Aktuality OSBD

ODPOČTY vodomerov a meračov tepla za rok 2022

ODPOČTY vodomerov a meračov tepla za rok 2022
V januári 2023 sa v bytových domoch v správe OSBD Nitra budú vykonávať odpočty vodomerov a meračov tepla za uplynulý rok. V domoch s el. meračmi je odčítanie bez vstupu do bytu. Inde bude termín odpočtov oznámený výveskou vo vchode. Ďakujeme za vašu súčinnosť...

Odpočty vodomerov a meračov tepla za rok 2022

Vážení užívatelia bytu,

 

1/ Odpočty Spoločnosťou ISTA Slovakia, s.r.o.  v bytoch, kde sú osadené merače pre rádiový zber dát (digitálne PRT DOPRIMO III rádio NET na radiátoroch a rádio moduly na vodomeroch SV a TÚV) budú odčítané bez potreby vstupu do bytu, termín odpočtu k 1.1.2023.

V tomto prípade bude odpočet vykonaný „na diaľku“ a užívateľ  bytu nemusí nič zabezpečovať.

 

2/ V prípade, ak sa nachádzajú v bytoch vodomery alebo merače tepla, ktoré neumožňujú  rádiový zber dát, je potrebné urobiť odpočty so vstupom do bytov a fyzicky ich odčítať.  Oznamy budú vyvesené v bytových domoch, obvyklým spôsobom. 

Na základe súčasnej pandemickej situácie COVID-19 Vás, ako užívateľa bytu týmto žiadame:

  •  o súčinnosť pri získaní potrebných údajov pre odpočtárov firmy Ista Slovakia, s.r.o.  
  • užívatelia, ktorí z vážnych dôvodov nesprístupnili byt, kontaktujte p. Čériovú (Ista Slovakia, s.r.o) telefonicky na čísle 0917 910068, alebo zašlite vykonaným samo odpočtom údaje na email: odpocty@ista.sk.
  • v prípade potreby môžete odpočty (podpísané užívateľom bytu) vodomerov a meračov tepla vhodiť do schránky OSBD Nitra, Dlhá 4.
  • Písomné a mailové zaslanie samo odpočtov musia obsahovať:
  • meno, priezvisko, adresu, č. bytu, variabilný symbol bytu – uvedené v zálohovom predpise a čísla meračov s uvedením ich koncového stavu, podpis.

Nahlásenie údajov vykonajte  najneskôr do 31.01.2023.

 

3/ Spoločnosť TECHEM s.r.o. Bratislava a spoločnosť CERTA-K budú zabezpečovať odpočty bez potreby vstupu do bytov, nakoľko odpočty sú realizované rádiovým zberom dát k 1.1.2023

 

Za spoluprácu pri odpočtoch vody a tepla vám vopred ďakujeme.