Oznamujeme vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 1.1.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80 € a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16 €. Ak vlastník alebo nájomca bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe, alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov, aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabuliach svojich vchodov!

Ako postupovať pri zmene vlastníka bytu v OSBD?

Ako postupovať pri zmene vlastníka bytu v OSBD?

Prepis vlastníkov pri predaji bytu (príp. dedičstve alebo po rozvode) má niekoľko krokov, ktoré sú prepojené s podpisom zmluvy o predaji a komunikáciou s Katastrálnym úradom.

Týmto procesom vás prevedie aj váš realitný maklér, právnik alebo pracovníci Klientskeho centra OSBD.

Postup pri prepise vlastníka bytu:

  • Pôvodný vlastník požiada o potvrdenie o nedoplatkoch v Klientskom centre OSBD (osobne, administratívny poplatok 8 eur). Potrebujete len občiansky a potvrdenie vám vydajú na počkanie. Toto potvrdenie je prílohou kúpno- predajnej zmluvy.
  • Pre zmenu na nového vlastníka v OSBD pri kúpe bytu budete potrebovať Návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností opečiatkovaný Katastrálnym úradom alebo Rozhodnutie o povolení vkladu.
  • Vyplnené a oboma stranami podpísané tlačivo na rozúčtovanie nákladov medzi pôvodným a novým vlastníkom.  PDF
  • Na základe týchto dokumentov OSBD realizuje prepis vlastníkov za prítomnosti oboch strán. Administratívny poplatok 40 eur uhradí nový vlastník.