Mimoriadna porada so zástupcami vlastníkov - 24.11.2018

Dňa 24.11.2018 sa konala mimoriadna porada so zástupcami vlastníkov bytových domov v správe OSBD. Zúčastnilo sa jej 179 zástupcov, čo je 63% zo všetkých. Programom tejto porady boli zmeny vyvolané Zákonom č.283/2018, ktorým sa novelizoval Zákon č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Prítomným boli odovzdané kompletné písomné materiály k uvedenej novele. Zároveň bola prezentovaná nová Zmluva o výkone správy, ktorú budeme odsúhlasovať v bytových domoch v priebehu I.polroka 2019. Týmto ďakujeme všetkým zástupcom vlastníkov zúčastnených na porade. Tím, ktorí sa z rôznych príčin nemohli zúčastniť, boli materiály zaslané poštou.

Všetky predmetné dokumenty z mimoriadnej schôdze na stiahnutie a pozretie...

Tlačiť
PDF

Poplatky OSBD Nitra

Cenník pre stanovenie poplatkov za úkony Okresného stavebného bytového družstva Nitra

2018 - Cenník pre stanovenie poplatkov (.pdf)

Smernica, ktorou sa ustanovuje teplota na odbernom mieste,pravidlá rozpočítavania množstav tepla dodaného do TÚV, SV použitej na prípravu TÚV, vodného a stačného a rozpočítavanie množstva tepla

2018 - Smernica pre stanovenie cien TUV (.pdf)

Cenník údržbárskych prác za úkony OSBD Nitra

2018 - Cenník údržbárskych prác (.pdf)