Aktuality OSBD

Ako sa bytových domov týka Smernica EÚ o energetickej účinnosti

Ako sa bytových domov týka Smernica EÚ o energetickej účinnosti
Novelizácia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 o energetickej účinnosti priniesla určité zmeny, ktoré sa týkajú bytových domov a majú byť zahnuté do legislatívy členských krajín únie do 25. 6. 2020. V tomto článku podrobnejšie vysvetľujeme, o aké úpravy ide.

Čo nás čaká na poli energetickej účinnosti v budúcich rokoch?

Nové povinnosti stanovené novelou európskej smernice EED (o energetickej účinnosti)

Na úvod legislatívny vývoj tejto smernice:

V roku 2012 vydal Európsky parlament a Rada (EÚ) pod číslom 2012/27/EU Smernicu o energetickej účinnosti (Energy Efficiency Directive – EED). Táto smernica vytýčila ciele v úsporách energie do roku 2020 v rámci EÚ. Pri priebežnom preskúmaní bolo zistené, že ide o cestu správnym smerom a s ohľadom na blížiaci sa cieľový rok 2020 boli kľúčové ciele aktualizované pre ďalšie obdobie do roku 2030. Preto bola vyššie uvedená Smernica dňom 21.12.2018 aktualizovaná, a to dokumentom, ktorý sa nazýva: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 zo dňa 11.12.2018, ktorou sa mení Smernica 2012/27/EU o energetickej účinnosti.

Ako sa to ovplyvní bytové družstvá, správcov bytových domov a ich obyvateľov?

Pôvodná smernica 2012/27/EU zahŕňa mnoho oblastí na poli nakladania s energiami, pričom jej novelizácia prináša určité spresnenie a doplnenie cieľov a následných opatrení. Implementácia EED do národných legislatív (vrátane slovenskej) priniesla okrem iného aj povinnosť pomerového merania tepla a teplej vody v bytových domoch a následné rozdeľovanie nákladov na vykurovanie a poskytovanie teplej vody medzi koncových spotrebiteľov. A práve v tejto oblasti prináša novelizácia EED určité zmeny, na ktoré je nutné včas upozorniť.

Povinnosťou každého členského štátu je implementácia zásad tejto smernice do národnej legislatívy do (25. 6. 2020).

Ďalej menujeme body, ktoré sa týkajú bytových domov:

 1. Povinnosti v oblasti pätného merania tepla pre vykurovanie, chladenie a teplú vodu ostávajú bez zmeny - je teda povinnosťou dodávateľa merať na päte objektu alebo v spoločnej výmenníkovej stanici.
   
 2. V bytových domoch sú preferované bytové merače tepla, ale pre budovy s vertikálnymi (zvislými) rozvodmi sú prípustné aj indikátory vykurovania (pomerové rozdeľovače tepla); na meranie teplej vody sú vyžadované bez výnimky vodomery pre teplú vodu.
   
 3. Na rozdeľovanie nákladov na vykurovanie chladenie a poskytovanie teplej vody sú požadované transparentné a verejne dostupné pravidlá, ktoré budú zahŕňať rozdelenie nákladov na energiu využitú na:
  • Teplú vodu;
  • Teplo na vykurovanie spoločných priestorov domu;
  • Vykurovanie alebo chladenie bytov.
    
 4. Novinkou je formulovanie požiadaviek na diaľkové odčítacie prístroje:
  • Prístroje inštalované po 25.10.2020 musia byť výlučne diaľkovo odčítateľné;
  • Od 1.1.2027 musia byť všetky prístroje výlučne diaľkovo odčítateľné;
  • Koncovým spotrebiteľom bude musieť byť ponúknutá možnosť elektronickej formy vyúčtovania.
    
 5. Novo formulovaná Príloha VII A stanovuje minimálne požiadavky na informácie o vyúčtovaní a o spotrebe na vykurovanie a poskytovanie teplej vody. Sú stanovené nasledovné záväzné pravidlá:
  • Vyúčtovanie na základe skutočnej spotreby musí byť realizované aspoň 1 x ročne;
  • Od 25.10.2020 v prípadoch, kedy bude splnená podmienka možnosti diaľkovo odčítacích prístrojov, musia byť informácie o vyúčtovaní alebo o spotrebe poskytované najmenej 2x ročne, v prípadoch, kedy
  • to koneční spotrebitelia požiadali alebo si zvolili možnosť vyúčtovania v elektronickej podobe potom 4x ročne;
  • Od 1.1.2022 v prípadoch, kedy bude splnená podmienka možnosti diaľkovo odčítacích prístrojov, musia byť informácie o vyúčtovaní alebo o spotrebe poskytované aspoň 1x mesačne s tým, že môžu byť sprístupnené pomocou internetu a tiež aktualizované tak často, ako je to technicky možné
  • vykurovanie a chladenie možno mimo obdobia vykurovania/chladenia z uvedenej požiadavky vyňať;
  • Vyžaduje sa porovnanie aktuálnej spotreby koncových užívateľov s rovnakým obdobím minulého roku korigované klimatickým faktorom a to v grafickej podobe;
  • Porovnanie s priemerným normalizovaným alebo referenčným koncovým spotrebiteľom rovnakej užívateľskej kategórie; v prípade elektronického vyúčtovania sa dá také porovnanie zverejniť na internetových stránkach a vo vyúčtovaní naň odkázať.

Bližšie informácie k implementácii tejto Smernice EÚ v našom bytovom družstve:

Ing. Ján Beneš, vedúci energetického oddelenia OSBD Nitra

Tel.: 037/6927844, e-mail: benes@osbdnr.sk