Oznamujeme vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 1.1.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80 € a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16 €. Ak vlastník alebo nájomca bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe, alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov, aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabuliach svojich vchodov!

Ako sa platí nájomné za byt?

Ako sa platí nájomné za byt?
Nájomné za byt v správe OSBD sa platí podľa predpisu, ktorý ste dostali od družstva na daný rok...

Nájomné musí byť uhradené vždy do 25. v mesiaci a platí sa na mesiac vopred (t.j. do 25.1.2019 uhrádzate nájomné za február 2018 v sume podľa aktuálneho predpisu).