Aktuality OSBD

Výstupy z porady so zástupcami vlastníkov v r.2020, 2021, 2022 a 2023

Výstupy z porady so zástupcami vlastníkov v r.2020, 2021, 2022 a 2023

V roku 2023 sa v Nitre 29.5.2023 a vo Vrábľoch 30.5.2023 konali pracovné porady so zástupcami vlastníkov bytových domov v správe OSBD Nitra. V roku 2022 sa v Nitre 5.9.2022 a vo Vrábľoch 6.9.2022 konali ...

Pracovné porady so zástupcami vlastníkov semtember 2023

Dňa 29.5.2023 v Nitre a dňa 30.5.2023 vo Vrábľoch  sa konali porady zástupcov vlastníkov bytov. V Nitre sa zúčastnilo porady 131 zástupcov vlastníkov a vo Vrábľoch 18 zástupcov vlastníkov bytov.
     V úvode oboch porád privítal zástupcov vlastníkov bytov riaditeľ družstva a oboznámil ich, za akým účelom sú porady zástupcov vlastníkov bytov v tomto netradičnom májovom termíne. ZV informoval o zmene termínu konania výročných schôdzí vlastníkov, ktoré sa budú konať v tomto roku od 12. júna. - 31.októbra 2023 s tým, že každého zástupcu vlastníkov budú kontaktovať garanti (zamestnanci OSBD) bytového domu, ktorí so ZV dohodnú termín, čas, miesto a program schôdze vlastníkov. Ďalej na porade vystúpila  právnička družstva - JUDr. Jana Kubicová, ktorá podala všeobecné informácie o schôdzach vlastníkov a písomných hlasovaniach v bytových domoch. Poukázala na povinnosť správcu, ktorou je zvolanie schôdze vlastníkov podľa potreby, min. však raz ročne. Poučila ZV o správnom priebehu výročných schôdzí, správnom vyplnení zápisníc, uznesení a ich včasnom doručení správcovi. Vysvetlila, aké sú možnosti hlasovania v prípade BSM a podielového spoluvlastníctva bytu, resp. nebytového priestoru a postupy schvaľovania dražieb a exekúcií na schôdzach.
Ekonomický námestník – Ing. Marián Matuška informoval zástupcov vlastníkov, že od 01.01.2024 navrhujeme, ako správca, zmenu vo vyplácaní odmien pre zástupcov vlastníkov. Odmena pre ZV - je jednou z položiek v predpise nájomného a po novom by sa odmena vyplácala z FO, s tým, že k odmene sa nepripočítavajú odvody za zamestnávateľa a nebudú evidovaní v sociálnej a zdravotnej poisťovni. Keď si dá zástupca vlastníkov odsúhlasiť vyplácanie odmeny z FO,  správca  mu nebude posielať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. V takomto prípade je zástupca vlastníkov povinný si spracovať  daňové priznanie.
Ďalej informoval o zmenách výšky úrokových sadzieb a tým súvisiacich zmien výšky mesačných splátok existujúcich úverov, ktoré boli poskytnuté pre BD v správe OSBD.
Upratovanie spoločných priestorov, ak sa hlasuje o zmene firmy, prípadne ceny,  bolo by dobré, aby si vlastníci odsúhlasili rozpočítanie nákladov na upratovanie rovnako na každý byt.
K preplácaniu „blokov“ z fondu prevádzky, údržby a opráv - vyplniť tlačivo (je zverejnené, aj na webe OSBD) s číslom IBANU a priloženým „blokom“ - je potrebné dodržať limit pre zástupcu vlastníkov.
Technický námestník – p. Milan Boledovič informoval ZV o protipožiarnej ochrane v bytových domoch, (zapratané únikové cesty – pivnice, schodiská a ostatné spoločné priestory), poukázal na povinnosť, že únikové cesty musia byť priechodné a označené.
Výrub stromov v okolí BD – treba sa informovať vo výbore mestskej časti.
Montáž klimatizačnej jednotky je potrebné nahlásiť správcovi, ktorý vydá predbežný súhlas a následne vlastník podáva žiadosť do stavebného úradu pre vydanie súhlasu montáže klímy. Až po doručení kladného stanoviska stavebného úradu može vlastník bytu zahájiť práce.
Finančný limit pre zástupcu vlastníkov na použitie čiastky z fondu prevádzky údržby a opráv podľa ZoVS má väčšina bytových domov odsúhlasenú na sumu 663,00€. Správca odporúča zvýšenie finančného limitu kvôli nárastu cien. Porady zástupcov vlastníkov  v Nitre sa zúčastnila aj firma ista Slovakia s.r.o., ktorá oboznámila ZV s novou vyhláškou č.503/2022 Z.z., ktorá je účinná od 01.01.2023 – o rozpočítavaní nákladov na teplo pre ÚK a ohrev TV. Vo Vrábľoch odprezentoval uvedenú vyhlášku riaditeľ družstva.

