Aktuality OSBD

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov je možné od 1.6. 2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách.

Prípadné informácie získate na tel .č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk,

resp. učtáreň nájomného tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/6982 78 11 vyúčtovanie Vráble


Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

Premiér SR spoločne s hlavným hygienikom SR dňa 19. júna 2020 ohlásili ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie. Naďalej stále platí pre klientov pri vstupe do priestorov administratívnej budovy OSBD Nitra:

- povinnosť používať ochranného rúška,

- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

Výstupy z porady so zástupcami vlastníkov k ostatnej novele zákona

Výstupy z porady so zástupcami vlastníkov k ostatnej novele zákona
Dňa 24. novembra 2018 sa konala mimoriadna porada so zástupcami vlastníkov bytových domov v správe OSBD o novele zákona 182/1993.

Zúčastnilo sa na nej 179 zástupcov členských samospráv / bytových domov, ktoré sú členmi OSBD. Tento počet predstavuje 63 percent všetkých zástupcov.

Programom tejto porady boli zmeny vyvolané Zákonom č.283/2018, ktorým sa novelizoval Zákon č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

Prítomným boli odovzdané kompletné písomné materiály k uvedenej novele. Zároveň bola prezentovaná nová Zmluva o výkone správy, ktorú budeme odsúhlasovať v bytových domoch v priebehu I. polroka 2019.

Týmto ďakujeme všetkým zástupcom vlastníkov zúčastnených na porade. Tým, ktorí sa z rôznych príčin nemohli zúčastniť, boli materiály zaslané poštou.