O Z N Á M E N I E

Oznamujeme Vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 01.01.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80€ a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16€. V prípade, že vlastník alebo nájomník bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov
aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabukiach svojich vchodov.

Tlačiť
PDF

Poplatky OSBD Nitra

Cenník pre stanovenie poplatkov za úkony Okresného stavebného bytového družstva Nitra

2019 - Cenník pre stanovenie poplatkov (.pdf)

Cenník údržbárskych prác za úkony OSBD Nitra

2019 - Cenník údržbárskych prác (.pdf)

Objednávka na vykonanie opráv (stiahnuť - vyplniť - podpísať - doniesť)

2019 - Objednávka na vykonanie opráv (.pdf)

Smernica, ktorou sa ustanovuje teplota na odbernom mieste,pravidlá rozpočítavania množstav tepla dodaného do TÚV, SV použitej na prípravu TÚV, vodného a stačného a rozpočítavanie množstva tepla

2018 - Smernica pre stanovenie cien TUV (.pdf)