Aktuality OSBD

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Osobné vybavovanie klientov je možné od 1.6. 2020 v Klientskom centre, Dlhá ul.č.4 v Nitra v úradných hodinách.

Prípadné informácie získate na tel .č.:037/69 278 41-2. mobil:0905 433 765, e-mail: klientcentrum@osbdnr.sk,

resp. učtáreň nájomného tel.č.:037/69 278 07 vyúčtovanie Nitra, 037/6982 78 11 vyúčtovanie Vráble


Vážení vlastníci a nájomníci bytov a nebytových priestorov,

Premiér SR spoločne s hlavným hygienikom SR dňa 19. júna 2020 ohlásili ďalšie výrazné uvoľňovanie opatrení, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia koronavírusovej epidémie. Naďalej stále platí pre klientov pri vstupe do priestorov administratívnej budovy OSBD Nitra:

- povinnosť používať ochranného rúška,

- aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorazové ochranné rukavice

Odpočty vodomerov a meračov tepla za rok 2018

Odpočty vodomerov a meračov tepla za rok 2018
OSBD Nitra oznamuje, že odpočty údajov z bytových vodomerov SV,TÚV, odparovacích a elektronických pomerových rozdeľovačov tepla za rok 2018 budú vykonávané spoločnosťou ISTA Slovakia, s.r.o. v dňoch od 5. do 20.januára 2019. Ostatné odpočty sa robia digitálne - bez nutnosti vstupu do bytu.

Po uvedenom termíne bude ISTA Slovakia s.r.o, zabezpečovať INDIVIDUÁLNE odpočty v termíne do 31.1.2019 za poplatok.

KONKRÉTNY DEŇ A ČAS ODPOČTU MERADIEL VÁM VČAS OZNÁMI ODPOČTÁR VÝVESKOU VO VCHODE.

V zmysle Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vás týmto žiadame o sprístupnenie bytu a predmetných meradiel odpočtárom spoločnosti Ista Slovakia s.r.o., v požadovanom termíne a čase.

Poznámka: Spoločnosť TECHEM s.r.o. Bratislava a spoločnosť CERTA-K budú zabezpečovať odpočty bez potreby vstupu do bytov, nakoľko odpočty budú realizované rádiovým zberom dát.

Spoločnosť ISTA Slovakia, s.r.o. v domoch, kde majú osadené merače pre rádiový zber dát (digitálne PRT DOPRIMO III rádio NET na radiátoroch a rádiomoduly na vodomeroch SV a TÚV) budú odčítané taktiež bez potreby vstupu do bytu.

Za spoluprácu pri odpočtoch vody a tepla vám vopred ďakujeme.