Aktuality OSBD

Výstupy z porady so zástupcami vlastníkov v r.2020 a 2021

Výstupy z porady so zástupcami vlastníkov v r.2020 a 2021

V r. 2021 sa neuskutočnili porady so zástupcami vlastníkov v Nitre a vo Vrábľoch, z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej sitácie, nakoľko vyhlášky ÚVZ neumožnovali hromadné podujatia.

V r. 2020 sa v Nitre, dňa 8.9. a vo Vrábľoch 9.9. 2020 konali pracovné porady so zástupcami vlastníkov bytových domov  v správe OSBD Nitra.

V Nitre sa dňa 8.septembra 2020 a vo Vrábľoch 9. septembra 2020 konali pracovné porady so zástupcami vlastníkov bytových domov  v správe OSBD Nitra. Obe porady boli zvolané správcom za účelom informovania zástupcov vlastníkov bytových  domov k problematike konania „výročných“ jesenných schôdzi vlastníkov bytov v mesiaci október 2020, k hlasovaniu a doručovaniu zápisníc zo schôdzí, ďalej  k problematike poistenia bytových domov od 1. januára 2020, k elektronickému doručovaniu písomností pre vlastníkov bytov, k Smernici Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2018/2002 o energetickej účinnosti a k ďalším otázkam z technickej, ekonomickej a právnej oblasti.

V Nitre sa zúčastnilo na porade 132 zástupcov vlastníkov a vo Vrábľoch 21 zástupcov  vlastníkov bytových domov.

Prítomným boli odovzdané písomné materiály k poisteniu bytových domov a zároveň bola uvedená problematika odprezentovaná Ing. Holinďákom - ALIANZ – Slovenská poisťovňa, ktorý vysvetlil detailne všetky typy poistenia bytových domov a upriamil pozornosť na skutočnosť, že Slovenský zväz bytových družstiev, ako dlhoročný partner uvedenej poisťovacej spoločnosti, rámcovo rieši poistenie  pre všetky bytové družstvá, ktoré sú súčasťou zväzu poistenie za veľmi  výhodných podmienok. Následne v rozprave bolo odpovedané  na všetky podnety vedúcimi zamestnancami družstva, resp. Ing. Holinďákom.

Týmto ďakujeme všetkým zástupcom vlastníkov zúčastneným na pracovnej porade. Tým, ktorí sa z rôznych príčin nemohli porady zúčastniť, boli materiály zaslané poštou pred konaním schôdze vlastníkov daného bytového domu.

Informačný materiál k poisteniu bytových domov môžete nájsť na stránke www.osbdnr.sk  v záložke POISTNÉ