Aktuality OSBD

Bytové domy a Smernica EÚ o energetickej účinnosti

Bytové domy a Smernica EÚ o energetickej účinnosti

Smernica EU parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 o energetickej účinnosti priniesla zmeny, týkajúce sa bytových domov a čiastočne boli zahrnuté do legislatívy SR zák. 419/2020 Z.z., dopĺňajúci zák. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti.

Čo nás čaká na poli energetickej účinnosti v budúcich rokoch?

Nové povinnosti stanovené novelou európskej smernice EED (o energetickej účinnosti)

Na úvod legislatívny vývoj tejto smernice:

V roku 2012 vydal Európsky parlament a Rada (EÚ) pod číslom 2012/27/EU Smernicu o energetickej účinnosti (Energy Efficiency Directive – EED). Táto smernica vytýčila ciele v úsporách energie do roku 2020 v rámci EÚ. Pri priebežnom preskúmaní bolo zistené, že ide o cestu správnym smerom a s ohľadom na blížiaci sa cieľový rok 2020 boli kľúčové ciele aktualizované pre ďalšie obdobie do roku 2030. Preto bola vyššie uvedená Smernica dňom 21.12.2018 aktualizovaná, a to dokumentom, ktorý sa nazýva: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 zo dňa 11.12.2018, ktorou sa mení Smernica 2012/27/EU o energetickej účinnosti.

Ako to ovplyvní bytové družstvá, správcov bytových domov a ich obyvateľov?

Pôvodná smernica 2012/27/EU zahŕňa mnoho oblastí na poli nakladania s energiami, pričom jej novelizácia prináša určité spresnenie a doplnenie cieľov a následných opatrení. Implementácia EED do národných legislatív (vrátane slovenskej) priniesla okrem iného aj povinnosť pomerového merania tepla a teplej vody v bytových domoch a následné rozdeľovanie nákladov na vykurovanie a poskytovanie teplej vody medzi koncových spotrebiteľov. A práve v tejto oblasti prináša novelizácia EED určité zmeny, na ktoré je nutné včas upozorniť.

Ďalej menujeme body, ktoré sa týkajú bytových domov:

V tomto článku podrobnejšie uvádzame prehľad úprav:

  • novinkou  podľa zákona 419/2020 Z.z. je formulovanie požiadaviek na diaľkové odčítacie rádiové prístroje,

  • od 1.1.2027 musia byť všetky prístroje výlučne diaľkovo odčítateľné,

  • bezodplatne priebežnú informáciu o dodávke alebo výrobe tepla a vyúčtovaciu faktúru v elektronickej podobe, ak je to technicky možné.

Príloha  Smernice 2018/2002  v časti VII A stanovuje minimálne požiadavky na informácie o vyúčtovaní a o spotrebe na vykurovanie a poskytovanie teplej vody. Sú stanovené nasledovné záväzné pravidlá:

  • vyúčtovanie na základe skutočnej spotreby musí byť realizované aspoň 1 x ročne,
  • vyžaduje sa porovnanie aktuálnej spotreby koncových užívateľov s rovnakým obdobím minulého roku korigované klimatickým faktorom a to v grafickej podobe,

  • porovnanie s priemerným normalizovaným alebo referenčným koncovým spotrebiteľom rovnakej užívateľskej kategórie; v prípade elektronického vyúčtovania sa dá  porovnanie zverejniť na internetových stránkach a vo vyúčtovaní naň odkázať,
  • koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu a ktorá dodáva teplo pre budovu s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 500 m2 (z pôvodných 1000m2) s ústredným teplovodným vykurovaním, sú povinní zabezpečiť, aby určené meradlo a pomerový rozdeľovač tepla boli vybavené funkciou diaľkového odpočtu; to neplatí, ak vlastník budovy preukáže, že inštalácia funkcie diaľkového odpočtu nie je nákladovo primeraná alebo technicky možná.“,

  • V prípade vyhodnotenia funkčnej uskutočniteľnosti a technickej a nákladovej primeranosti  diaľkového odpočtu je potrebné sa preukázať energetickým auditom alebo energetickou hospodárnosťou budov.

Účinnosť  zákona 419/2020 Z.z. začína plynúť od 1.1.2021. Je pravdepodobné, že  ďalšia implementácia  Smernice EU a P  sa bude postupne  dopĺňať do legislatívy SR  o ktorej Vás budeme včas informovať.

 

Ing. Ján Beneš, vedúci energetického oddelenia OSBD Nitra

Tel.: 037/6927844, e-mail: benes@osbdnr.sk