastníkov sa uskutočňuje za účelom rozhodovania o správe domu vlastníkmi bytov, teda nie je výkonom zhromažďovacieho práva v zmysle citovaného zákona.

Pokiaľ vlastníci bytov odmietnu prísť na schôdzu, je to ich slobodná voľba, je však potrebné vyhotoviť zápisnicu, v ktorej uvediete, že schôdza sa v zvolanom termíne neuskutočnila, podpíšete ju Vy ako zástupca vlastníkov a overovatelia.

Predstavenstvo a kontrolná komisia OSBD

Členov predstavenstva a kontrolnej komisie volia v súlade s článkom 79, ods.2, písm.b) stanov delegáti zhromaždenia delegátov, ktorí boli riadne zvolení a majú mandát overený mandátovou komisiou.

Pre voľby predstavenstva a kontrolnej komisie sú určené volebné obvody nasledovne: I. obvod : Nitra, II. obvod: Vráble.

Predstavenstvo bytového družstva

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami a rozhodnutím zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu družstva. Predstavenstvo za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu delegátov – plní uznesenia zhromaždenia delegátov, pravidelne mu podáva správy o svojej činnosti a o činnosti družstva, zvoláva a pripravuje jeho rokovanie.

Do predstavenstva družstva sa volí 7 členov podľa volebných obvodov nasledovne: I. obvod (Nitra) - 6 členov, II. obvod (Vráble) - 1 člen. Predseda a podpredseda predstavenstva sa volia na ustanovujúcej schôdzi nadpolovičnou väčšinou prítomných členov orgánu. Člen predstavenstva nemôže byť zároveň členom kontrolnej komisie (a naopak).

Predstavenstvo OSBD Nitra (2016 – 2021)

Plný zoznam členov Predstavenstva OSBD, ktorí boli riadne zvolení na Zhromaždení delegátov OSBD 10. novembra 2016 na 5-ročné funkčné obdobie:

  • Ľudovít Formel, predseda predstavenstva
  • Ing. Ján Ratkovský, podpredseda predstavenstva
  • Ing. Gabriela Ballayová, členka predstavenstva
  • Ladislav Jakubík, člen predstavenstva
  • Miroslav Gerhát, člen predstavenstva
  • doc. Ing. Jozef Trandžík, PhD., člen predstavenstva
  • Zdenek Zaťko, člen predstavenstva

Kontrolná komisia bytového družstva

Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť a výsledky družstva a prerokúva sťažnosti členov. Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Poverení členovia kontrolnej komisie sú však oprávnení zúčastňovať sa zasadnutí všetkých orgánov družstva. Kontrolná komisia sa vyjadruje aj k účtovným závierkam a návrhom na rozdelenie zisku alebo úhrady straty družstva.

Do kontrolnej komisie sa volia 3 členovia podľa volebných obvodov nasledovne: I. obvod (Nitra) - 2 členovia, II. obvod (Vráble) - 1 člen. Predseda komisie sa volí na ustanovujúcej schôdzi nadpolovičnou väčšinou prítomných členov orgánu. Člen kontrolnej komisie nemôže byť zároveň členom predstavenstva (a naopak).

Kontrolná komisia OSBD Nitra (2016 – 2021)

Zoznam členov trojčlennej kontrolnej komisie OSBD, ktorí boli riadne zvolení na Zhromaždení delegátov 10. novembra 2016 na 5-ročné funkčné obdobie:

  • Ing. Vojtech Schuster, predseda kontrolnej komisie
  • Lýdia Ďurišová, členka kontrolnej komisie
  • Mgr. Alena Kočkovská, členka kontrolnej komisie

Dôležité dokumenty, ktorými sa riadia voľby do orgánov družstva:

Volebný poriadok 2016 (PDF)

Stanovy OSBD Nitra – plné znenie (PDF)