Komplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD NitraKomplexné služby OSBD Nitra

Zákon o ochrane spotrebiteľa

S účinnosťou od 01.07.2024 upravuje práva a povinnosti spotrebiteľov, obchodníkov a iných osôb pri ponuke, predaji a poskytovaní produktov, pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy a v súvislosti s ňou  nový zákon č. 108/2024 Z.z.  Zákon o ochrane spotrebiteľa  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov. V zmysle ustanovenia  § 5, ktorý upravuje všeobecné informačné povinnosti obchodníka   informujeme  vlastníkov bytov, ktorí sú v postavení spotrebiteľa,  o subjektoch alternatívneho riešenia sporov, u ktorých majú právo  žiadať o nápravu v zmysle ustanovenia  §11 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov. Zoznam subjektov vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a bližšie informácie sú zverejnené na webovej adrese ministerstva  www.mhsr.sk

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov
(stav aktuálny k 01.07.2024)

V zmysle § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo hospodárstva SR na svojom  webovom sídle zverejňuje zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorými sú :
1/ Slovenská obchodná inšpekcia  ( www.soi.sk)
2/ Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ( www.urso.gov.sk)
3/ Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ( www.teleoff.gov.sk)
4/ Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad ( www.sospotrebitel.sk)
5/ OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov (www.ombudspot.sk)
6/ Slovenská asociácia poisťovní ( www.poistovaciombudsman.sk)
7/ Slovenská banková asociácia (www.institutars.sk)
8/ Združenie na ochranu práv občana- AVES (www.zdruzenieaves.sk)
9/ ENERGETICKÝ OMBUDSMAN o. z. (www.energetickypmbudsman.sk)