Aktuality OSBD

Výstupy z porady so zástupcami vlastníkov v r.2020, 2021 a 2022

Výstupy z porady so zástupcami vlastníkov v r.2020, 2021 a 2022

V roku 2022 sa v Nitre 5.9.2022 a vo Vrábľoch 6.9.2022 konali pracovné porady so zástupcami vlastníkov bytových domov v správe OSBD Nitra.

V r. 2021 sa neuskutočnili porady so zástupcami vlastníkov v Nitre a vo Vrábľoch, z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej sitácie, nakoľko vyhlášky ÚVZ neumožnovali hromadné podujatia.

V r. 2020 sa v Nitre, dňa 8.9. a vo Vrábľoch 9.9. 2020 konali pracovné porady so zástupcami vlastníkov bytových domov  v správe OSBD Nitra.

Pracovné porady so zástupcami vlastníkov semtember 2022

Pracovné porady so zástupcami vlastníkov sa konali v Nitre dňa 5. septembra 2022 a vo Vrábľoch 6. septembra 2022 . Správca zvolal obe porady za účelom podania informácie zástupcom vlastníkov BD k problematike zvolávania a konania tzv. „výročných“ schôdzí vlastníkov v termíne od 16.septembra do 16. októbra 2022. Na poradách bola ďalej od zástupcov správcu podaná informácia k hlasovaniu a doručovaniu zápisníc zo schôdzí, k elektronickému doručovaniu dokumentov pre vlastníkov bytov, k problematike výkonu kontroly Hasičským a záchranným zborom  na vežových domoch, k povinnej energetickej certifikácii domov po významnej obnove, k výkonu celomestskej deratizácie, k informačnému portálu „poschodoch“,  ktorým správca poskytuje informácie týkajúce sa správy bytu vlastníka resp. bytového domu, preplácaniu pokladničných blokov cez účet žiadateľa.

K uvedeným predneseným informáciám  bola na záver oboch porád otvorená rozprava, v ktorej vlastníci bytov diskutovali hlavne k otázkam a problémom k súčasnej nepriaznivej bezpečnostnej ( vojna Rusko - Ukrajina) ekonomickej, inflačnej, a hlavne energetickej situácii na Slovensku.

V Nitre sa zúčastnilo na porade 133 zástupcov vlastníkov a vo Vrábľoch 16 zástupcov vlastníkov.

Správca týmto ďakuje zástupcom vlastníkov za účasť na uvedených pracovných poradách.  

 

V Nitre sa dňa 8.septembra 2020 a vo Vrábľoch 9. septembra 2020 konali pracovné porady so zástupcami vlastníkov bytových domov  v správe OSBD Nitra. Obe porady boli zvolané správcom za účelom informovania zástupcov vlastníkov bytových  domov k problematike konania „výročných“ jesenných schôdzi vlastníkov bytov v mesiaci október 2020, k hlasovaniu a doručovaniu zápisníc zo schôdzí, ďalej  k problematike poistenia bytových domov od 1. januára 2020, k elektronickému doručovaniu písomností pre vlastníkov bytov, k Smernici Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2018/2002 o energetickej účinnosti a k ďalším otázkam z technickej, ekonomickej a právnej oblasti.

V Nitre sa zúčastnilo na porade 132 zástupcov vlastníkov a vo Vrábľoch 21 zástupcov  vlastníkov bytových domov.

Prítomným boli odovzdané písomné materiály k poisteniu bytových domov a zároveň bola uvedená problematika odprezentovaná Ing. Holinďákom - ALIANZ – Slovenská poisťovňa, ktorý vysvetlil detailne všetky typy poistenia bytových domov a upriamil pozornosť na skutočnosť, že Slovenský zväz bytových družstiev, ako dlhoročný partner uvedenej poisťovacej spoločnosti, rámcovo rieši poistenie  pre všetky bytové družstvá, ktoré sú súčasťou zväzu poistenie za veľmi  výhodných podmienok. Následne v rozprave bolo odpovedané  na všetky podnety vedúcimi zamestnancami družstva, resp. Ing. Holinďákom.

Týmto ďakujeme všetkým zástupcom vlastníkov zúčastneným na pracovnej porade. Tým, ktorí sa z rôznych príčin nemohli porady zúčastniť, boli materiály zaslané poštou pred konaním schôdze vlastníkov daného bytového domu.

Informačný materiál k poisteniu bytových domov môžete nájsť na stránke www.osbdnr.sk  v záložke POISTNÉ