Správca ďakuje zástupcom vlastníkov za aktívnu účasť a konštruktívnu rozpravu.

 

Pracovné porady so zástupcami vlastníkov semtember 2022

Pracovné porady so zástupcami vlastníkov sa konali v Nitre dňa 5. septembra 2022 a vo Vrábľoch 6. septembra 2022 . Správca zvolal obe porady za účelom podania informácie zástupcom vlastníkov BD k problematike zvolávania a konania tzv. „výročných“ schôdzí vlastníkov v termíne od 16.septembra do 16. októbra 2022. Na poradách bola ďalej od zástupcov správcu podaná informácia k hlasovaniu a doručovaniu zápisníc zo schôdzí, k elektronickému doručovaniu dokumentov pre vlastníkov bytov, k problematike výkonu kontroly Hasičským a záchranným zborom  na vežových domoch, k povinnej energetickej certifikácii domov po významnej obnove, k výkonu celomestskej deratizácie, k informačnému portálu „poschodoch“,  ktorým správca poskytuje informácie týkajúce sa správy bytu vlastníka resp. bytového domu, preplácaniu pokladničných blokov cez účet žiadateľa.

K uvedeným predneseným informáciám  bola na záver oboch porád otvorená rozprava, v ktorej vlastníci bytov diskutovali hlavne k otázkam a problémom k súčasnej nepriaznivej bezpečnostnej ( vojna Rusko - Ukrajina) ekonomickej, inflačnej, a hlavne energetickej situácii na Slovensku.

V Nitre sa zúčastnilo na porade 133 zástupcov vlastníkov a vo Vrábľoch 16 zástupcov vlastníkov.

Správca týmto ďakuje zástupcom vlastníkov za účasť na uvedených pracovných poradách.  

Pracovné porady so zástupcami vlastníkov semtember 2020

V Nitre sa dňa 8.septembra 2020 a vo Vrábľoch 9. septembra 2020 konali pracovné porady so zástupcami vlastníkov bytových domov  v správe OSBD Nitra. Obe porady boli zvolané správcom za účelom informovania zástupcov vlastníkov bytových  domov k problematike konania „výročných“ jesenných schôdzi vlastníkov bytov v mesiaci október 2020, k hlasovaniu a doručovaniu zápisníc zo schôdzí, ďalej  k problematike poistenia bytových domov od 1. januára 2020, k elektronickému doručovaniu písomností pre vlastníkov bytov, k Smernici Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2018/2002 o energetickej účinnosti a k ďalším otázkam z technickej, ekonomickej a právnej oblasti.

V Nitre sa zúčastnilo na porade 132 zástupcov vlastníkov a vo Vrábľoch 21 zástupcov  vlastníkov bytových domov.

Prítomným boli odovzdané písomné materiály k poisteniu bytových domov a zároveň bola uvedená problematika odprezentovaná Ing. Holinďákom - ALIANZ – Slovenská poisťovňa, ktorý vysvetlil detailne všetky typy poistenia bytových domov a upriamil pozornosť na skutočnosť, že Slovenský zväz bytových družstiev, ako dlhoročný partner uvedenej poisťovacej spoločnosti, rámcovo rieši poistenie  pre všetky bytové družstvá, ktoré sú súčasťou zväzu poistenie za veľmi  výhodných podmienok. Následne v rozprave bolo odpovedané  na všetky podnety vedúcimi zamestnancami družstva, resp. Ing. Holinďákom.

Týmto ďakujeme všetkým zástupcom vlastníkov zúčastneným na pracovnej porade. Tým, ktorí sa z rôznych príčin nemohli porady zúčastniť, boli materiály zaslané poštou pred konaním schôdze vlastníkov daného bytového domu.

Informačný materiál k poisteniu bytových domov môžete nájsť na stránke www.osbdnr.sk  v záložke POISTNÉ