O Z N Á M E N I E

Oznamujeme Vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 01.01.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80€ a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16€. V prípade, že vlastník alebo nájomník bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov
aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabukiach svojich vchodov.

Tlačiť
PDF

Už viete o pravidelnej jesennej deratizácii v spoločných priestoroch bytových domov OSBD Nitra?

1. 9. 2018

Deratizácia OSBD Nitra

Vážení vlastníci, nájomníci bytov,

týmto Vám oznamujeme, že jesenná deratizácia v spoločných priestoroch bytových domov v správe OSBD Nitra bude realizovaná od 10. septembra 2018.