O Z N Á M E N I E

Oznamujeme Vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 01.01.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80€ a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16€. V prípade, že vlastník alebo nájomník bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov
aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabukiach svojich vchodov.

Akcie a novinky

Tlačiť
PDF

Dňa 24.11.2018 sa konala mimoriadna porada so zástupcami vlastníkov bytových domov v správe OSBD. Zúčastnilo sa jej 179 zástupcov, čo je 63% zo všetkých. Programom tejto porady boli zmeny vyvolané Zákonom č.283/2018, ktorým sa novelizoval Zákon č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

Tlačiť
PDF

ODPOČTY VODOMEROV A MERAČOV TEPLA

OSBD Nitra oznamuje, že odpočty údajov z bytových vodomerov SV,TÚV, odparovacích a elektronických pomerových rozdeľovačov tepla za rok 2018 budú vykonávané spoločnosťou ISTA Slovakia, s.r.o.

v dňoch : od  5.1.2019  do  20.1.2019

Po uvedenom termíne bude ISTA Slovakia s.r.o, zabezpečovať INDIVIDUÁLNE odpočty v termíne do 31.1.2019 za poplatok.

KONKRÉTNY DEŇ A ČAS ODPOČTU MERADIEL VÁM VČAS OZNÁMI ODPOČTÁR VÝVESKOU VO VCHODE.

V zmysle Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov Vás týmto žiadame o sprístupnenie bytu a predmetných meradiel odpočtárom spoločnosti Ista Slovakia s.r.o.,  v požadovanom termíne a čase.

Poznámka:Spoločnosť TECHEM s.r.o. Bratislava a spoločnosť CERTA-K budú zabezpečovať odpočty bez potreby vstupu do bytov, nakoľko odpočty budú realizované rádiovým zberom dát.

Spoločnosť ISTA Slovakia, s.r.o. v domoch, kde majú osadené merače pre rádiový zber dát (digitálne PRT DOPRIMO III rádio NET na radiátoroch a rádiomoduly na vodomeroch SV a TÚV)  budú odčítané taktiež bez potreby vstupu do bytu.

Za spoluprácu ďakujeme.

Tlačiť
PDF

Už viete o pravidelnej jesennej deratizácii v spoločných priestoroch bytových domov OSBD Nitra?

Tlačiť
PDF

Obnova bytovej budovy - financovanie zo ŠFRB

V priloženom súbore nájdete podmienky od 1.1.2018. obnovy bytovej budovy zo ŠFRB, na stiahnutie...

Obnova bytovej budovy - financovanie zo ŠFRB, podmienky od 1.1.2018. v PDF

Tlačiť
PDF

Reklamačný poriadok OSBD Nitra

Tu nájdete Reklamačný poriadok OSBD Nitra na stiahnutie ...

Reklamačný poriadok OSBD Nitra v PDF

Tlačiť
PDF

Domový poriadok

Tu nájdete Domový poriadok na stiahnutie...

Domový poriadok v pdf