O Z N Á M E N I E

Oznamujeme Vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 01.01.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80€ a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16€. V prípade, že vlastník alebo nájomník bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov
aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabukiach svojich vchodov.

Logotyp OSBDNR

Pokiaľ potrebujete logotyp spoločnosti OSBDNR, môžete si ho stiahnuť tu:

PDF dokument

>> logotyp vo verzii PDF (Adobe Acrobat Reader)

dokument vo formáte CDR

>> logotyp vo verzii CDR (Corel Draw 12)

Náhľad logotypu vo farebných variantách

náhľad logotypu