Aktuality OSBD

DÔLEŽITÝ OZNAM č.1

Vážení vlastníci, nájomníci bytov,vážení klienti,

v súvislosti so zákazom vychádzania pre celé Slovensko

od soboty 24.10.2020 do nedele 1.11.2020

a následne prijatých opatrení Ústredného krízového štábu SR v dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku Vám oznamujeme,že

.

- od 26.10.2020 (pondelok) nie je možná osobná návšteva družstva, resp, údržby pre riešenie Vašich požiadaviek.

.

- Vaše požiadavky zasielajte družstvu, resp. údržbe podľa možnosti mailovou poštou,písomne alebo riešte telefonicky,

.

Kontakt:

.

Klientske centrum - tel. kontakt: 6927841, 6927842, 0905 433 765 mailová adresa: klientcentrum@osbdnr.sk

.

Centrálne stredisko údržby, Benkova 2,Nitra

- majstri údržby – 6 510 301, mail: mudry@osbdnr.sk

- vedúci CSU – 6 510 243, mail: latecka@osbdnr.sk

- stredisko Vráble –78 34 084, mail: vrable@osbdnr.sk

.

Veríme, že nájdeme u Vás porozumenie a vzájomným rešpektovaním sa, pomôžeme eliminovať riziko ochorenia COVID-19, na čo možno najmenšiu mieru.

Všetky dôležité informácie a oznamy budeme zverejňovať na našej webovej stránke www.osbdnr.sk, a budeme ich priebežne aktualizovať v nadväznosti na

aktuálnu celospoločenskú situáciu.

Ďakujeme za porozumenie.

DÔLEŽITÝ OZNAM č.2

V priebehu mesiaca október 2020 sa budú v bytových domoch v správe Okresného stavebného bytového družstva so sídlom Dlhá č. 4 v Nitre konať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vzhľadom na aktuálne prijaté Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia sp. zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 Vám oznamujeme nasledovné :

-

schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa uskutočňuje na základe ust. § 8b ods. 1 písm. f) a ust. § 14a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

-

Opatrenie č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 vyníma zo zákazov v ňom uvedených „ zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov a tiež zasadnutia ( schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona“.

-

Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov je teda schôdza, ktorá sa v zmysle Opatrenia č. OLP/8326/2020 „uskutočňuje na základe zákona“ a preto sa na ňu nevzťahujú zákazy uvedené v tomto opatrení.

-

Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa teda môžu uskutočniť bez obmedzenia počtu účastníkov za dodržania nasledovných opatrení:

- bez ohľadu na to, či sa schôdza koná v interiéri alebo exteriéri musia mať všetci prítomní prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa) rúškom alebo šatkou, šálom a pod.,

- platí zákaz podávania rúk ,

- pokiaľ sa schôdza uskutočňuje v interiéri je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- odporúča sa používať vlastné pero pri podpisovaní listín,

- vlastník bytu, ktorý trpí akútnym respiračným ochorením je povinný zostať v domácej izolácii,

- v prípade konania schôdze v interiéri, v ktorom je zabezpečené sedenie, zabezpečiť podľa možnosti sedenie tak, aby obsadenými miestami bolo jedno miesto voľné.

Čo sa týka zákazu uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, podľa uznes. vlády SR č. 645 zo dňa 12.10.2020, treba vychádzať z aplikácie zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, kde je zadefinované, že výkon tohto práva slúži občanom na využitie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Iné zhromaždenia neslúžiace tomuto účelu sa nepovažujú za zhromaždenie podľa tohto zákona. Schôdza vlastníkov sa uskutočňuje za účelom rozhodovania o správe domu vlastníkmi bytov, teda nie je výkonom zhromažďovacieho práva v zmysle citovaného zákona.

Pokiaľ vlastníci bytov odmietnu prísť na schôdzu, je to ich slobodná voľba, je však potrebné vyhotoviť zápisnicu, v ktorej uvediete, že schôdza sa v zvolanom termíne neuskutočnila, podpíšete ju Vy ako zástupca vlastníkov a overovatelia.

Ako sa bytových domov týka Smernica EÚ o energetickej účinnosti

Ako sa bytových domov týka Smernica EÚ o energetickej účinnosti
Novelizácia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 o energetickej účinnosti priniesla určité zmeny, ktoré sa týkajú bytových domov a majú byť zahnuté do legislatívy členských krajín únie do 25. 6. 2020. V tomto článku podrobnejšie vysvetľujeme, o aké úpravy ide.

Čo nás čaká na poli energetickej účinnosti v budúcich rokoch?

