Aktuality OSBD

ODPOČTY vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov za rok 2023

ODPOČTY vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov za rok 2023
V januári 2024 sa v bytových domoch v správe OSBD Nitra budú vykonávať odpočty vodomerov a pomerových rozdelovačov vykurovacích nákladov (PRVN) za uplynulý rok. V domoch kde sú osadené vodomery a PRVN s diaľkovým zberom dát je odčítanie bez vstupu do bytu. V bytových domoch, kde nie je inštalovaný diaľkový zber dát, bude termín odpočtov oznámený výveskou vo vchode. Ďakujeme za vašu súčinnosť...

Odpočty vodomerov a meračov tepla za rok 2023

Vážení užívatelia bytu,

 

1/ Odpočty Spoločnosťou ISTA Slovakia, s.r.o.  v bytoch, kde sú osadené PRVN a vodomery pre rádiový zber dát (digitálne PRT DOPRIMO III rádio NET na radiátoroch a rádio moduly na vodomeroch SV a TV) budú odčítané bez potreby vstupu do bytu, termín odpočtu k 1.1.2024.

V tomto prípade bude odpočet vykonaný „na diaľku“ a užívateľ  bytu nemusí nič zabezpečovať.

 2/ V prípade, ak sa nachádzajú v bytoch vodomery alebo PRVN, ktoré neumožňujú  rádiový zber dát, je potrebné urobiť odpočty so vstupom do bytov a fyzicky ich odčítať.  Oznamy budú vyvesené v bytových domoch, obvyklým spôsobom.

  • o súčinnosť pri získaní potrebných údajov pre odpočtárov firmy Ista Slovakia, s.r.o.. 
  • užívatelia, ktorí z vážnych dôvodov nesprístupnili byt, kontaktujte p. Čériovú (Ista Slovakia, s.r.o) telefonicky na čísle 0917 910 068, alebo zašlite vykonaným samo odpočtom údaje na email: odpocty@ista.sk. Odpočty musia obsahovať: zreteľnú fotografiu meračov a vodomerov, meno a priezvisko, adresu, variabilný symbol bytu.

Nahlásenie údajov vykonajte  najneskôr do 31.01.2024.

3/ Spoločnosť TECHEM s.r.o. Bratislava a spoločnosť CERTA-K budú zabezpečovať odpočty bez potreby vstupu do bytov, nakoľko odpočty sú realizované rádiovým zberom dát k 1.1.2024

 

Za spoluprácu pri odpočtoch vody a tepla vám vopred ďakujeme.