Mimoriadna porada so zástupcami vlastníkov - 24.11.2018

Dňa 24.11.2018 sa konala mimoriadna porada so zástupcami vlastníkov bytových domov v správe OSBD. Zúčastnilo sa jej 179 zástupcov, čo je 63% zo všetkých. Programom tejto porady boli zmeny vyvolané Zákonom č.283/2018, ktorým sa novelizoval Zákon č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Prítomným boli odovzdané kompletné písomné materiály k uvedenej novele. Zároveň bola prezentovaná nová Zmluva o výkone správy, ktorú budeme odsúhlasovať v bytových domoch v priebehu I.polroka 2019. Týmto ďakujeme všetkým zástupcom vlastníkov zúčastnených na porade. Tím, ktorí sa z rôznych príčin nemohli zúčastniť, boli materiály zaslané poštou.

Všetky predmetné dokumenty z mimoriadnej schôdze na stiahnutie a pozretie...

Tlačiť
PDF

ODPOČTY VODOMEROV A MERAČOV TEPLA

OSBD Nitra oznamuje, že odpočty údajov z bytových vodomerov SV,TÚV, odparovacích a elektronických pomerových rozdeľovačov tepla za rok 2018 budú vykonávané spoločnosťou ISTA Slovakia, s.r.o.

v dňoch : od  5.1.2019  do  20.1.2019

Po uvedenom termíne bude ISTA Slovakia s.r.o, zabezpečovať INDIVIDUÁLNE odpočty v termíne do 31.1.2019 za poplatok.

KONKRÉTNY DEŇ A ČAS ODPOČTU MERADIEL VÁM VČAS OZNÁMI ODPOČTÁR VÝVESKOU VO VCHODE.

V zmysle Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov Vás týmto žiadame o sprístupnenie bytu a predmetných meradiel odpočtárom spoločnosti Ista Slovakia s.r.o.,  v požadovanom termíne a čase.

Poznámka:Spoločnosť TECHEM s.r.o. Bratislava a spoločnosť CERTA-K budú zabezpečovať odpočty bez potreby vstupu do bytov, nakoľko odpočty budú realizované rádiovým zberom dát.

Spoločnosť ISTA Slovakia, s.r.o. v domoch, kde majú osadené merače pre rádiový zber dát (digitálne PRT DOPRIMO III rádio NET na radiátoroch a rádiomoduly na vodomeroch SV a TÚV)  budú odčítané taktiež bez potreby vstupu do bytu.

Za spoluprácu ďakujeme.