Aktuality OSBD

OSBD Nitra v Zozname správcov bytových domov

OSBD Nitra v Zozname správcov bytových domov
Po ukončení akreditovaného odborného vzdelávania našich zástupcov a preukázaní zákonom stanovených podmienok bolo Okresné stavebné bytové družstvo zapísané do Zoznamu správcov bytových domov, ktorý vedie Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Ako správca bytových domov musí naše družstvo spĺňať aj množstvo zákonných požiadaviek, ktorých cieľom je zjednotiť, zefektívniť a zabezpečiť správne a zákonné konanie bytových družstiev voči ich klientom, čiže vlastníkom bytov.

S cieľom dosiahnutia úpravy niektorých podmienok súvisiacich s výkonom správy bytových domov bol s účinnosťou od 1. januára 2016 schválený zákon č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Tento zákon stanovuje nevyhnutné predpoklady výkonu činnosti správcov bytových domov, ktorými sú:

Odborná spôsobilosť sa nadobúda absolvovaním ďalšieho odborného vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom kurze a preukazuje sa osvedčením o jeho absolvovaní.

Vzhľadom na počet spravovaných domov v rámci nášho družstva, ale aj na komplexnosť služieb a činností OSBD ako správcu, ktorá vyžaduje vysoké požiadavky na vedomosti a skúsenosti v oblasti stavebníctva, ekonómie, práva a komunikáciu s vlastníkmi, absolvovali akreditované vzdelávanie v oblasti správy bytových domov za naše družstvo až traja zamestnanci.

Po preukázaní splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich pre zápis do zoznamu správcov bytových domov z vyššie spomenutého zákona bolo Okresné stavebné bytové družstvo so sídlom Dlhá č. 4 v Nitre zapísané do zoznamu správcov dňom 5. júna 2017 pod evidenčným číslom 0145.