Aktuality OSBD

Úprava cien „stočného“ odpadovej vody od ZsVS od 6.6.2022

Úprava cien „stočného“ odpadovej vody od ZsVS od 6.6.2022
Podľa prípisu od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZsVS) sa od 6.6.2022 zvyšuje cena "stočného" (odvod a čistenie odpadovej vody).

Informujeme vás, že cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou ("stočné") sa zvyšuje podľa nasledujúceho prípisu od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti s platnosťou od 6.6.2022.

Cena za vodné a stočné

     Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. rozhodol podľa § 14 ods.11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. d), § 3 a § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., resp. č. 204/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou tak, že pre regulovaný subjekt Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO 36 550 949 určil na regulačné obdobie od 06.06.2022 do 31.12.2022 nasledovné ceny:

Maximálna cena Cena v € bez DPH /m3 Cena v € s DPH /m3 Účinnosť rozhodnutia
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom 1,1683 1,4020 6. 6. 2022
Výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom 0,8431 1,0117 6. 6. 2022
Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,2024 1,4429 6. 6. 2022

 

* Podľa § 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia platí na celé regulačné obdobie od 06.06.2022 do 31.12.2022, ak ÚRSO neschváli zmenu cenového rozhodnutia. V prehľade vyššie sú uvedené aktuálne platné ceny regulovaných činností v rámci spoločnosti. Všetky cenové rozhodnutia počnúc 01.01.2017 sú zverejnené nižšie.  

  1. Rozhodnutie ÚRSO č. 0026_2022_V zo dňa 25.05.2022