Aktuality OSBD

Oznamujeme vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 1.1.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80 € a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16 €. Ak vlastník alebo nájomca bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe, alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov, aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabuliach svojich vchodov!

Výstupy z porady so zástupcami vlastníkov k ostatnej novele zákona

Výstupy z porady so zástupcami vlastníkov k ostatnej novele zákona
Dňa 24. novembra 2018 sa konala mimoriadna porada so zástupcami vlastníkov bytových domov v správe OSBD o novele zákona 182/1993.

Zúčastnilo sa na nej 179 zástupcov členských samospráv / bytových domov, ktoré sú členmi OSBD. Tento počet predstavuje 63 percent všetkých zástupcov.

Programom tejto porady boli zmeny vyvolané Zákonom č.283/2018, ktorým sa novelizoval Zákon č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

Prítomným boli odovzdané kompletné písomné materiály k uvedenej novele. Zároveň bola prezentovaná nová Zmluva o výkone správy, ktorú budeme odsúhlasovať v bytových domoch v priebehu I. polroka 2019.

Týmto ďakujeme všetkým zástupcom vlastníkov zúčastnených na porade. Tým, ktorí sa z rôznych príčin nemohli zúčastniť, boli materiály zaslané poštou.