Aktuality OSBD

Výstupy z porady so zástupcami vlastníkov k ostatnej novele zákona

Výstupy z porady so zástupcami vlastníkov k ostatnej novele zákona
Dňa 24. novembra 2018 sa konala mimoriadna porada so zástupcami vlastníkov bytových domov v správe OSBD o novele zákona 182/1993.

Zúčastnilo sa na nej 179 zástupcov členských samospráv / bytových domov, ktoré sú členmi OSBD. Tento počet predstavuje 63 percent všetkých zástupcov.

Programom tejto porady boli zmeny vyvolané Zákonom č.283/2018, ktorým sa novelizoval Zákon č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

Prítomným boli odovzdané kompletné písomné materiály k uvedenej novele. Zároveň bola prezentovaná nová Zmluva o výkone správy, ktorú budeme odsúhlasovať v bytových domoch v priebehu I. polroka 2019.

Týmto ďakujeme všetkým zástupcom vlastníkov zúčastnených na porade. Tým, ktorí sa z rôznych príčin nemohli zúčastniť, boli materiály zaslané poštou.