Nové povinnosti stanovené novelou európskej smernice EED (o energetickej účinnosti)

Na úvod legislatívny vývoj tejto smernice:

V roku 2012 vydal Európsky parlament a Rada (EÚ) pod číslom 2012/27/EU Smernicu o energetickej účinnosti (Energy Efficiency Directive – EED). Táto smernica vytýčila ciele v úsporách energie do roku 2020 v rámci EÚ. Pri priebežnom preskúmaní bolo zistené, že ide o cestu správnym smerom a s ohľadom na blížiaci sa cieľový rok 2020 boli kľúčové ciele aktualizované pre ďalšie obdobie do roku 2030. Preto bola vyššie uvedená Smernica dňom 21.12.2018 aktualizovaná, a to dokumentom, ktorý sa nazýva: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 zo dňa 11.12.2018, ktorou sa mení Smernica 2012/27/EU o energetickej účinnosti.

Ako sa to ovplyvní bytové družstvá, správcov bytových domov a ich obyvateľov?

Pôvodná smernica 2012/27/EU zahŕňa mnoho oblastí na poli nakladania s energiami, pričom jej novelizácia prináša určité spresnenie a doplnenie cieľov a následných opatrení. Implementácia EED do národných legislatív (vrátane slovenskej) priniesla okrem iného aj povinnosť pomerového merania tepla a teplej vody v bytových domoch a následné rozdeľovanie nákladov na vykurovanie a poskytovanie teplej vody medzi koncových spotrebiteľov. A práve v tejto oblasti prináša novelizácia EED určité zmeny, na ktoré je nutné včas upozorniť.

Povinnosťou každého členského štátu je implementácia zásad tejto smernice do národnej legislatívy do (25. 6. 2020).

Ďalej menujeme body, ktoré sa týkajú bytových domov:

 1. Povinnosti v oblasti pätného merania tepla pre vykurovanie, chladenie a teplú vodu ostávajú bez zmeny - je teda povinnosťou dodávateľa merať na päte objektu alebo v spoločnej výmenníkovej stanici.
   
 2. V bytových domoch sú preferované bytové merače tepla, ale pre budovy s vertikálnymi (zvislými) rozvodmi sú prípustné aj indikátory vykurovania (pomerové rozdeľovače tepla); na meranie teplej vody sú vyžadované bez výnimky vodomery pre teplú vodu.
   
 3. Na rozdeľovanie nákladov na vykurovanie chladenie a poskytovanie teplej vody sú požadované transparentné a verejne dostupné pravidlá, ktoré budú zahŕňať rozdelenie nákladov na energiu využitú na:
  • Teplú vodu;
  • Teplo na vykurovanie spoločných priestorov domu;
  • Vykurovanie alebo chladenie bytov.
    
 4. Novinkou je formulovanie požiadaviek na diaľkové odčítacie prístroje:
  • Prístroje inštalované po 25.10.2020 musia byť výlučne diaľkovo odčítateľné;
  • Od 1.1.2027 musia byť všetky prístroje výlučne diaľkovo odčítateľné;
  • Koncovým spotrebiteľom bude musieť byť ponúknutá možnosť elektronickej formy vyúčtovania.
    
 5. Novo formulovaná Príloha VII A stanovuje minimálne požiadavky na informácie o vyúčtovaní a o spotrebe na vykurovanie a poskytovanie teplej vody. Sú stanovené nasledovné záväzné pravidlá:
  • Vyúčtovanie na základe skutočnej spotreby musí byť realizované aspoň 1 x ročne;
  • Od 25.10.2020 v prípadoch, kedy bude splnená podmienka možnosti diaľkovo odčítacích prístrojov, musia byť informácie o vyúčtovaní alebo o spotrebe poskytované najmenej 2x ročne, v prípadoch, kedy
  • to koneční spotrebitelia požiadali alebo si zvolili možnosť vyúčtovania v elektronickej podobe potom 4x ročne;
  • Od 1.1.2022 v prípadoch, kedy bude splnená podmienka možnosti diaľkovo odčítacích prístrojov, musia byť informácie o vyúčtovaní alebo o spotrebe poskytované aspoň 1x mesačne s tým, že môžu byť sprístupnené pomocou internetu a tiež aktualizované tak často, ako je to technicky možné
  • vykurovanie a chladenie možno mimo obdobia vykurovania/chladenia z uvedenej požiadavky vyňať;
  • Vyžaduje sa porovnanie aktuálnej spotreby koncových užívateľov s rovnakým obdobím minulého roku korigované klimatickým faktorom a to v grafickej podobe;
  • Porovnanie s priemerným normalizovaným alebo referenčným koncovým spotrebiteľom rovnakej užívateľskej kategórie; v prípade elektronického vyúčtovania sa dá také porovnanie zverejniť na internetových stránkach a vo vyúčtovaní naň odkázať.

Bližšie informácie k implementácii tejto Smernice EÚ v našom bytovom družstve:

Ing. Ján Beneš, vedúci energetického oddelenia OSBD Nitra

Tel.: 037/6927844, e-mail: benes@osbdnr.sk