O Z N Á M E N I E

Oznamujeme Vám, že s okamžitou platnosťou sa v mesačnom zálohovom predpise platnom od 01.01.2019 ruší položka „Poplatok za spracovanie, uchovávanie osobných údajov" vo výške 0,80€ a u vlastníkov bytov aj DPH vo výške 0,16€. V prípade, že vlastník alebo nájomník bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto čiastku odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe alebo mu táto čiastka zostane v prospech platieb za užívanie bytu.

Žiadame všetkých zástupcov vlastníkov bytov
aby VYVESILI tento oznam na oznamovacích tabukiach svojich vchodov.

Tlačiť
PDF

Kontakty na OSBD Nitra

Úsek riaditeľa Dlhá 4
predvoľba  pre Nitru je 037+

Sekretariát riaditeľa Mgr. Oľga Slišková 69278 21
Prevody členských práv E.Senecká 69278 26
Prevody bytov do vlastníctva D.Pavlíková 69278 24
Správca siete Ing. J. Fedorkovičová 69278 25
Technik BOZP a PO M.Slatina 69278 28
Právne oddelenie JUDr. Kubicová 69278 29
Právne oddelenie Ing.Sabbaghová 69278 22
Ref.člen. vzťahov Mgr.K.Ponecová 69278 30
Klientske centrum 69278 41, 42

Ekonomický úsek Dlhá 4

Sekretariát ekon. námestníka M.Bolfová 69278 05
Refer.plánovania a financií Ing.L.Valnohová 69278 06
Učtáreň nájomného Dršková,Bernáthová,Laurová 69278 07
Finančná učtáreň Kolhová,R.Szóradová,Lauková,Ďurčová 69278 08
Personálne oddelenie R. Mišudíková 69278 09
Mzdové oddelenie Š.Pudelková 69278 10
Učtáreň nájomného O.Holečková 69278 11
Vedúca finančnej učtárne M.Žitná 69278 12
Referent člen. podielov K.Hanková 69278 14
Vedúca učtárne nájomného E.Skovajová 69278 35

Technický úsek Dlhá 4

Sekretariát technického námestníka 69278 32
Vedúci dodávateľskej údržby Ing. Gajdoš 69278 47
Technik dodávateľskej údržby V.Lauko 69278 45
Technik dodávateľskej údržby Ing. Dovičovič 69278 33
Technik dodávateľskej údržby J.Večeřa 69 278 33
Vedúci energetického oddelenia Ing. Olšanský 69278 44
Technik energetického oddelenia Ing. Beneš 69278 44
Technici energ.oddelenia Ing.Kurča, Ľ.Adámek 69278 46
Technik  výťahov A. Zdychavská 69278 34

Centrálne stredisko údržby BENKOVA 2 KLOKOČINA

zabezpečuje opravy a údržbu pre Chrenovú,Párovce a Klokočinu

Vedúci údržby K.Latečka 65102 43
Majstri údržby Múdry, Duriš, Gregor 65103 01
Ekonómka údržby Festová 65102 42

Nahlasovanie opráv

Nahlasovanie opráv na stredisku Klokočina 037/65 102 42

Stredisko údržby Vráble

Nahlasovanie vo Vrábloch O.Pichňová 037/78 348 04

HAVARIJNÁ SLUŽBA

0905 387 890
Nahlasovanie opráv: pracovné dni v čase: od 16.00 do 7.00
V sobotu, nedeľu a dni prac. voľna : 24 hodín

Údaje z obchodného registra

Obchodné meno: Okresné stavebné bytové družstvo
Sídlo: Dlhá č.4, 950 50 Nitra
Právna forma: družstvo
IČO: 36 526 029
zapísané v obchodnom registri Okresného
súdu v Nitre, odd. Dr., vl.č.10011/N

Poštová adresa : Okresné stavebné bytové družstvo

Dlhá ul. č. 4

P.O. BOX 23

950 50 Nitra

predvoľba pre Nitru je 037+

Emailové adresy

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Centrálny email OSBD
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
JUDr. Marián Betka riaditeľ a prokurista
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Klientske centrum
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Oľga Slišková sekretariát riaditeľa
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Katarína Ponecová referentka čl.vzťahov
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
JUDr. Jana Kubicová právnička družstva
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Dana Pavlíková ref. bytovej agendy
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Etela Senecká ref. bytovej agendy
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Ing. Aida Sabbaghová právne odd.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Ing. Jarmila Fedorkovičová správca siete
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Ing. Vladimír Samotij ekom.námestník
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Marcela Bolfová sekretariát ek.mám.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mária Žitná vedúca finačnej účtárne
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Štefánia Pudelková oddelenie PAM
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Renata Mišudíková oddelenie PAM
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Renáta Ďurčová fin.učtáreň
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Jana Lauková fin.učtáreň
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Beáta Kolhová fin.učtáreň
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Ružena Szóradová fin.učtáreň
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Kristína Hanková referentka fin.učtárne
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Elena Skovajová vedúca nájomného
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Andrea Bernathová učtar. najom
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Eva Szóradová učtar. najom
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Ing. Zdenko Dubeň technický námestník
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Iveta Kukučková sekret.TN
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Ing. Mikulaš Gajdoš vedúci dodáv. údržby
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Jaroslav Večera technik dodáv.údržby
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Ing. Juraj Kšiňan technik dodáv.údržby
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Vladimír Lauko technik dodáv. údržby
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Ing. Ivan Olšanský vedúci energetického odd.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Ľubomír Adámek energet.odd.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Ing. Štefan Kurča energet.odd.
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Karol Latečka vedúci CSÚ
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Milan Paška vedúci MTZ
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Stanislav Múdry Majstri CSÚ
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Oľga Pichňová referent údržby Vráble

Klientske centrum

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poplatky za služby poskytované v Klientskom centre OSBD je možné uhrádzať len v hotovosti, t.j.
nie je možná platba platobnou kartou.

Prevádzka klientského centra je nepretržitá počas celého pracovného týždňa bez obedňajšej prestávky nasledovne:

Pondelok: 8,00 - 15,30
Utorok: 8,00 - 15,00 tel: 037 69 278 41
Streda: 8,00 - 17,00 tel: 037 69 278 42
Štvrtok: 8,00 - 15,00
Piatok: 8,00 - 14,00

>> Klientske centrum OSBD Nitra ...