Aktuality OSBD

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov je možné od 1.6. 2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách.

Prípadné informácie získate na tel .č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk,

resp. učtáreň nájomného tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/6982 78 11 vyúčtovanie Vráble


Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

Premiér SR spoločne s hlavným hygienikom SR dňa 19. júna 2020 ohlásili ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie. Naďalej stále platí pre klientov pri vstupe do priestorov administratívnej budovy OSBD Nitra:

- povinnosť používať ochranného rúška,

- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

OSBD Nitra v Zozname správcov bytových domov

OSBD Nitra v Zozname správcov bytových domov
Po ukončení akreditovaného odborného vzdelávania našich zástupcov a preukázaní zákonom stanovených podmienok bolo Okresné stavebné bytové družstvo zapísané do Zoznamu správcov bytových domov, ktorý vedie Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Ako správca bytových domov musí naše družstvo spĺňať aj množstvo zákonných požiadaviek, ktorých cieľom je zjednotiť, zefektívniť a zabezpečiť správne a zákonné konanie bytových družstiev voči ich klientom, čiže vlastníkom bytov.

S cieľom dosiahnutia úpravy niektorých podmienok súvisiacich s výkonom správy bytových domov bol s účinnosťou od 1. januára 2016 schválený zákon č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Tento zákon stanovuje nevyhnutné predpoklady výkonu činnosti správcov bytových domov, ktorými sú:

Odborná spôsobilosť sa nadobúda absolvovaním ďalšieho odborného vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom kurze a preukazuje sa osvedčením o jeho absolvovaní.

Vzhľadom na počet spravovaných domov v rámci nášho družstva, ale aj na komplexnosť služieb a činností OSBD ako správcu, ktorá vyžaduje vysoké požiadavky na vedomosti a skúsenosti v oblasti stavebníctva, ekonómie, práva a komunikáciu s vlastníkmi, absolvovali akreditované vzdelávanie v oblasti správy bytových domov za naše družstvo až traja zamestnanci.

Po preukázaní splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich pre zápis do zoznamu správcov bytových domov z vyššie spomenutého zákona bolo Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom Dlhá č. 4 v Nitre zapísané do zoznamu správcov dňom 5. júna 2017 pod evidenčným číslom 0145.