Tlačiť
PDF

Stavebné úpravy v byte

Stavebné úpravy v byte nájomcom, prípadne vlastníkom bytu.

Podmienky povoľovania stavieb, ich zmeny a udržiavacie práce sú upravené v § 54 až 58 - zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) č. 50/1976 v znení zmien a doplnkov.

V prípade nájomcov družstevného bytu podmienky udržiavacích prác stavebných úprav podľa § 694 Občianskeho zákonníka nesmie nájomca vykonávať stavebné úpravy, ani inú podstatnú zmenu v byte, bez súhlasu bytového družstva, a to ani na svoje náklady.

Vlastník bytua nebytového priestoru v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Zmluvy o výkone správy, nesmie vykonávať stavebné úpravy bez súhlasu správcu, a bez súhlasu väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

U vlastníkov bytov pre stavebné úpravy a udržiavacie práce platí ustanovenie § 11 ods.4, zákona č. 182/1993 Z.z., o vlastníctve bytov nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého vlastník bytu nemôže vykonávať úpravy v byte, ktorými by ohrozoval alebo rušil ostatných v neprimeranom rozsahu alebo by menil vzhľad domu.