O Z N Á M E N I E

Oznamujeme Vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 01.01.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80€ a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16€. V prípade, že vlastník alebo nájomník bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov
aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabukiach svojich vchodov.

Tlačivá na stiahnutie

Tu nájdete všetky potrebné tlačivá na stiahnutie...

Žiadosť o prevod do vlastníctva (.doc) 22 Kb

Rozúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu TECHEM(.pdf) 400Kb
Rozúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu ista (.pdf 660Kb

Čestné prehlásenie o počte bývajúcich osôb v byte (.doc) 27 Kb
Objednávka na vykonanie opráv (.doc) 28 Kb
Dohoda o výmene bytov (.doc) 32 Kb
Dohoda o zániku spoločného nájmu družstevného bytu (.doc) 268 Kb
Zmluva o prevode členských práv a povinností (.doc) 31 Kb

Stavebné úpravy v panelovom dome:

Žiadosť o vydanie predbežného súhlasu na stavebné úpravy (.doc) 48 Kb
Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru (Vyhlásenie stavebnej firmy) príloha č.1 (.doc) 48 Kb

Vyjadrenie k stavebným úpravam pre panelové domy - podpisový hárok príloha č.2 (.doc) 52 Kb

 

Stavebné úpravy v tehlovom dome a v dome z pórobetonových tvárnic:

Žiadosť o vydanie predbežného súhlasu na stavebné úpravy (.doc) 48 Kb
Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru (Vyhlásenie stavebnej firmy) príloha č.1 (.doc) 48 Kb

Vyjadrenie nadpolovičnej väčšiny vlastníkov všetkých bytov v dome k stavebným úpravám v byte (tehlové bytové domy a domy z pórobetónových tvaroviek), príloha č.3 (.PDF) 165 Kb

Objednávka na vykonanie opráv (stiahnuť - vyplniť - podpísať - doniesť)

2019 - Objednávka na vykonanie opráv (.pdf)

 

Vzor pre uver (.pdf)

Spoločné čestné prehlásenie o elektrine (.xls)