Aktuality OSBD

Úprava cien „stočného“ odpadovej vody od ZsVS od 1.1.2023

Úprava cien „stočného“ odpadovej vody od ZsVS od 1.1.2023
Podľa prípisu od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZsVS) sa od 1.1.2023 zvyšuje cena "stočného" (odvod a čistenie odpadovej vody).

Informujeme vás, že cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou ("stočné") sa zvyšuje podľa nasledujúceho prípisu od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti s platnosťou od 1.1.2023.

Cena za vodné a stočné

     Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. rozhodol podľa § 14 ods.11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. d), § 3 a § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., resp. č. 204/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou tak, že pre regulovaný subjekt Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO 36 550 949 určil na regulačné obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 nasledovné ceny:

Maximálna cena Cena v € bez DPH /m3 Cena v € s DPH /m3 Účinnosť rozhodnutia
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom 1,2700 1,5240 1. 1. 2023
Výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom 0,6985 0,8382 1. 1. 2023
Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,4783 1,7740 1. 1. 2023

 

* Podľa § 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia platí na celé regulačné obdobie od 06.06.2022 do 31.12.2022, ak ÚRSO neschváli zmenu cenového rozhodnutia. V prehľade vyššie sú uvedené aktuálne platné ceny regulovaných činností v rámci spoločnosti. 

  1. Rozhodnutie ÚRSO č. 0027_2023_V zo dňa 8.12.2022